Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony-Wykonanie map do cel贸w projektowych do sporz膮dzenia zmiany MPZP Gminy S艂upca.OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina S艂upca , ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2743676, faks 063 2743676.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Wykonanie map do cel贸w projektowych do sporz膮dzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
1. Przedmiotem zam贸wienia s膮 us艂ugi geodezyjne polegaj膮ce na wykonaniu map w skali 1:1000, z wykorzystaniem urz臋dowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych dzia艂ek geodezyjnych o 艂膮cznej powierzchni oko艂o 446,6400 ha. 2. Dokumentacja geodezyjna ma zawiera膰 : 3 egz. w formie kopii map zasadniczych na papierze oraz w formie no艣nik贸w informatycznych. 3. Wykonanie map umo偶liwi sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca.
II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 71.35.40.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIA艁U
Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy: 1) spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 2) wyka偶膮 si臋 dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie), tj.: - osob膮/osobami posiadaj膮cymi uprawnienia do wykonania zam贸wienia tj. 艢wiadectwo nadania uprawnie艅 zawodowych zgodnie z Ustaw膮 z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ocena spe艂niania ww. warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie z formu艂膮 spe艂nia / nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂ni艂. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania z zastrze偶eniem art. 26 ust. 3.


Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Za艂膮czniki nr 2 i 3, 2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert oraz 4) wype艂niony formularz Oferta - Za艂膮cznik nr 1, 5) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy), 6) zaparafowany wz贸r umowy - Za艂膮cznik nr 5, 7) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty: 9) wykaz os贸b lub podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci - Za艂膮cznik nr 4, 10) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia do wykonania zam贸wienia tj. 艢wiadectwo nadania uprawnie艅 zawodowych zgodnie z Ustaw膮 z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najni偶sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:
www.gmina.slupca.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca.
IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca pok. Sekretariat.
IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
V.) Og艂oszenie o zam贸wieniu opublikowano w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu
10.03.2009 o numerze聽47667 - 2009.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP81.1 KB POBIERZSIWZ10.03.2009 09:00115
.PDF122.1 KB POBIERZWyja艣nienia do SIWZ12.03.2009 11:23127
.PDF49.5 KB POBIERZWyja艣nienia nr 2 do SIWZ13.03.2009 08:58104
.PDF51.1 KB POBIERZWyja艣nienia nr 3 do SIWZ13.03.2009 08:58113
.PDF47.6 KB POBIERZWyja艣nienia nr 4 do SIWZ13.03.2009 08:58108
.PDF91.7 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty30.03.2009 09:26123
.PDF61.5 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia07.04.2009 09:42107

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-03-10 08:59:51
Data ostatniej modyfikacji : 10.03.2009 08:59
Liczba wy艣wietle艅 : 731licznik odwiedzin: 1904244