Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny - etap I31.03.2009

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina S艂upca , ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2743676, faks 063 2743676.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny - etap I..
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie przebudowy istniej膮cych (dw贸ch) odcink贸w dr贸g wewn臋trznych w miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny: - odcinek nr 1 o d艂ugo艣ci 754 mb, - odcinek nr 2 o d艂ugo艣ci 293 mb. Zakres rob贸t obejmuje: - wykonanie podbudowy t艂uczniowej, - wykonanie nawierzchni asfaltowej, - lokalnie dobudow臋 chodnika ze zjazdami, - lokalne utwardzenie pobocza kostk膮 brukow膮, - wykonanie 艣cieku z element贸w prefabrykowanych. Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣la dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania rob贸t i przedmiarem rob贸t stanowi膮ca za艂膮cznik do SIWZ..
II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala si臋 wadium dla ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia w wysoko艣ci: 6.000,00 z艂., s艂ownie: sze艣膰 tysi臋cy z艂. i 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium przed terminem sk艂adania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni臋偶nego przyjmuje si臋 termin uznania na rachunku zamawiaj膮cego, w wybranej przez siebie, wymienionej poni偶ej, formie: 3.1 w pieni膮dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego BZ WBK S.A. 1 Oddzia艂 w S艂upcy, numer konta: 97 1090 1216 0000 0000 2101 7785 z adnotacj膮: Wadium - nr sprawy: ZP 341/PN/R/5/09. UWAGA: Kopi臋 dokonania przelewu nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. W pozosta艂ych wypadkach potwierdzenie wp艂acenia wadium nale偶y z艂o偶y膰 w formie orygina艂u w Kasie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca. 3.2 w por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym, 偶e zobowi膮zanie kasy jest zobowi膮zaniem pieni臋偶nym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5 w por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) UWAGA: Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kopi臋 dokumentu wadialnego potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em. Wadium wnosi si臋 na okres zawi膮zania ofert膮, tj. 30 dni od terminu sk艂adania ofert. W zakresie wadium obowi膮zuj膮 uregulowania Prawa zam贸wie艅 publicznych - art. 45 i 46.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy: 1) spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22, tzn.: a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 2) wyka偶膮 si臋 dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂 wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie),tj.: - kierownika rob贸t: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania rob贸t drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z budow膮 dr贸g, 3) wyka偶膮 si臋 odpowiednim do艣wiadczeniem, tj.: w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: a) warto艣ci co najmniej 500 000 PLN, b) zawieraj膮ce wykonanie budowy dr贸g, 4) wyka偶膮 si臋 dysponowaniem co najmniej nast臋puj膮cym sprz臋tem lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego do wykonania zam贸wienia: - koparka g膮sienicowa o poj. 艂y偶ki min. 0,6 m3, spycharka g膮sienicowa o mocy min. 100 KM, r贸wniarka samojezdna o mocy min. 100 KM, walec statyczny samojezdny o masie min. 6 Mg, walec statyczny ogumiony o masie min. 10 Mg, walec wibracyjny samojezdny o masie min. 5 Mg, ci膮gnik ko艂owy o mocy min. 20KM, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 5-10 Mg, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 10-15 Mg, roz艣cielacz mas bitumicznych o szer. min. 4 m, przewo藕na skrapiarka do bitumu z pomp膮, 5) wyka偶膮 si臋 prowadzeniem w艂asnej wytw贸rni mieszanki mineralno-asfaltowej lub na podstawie odpowiedniej umowy lub porozumienia, sta艂ym dost臋pem do mieszanki mineralno-asfaltowej, 6) s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej: - na sum臋 nie mniejsz膮 ni偶 400 000 PLN. Ocena spe艂niania ww. warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie z formu艂膮 spe艂nia / nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂ni艂. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania - z zastrze偶eniem art. 26 ust 3..

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Za艂膮czniki nr 2 i 3, 2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert oraz 4) wype艂niony formularz Oferta - Za艂膮cznik nr 1, 5) kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t), 6) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy), 7) zaparafowany wz贸r umowy - Za艂膮cznik nr 7, 8) dow贸d wniesienia Wadium, 9) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty: 10) wykaz os贸b, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pniania os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie tym wykonawca wskaza艂 osoby, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂 - Za艂膮cznik nr 4, 11) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p贸藕n. zm.). Wykonawca musi obowi膮zkowo za艂膮czy膰 do oferty uprawnienia proponowanego przez wykonawc臋 kierownictwa rob贸t budowlanych oraz aktualne za艣wiadczenia o przynale偶no艣ci do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego, 12) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅, co najmniej dwie roboty budowlane (maksymalnie 5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 5, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje), 13) potencja艂 techniczny, tj. wykaz niezb臋dnych narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca oraz pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pnienia niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi i urz膮dze艅, je偶eli w wykazie tym wykonawca wskaza艂 narz臋dzia i urz膮dzenia, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂. - Za艂膮cznik nr 6. Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 400 000 PLN..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.gmina.slupca.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca.
IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 22.04.2009 godzina 10:00, miejsce:
Urz膮d Gminy S艂upca
ul. Sienkiewicza 16
62-400 S艂upca Sekretariat.
IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

V.) Og艂oszenie o zam贸wieniu opublikowano w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 31.03.2009 o numerze聽56207 - 2009.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP3280.5 KB POBIERZSIWZ31.03.2009 09:1264
.PDF966.4 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty24.04.2009 08:1163
.PDF69.1 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia04.05.2009 13:4364

Autor : Redaktor
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-03-31 09:08:56
Data ostatniej modyfikacji : 31.03.2009 09:08
Liczba wy艣wietle艅 : 582licznik odwiedzin: 1903825