Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Otwarty konkurs

W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.

W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.

I. Celem konkursu ofert jest wy艂onienie i dofinansowanie projekt贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy S艂upca w dziedzinach okre艣lonych w "Programie wsp贸艂pracy Gminy S艂upcy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2009 rok.

II. Zadanie: KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowana w roku 2009 kwota dotacji wynosi 15 000 z艂. 1. Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie spo艂ecze艅stwu Gminy S艂upca oraz m艂odzie偶y szkolnej odpowiednich warunk贸w do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SK艁ADANIA OFERT

1. Podmiotami uprawnionymi do sk艂adania ofert s膮 prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 statutow膮 w dziedzinie obj臋tej konkursem oraz prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terenie Gminy S艂upca: - organizacje pozarz膮dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, 2. w/w podmioty nie mog膮 posiada膰 zobowi膮za艅 publiczno - prawnych wobec bud偶etu pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych podmiot贸w o charakterze publicznym. 3. w/w podmioty musz膮 posiada膰 w艂asne konto bankowe.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zgodnie z Uchwa艂膮 Nr XXXVII/140/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009. 2. Rozpatrywane s膮 wy艂膮cznie oferty z艂o偶one w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu. 3. Z艂o偶enie oferty nie jest r贸wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysoko艣ci wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji mo偶e by膰 ni偶sza od okre艣lonej w ofercie. Je偶eli kwota przyznanej dotacji b臋dzie ni偶sza podmiot zobowi膮zany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. 3. Dotacj臋 na wsparcie realizacji zadania otrzymuj膮 podmioty, kt贸rych oferty zostan膮 wybrane w post臋powaniu konkursowym.

V. TERMINY SK艁ADANIA OFERT

1. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 30 kwietnia 2009 roku. Oferty przyjmowane b臋d膮 od dnia ukazania si臋 niniejszego og艂oszenia w godzinach pracy Urz臋du. O przyj臋ciu oferty decydowa膰 b臋dzie data wp艂ywu do Urz臋du Gminy w S艂upcy. 2. Adres, pod kt贸rym nale偶y sk艂ada膰 oferty: Urz膮d Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca (sekretariat) 3. Nie b臋d膮 przyjmowane oferty przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 lub faksem. 4. Druki ofert dost臋pne s膮 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz臋du Gminy w S艂upcy www.gmina.slupca.pl

VI. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADA艃.

1. Zadania powinny by膰 zrealizowane do ko艅ca 2009 roku. 2. Realizacja zadania zleconego nast臋puje po zawarciu umowy.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT.

1. Warunkiem przyst膮pienia do konkursu jest z艂o偶enie oferty z opisem projektu, kt贸ry ma zosta膰 dofinansowany i preliminarzem wydatk贸w na formularzu ofert, zgodnym z Rozporz膮dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 2. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 obowi膮zuj膮cy statut organizacji lub inny akt reguluj膮cy status podmiotu, dokument stanowi膮cy o podstawie dzia艂alno艣ci podmiotu, rejestracj臋 organizacji zawieraj膮c膮 aktualne dane ze wskazaniem os贸b do sk艂adania w imieniu organizacji o艣wiadcze艅 woli w zakresie nabywania praw i zaci膮gania zobowi膮za艅 finansowych oraz dysponowania 艣rodkami przeznaczonymi na realizacj臋 zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji). 3. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok. 4. O艣wiadczenie o braku zobowi膮za艅 publiczno - prawnych wobec bud偶etu pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym. 5. W przypadku z艂o偶enia przez oferenta wi臋cej ni偶 jednej oferty dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 przed艂o偶enia jednego kompletu za艂膮cznik贸w (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne o艣wiadczenie o braku zobowi膮za艅 publiczno - prawnych i inne. 6. W贸jt Gminy S艂upca w ci膮gu 20 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru ofert wg nast臋puj膮cych kryteri贸w: a) zgodno艣膰 celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Rad臋 Gminy S艂upca w uchwale Nr XXXVII/140/09 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upcy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2009 r. b) wielko艣膰 zaanga偶owanych w realizacj臋 projektu zasob贸w w艂asnych organizacji, c) koszty realizacji projektu i koszt贸w realizacji zadania publicznego, d) efekty projektu, e) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalnych 藕r贸de艂 zewn臋trznego finansowania, f) dokonania Organizacji i do艣wiadczenie w realizacji projekt贸w, g) dotychczasowa wsp贸艂praca z gmin膮 S艂upca, h) wsp贸艂praca z innymi instytucjami publicznymi.

VIII. Dodatkowe informacje nie znajduj膮ce si臋 na stronie www.gmina.slupca.pl mo偶na uzyska膰 u inspektora ds. sportu Urz臋du Gminy w S艂upcy, tel. (063) 274 36 76.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316) oraz uchwa艂a Rady Gminy S艂upca Nr XXXVII/140/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie Programu wsp贸艂pracy na rok 2009 Gminy S艂upca S艂upc z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC87 KB POBIERZRozporz膮dzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego... 31.03.2009 11:5489

Autor : Redaktor
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-03-31 11:53:53
Data ostatniej modyfikacji : 31.03.2009 11:56
Liczba wy艣wietle艅 : 627

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  31.03.2009 11:53poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900717