Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa stacji wodoci膮gowej w J贸zefowie.22.04.2009r.

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

1) NAZWA I ADRES:
Gmina S艂upca , ul. Sienkiewicza 16
62-400 S艂upca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2743676, faks 063 2743676.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
"Rozbudowa stacji wodoci膮gowej w J贸zefowie"
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
Przedmiotem zam贸wienia jest przeprowadzenie rozbudowy stacji wodoci膮gowej w miejscowo艣ci J贸zefowo.
Na zakres zam贸wienia sk艂adaj膮 si臋 prace z:
1. bran偶y budowlanej,
2. bran偶y instalacyjno-in偶ynieryjnej,
3. bran偶y elektrycznej.
Przewidywany zakres rob贸t wg opracowanego projektu budowlanego dla rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody jest nast臋puj膮cy:
Ad. 1
a. wykonanie w budynku stacji wodoci膮gowej rob贸t rozbi贸rkowych element贸w betonowych zbrojnych
i niezbrojnych pod spr臋偶arki i filtry,
b. wykonanie podk艂ad贸w betonowych pod w/w urz膮dzenia wraz z izolacj膮 przeciwwilgociow膮,
c. wykonanie fundament贸w pod zbiornik w贸d pop艂ucznych,
d. wykonanie fundament贸w pod zbiorniki retencyjne.
Ad. 2
a. demonta偶 aeratora, hydrofor贸w, filtr贸w i orurowania,
b. monta偶 urz膮dze艅 technologicznych,
c. kanalizacja sanitarna wewn臋trzna,
d. ruroci膮g t艂oczny stacja wodoci膮gowa - zbiornik wyr贸wnawczy,
e. ruroci膮g ss膮cy zbiornik wyr贸wnawczy - stacja wodoci膮gowa,
f. kanalizacja w贸d pop艂ucznych hali technologicznej,
g. kanalizacja w贸d pop艂ucznych zewn臋trzna - uzbrojenie odstojnika,
h. zakup i monta偶 zbiornik贸w wyr贸wnawczych,
i. kanalizacja spustowa - przele zbiornik贸w wyr贸wnawczych,
j. punkt poboru wody do bada艅 ze zbiornik贸w ZN 150/5,7,
k. wymiana pompy g艂臋binowej w studni Nr 1,
l. uzbrojenie studni g艂臋binowej nr 2.
Ad. 3
a. linie kablowe,
b. instalacje wewn臋trzne,
c. monta偶 osprz臋tu instalacyjnego,
d. oprawy o艣wietleniowe,
e. urz膮dzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne,
f. instalacja uziemie艅 wyr贸wnawczych,
g. uk艂adanie przewod贸w izolacyjnych,
h. badania odbiorcze, pomiary.
Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣la dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania rob贸t i przedmiarem rob贸t stanowi膮ca za艂膮cznik do SIWZ..

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV):
45.25.21.20-5, 39.37.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.23.13.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 27.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala si臋 wadium dla ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia w wysoko艣ci: 12 000,00 z艂., s艂ownie: dwana艣cie tysi臋cy z艂. i 00/100.
3. Wykonawca wnosi wadium przed terminem sk艂adania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni臋偶nego przyjmuje si臋 termin uznania na rachunku zamawiaj膮cego, w wybranej przez siebie, wymienionej poni偶ej, formie:
3.1 w pieni膮dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego BZ WBK S.A. 1 Oddzia艂 w S艂upcy, numer konta: 97 1090 1216 0000 0000 2101 7785 z adnotacj膮: Wadium - nr sprawy: ZP 341/PN/R/6/09.
UWAGA: Kopi臋 dokonania przelewu nale偶y do艂膮czy膰 do oferty.
W pozosta艂ych wypadkach potwierdzenie wp艂acenia wadium nale偶y z艂o偶y膰 w formie orygina艂u w Kasie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca.
3.2 w por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym, 偶e zobowi膮zanie kasy jest zobowi膮zaniem pieni臋偶nym,
3.3 w gwarancjach bankowych,
3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5 w por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) UWAGA: Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kopi臋 dokumentu wadialnego potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em. Wadium wnosi si臋 na okres zawi膮zania ofert膮, tj. 30 dni od terminu sk艂adania ofert.
W zakresie wadium obowi膮zuj膮 uregulowania Prawa zam贸wie艅 publicznych - art. 45 i 46.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U
Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w:
1. W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy:
1) Spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22 ust. 1 pkt 1-4, tzn.: a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅; b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia; c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia; d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2.
Spe艂nienie warunk贸w udzia艂u odnosz膮cych si臋 do posiadania niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wed艂ug poni偶szych zasad:
1) Wymagane jest potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub kt贸rymi b臋d膮 dysponowa膰 i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie),tj. posiadaj膮cymi przynale偶no艣膰 do odpowiedniej okr臋gowej izby in偶ynier贸w oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalno艣ciach: a) konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, b) instalacyjno-in偶ynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu - 1 osoba, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba. 2) Udokumentowanie posiadania odpowiedniego do艣wiadczenia, tj.: w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: a) warto艣ci co najmniej 900 000 PLN, b) zawieraj膮ce wykonanie budowy lub modernizacji stacji wodoci膮gowej. 3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej: - na sum臋 nie mniejsz膮 ni偶 500 000 PLN. Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowi膮zany jest z艂o偶y膰 dokumenty okre艣lone w 搂 2 Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r. nr 188, poz.1155). Ocena spe艂niania ww. warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie z formu艂膮 spe艂nia / nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt. IX SIWZ. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂ni艂. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania - z zastrze偶eniem art. 26 ust 3. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich z艂o偶enia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich z艂o偶enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania.

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:
Stan prawny - wymagane dokumenty:
1) o艣wiadczenia wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert oraz 4) wype艂niony formularz Oferta, 5) kosztorysy ofertowe (sporz膮dzone wg do艂膮czonych przedmiar贸w rob贸t dla ka偶dej z bran偶) , 6) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy), 7) zaparafowany wz贸r umowy, 8) dow贸d wniesienia Wadium, 9) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy. 10) wykaz podmiot贸w /podwykonawc贸w/ kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 na temat zakresu powierzonych im rob贸t, warto艣ci tych rob贸t zgodnie z za艂膮cznikiem lub o艣wiadczenie, 偶e wykonawca wykona zam贸wienie si艂ami w艂asnymi.
UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty:
11) wykaz os贸b, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pniania os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie tym wykonawca wskaza艂 osoby, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂, 12) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz kopi臋 aktualnego za艣wiadczenia o przynale偶no艣ci do odpowiedniej okr臋gowej izby in偶ynier贸w (wa偶no艣膰 za艣wiadczenia nie mo偶e ko艅czy膰 si臋 przed terminem zwi膮zania ofert膮) przez wskazane osoby w zakresie niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia w specjalno艣ciach: a) konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, b) instalacyjno - in偶ynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu - 1 osoba, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba. 13) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅, co najmniej dwie roboty budowlane (maksymalnie 5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia - z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje), Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 500 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.gmina.slupca.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca.
IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 14.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca pok. Sekretariat.
IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
V.) Og艂oszenie o zam贸wieniu opublikowano w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 22.04.2009 o numerze 65429 - 2009.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF89.3 KB POBIERZWyja艣nienia do tre艣ci specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia04.05.2009 10:5993
.PDF54.4 KB POBIERZZa艂膮cznik do wyja艣nie艅04.05.2009 10:59104
.PDF28.6 KB POBIERZModyfikacja SIWZ04.05.2009 11:4582
.PDF54.4 KB POBIERZZa艂膮cznik do modyfikacji04.05.2009 11:45114
.ZIP8888.6 KB POBIERZSIWZ po modyfikacji04.05.2009 11:5086
.PDF52.8 KB POBIERZWyja艣nienia do tre艣ci specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia06.05.2009 08:3975
.PDF87.7 KB POBIERZWyja艣nienia do tre艣ci specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia07.05.2009 09:4083
.PDF57 KB POBIERZWyja艣nienia do tre艣ci specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia08.05.2009 13:0983
.PDF61.2 KB POBIERZOg艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty28.05.2009 10:1073
.PDF109.3 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia09.06.2009 13:4469

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-04-22 13:32:33
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2009 13:35
Liczba wy艣wietle艅 : 737

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  22.04.2009 13:32poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  22.04.2009 13:32poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900844