Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony - Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Wilczna - Etap II聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 02.06.2009
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina S艂upca , ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2743676, faks 063 2743676.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Wilczna - Etap II.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

Przedmiotem zam贸wienia jest budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Wilczna Gm. S艂upca, cz臋艣膰 zachodnia. Zakres rob贸t obejmuje: - d艂ugo艣膰 sieci wraz z przykanalikami wynosi 3613 mb, - ruroci膮gi t艂oczne 2 szt. o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 966 mb, - kolektory sanitarne 2635 mb, - przykanaliki w ilo艣ci 32 szt. o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 978 mb, - 3 szt. przepompowni 艣ciekowej. Kolektory zlokalizowane w cz臋艣ci w pasie drogowym drogi krajowej oraz dr贸g gminnych, pozosta艂e poza pasem drogowym. Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV聽160, 200, 250mm. Na po艂膮czeniach kolektor贸w zaprojektowano studnie o 艣rednicy聽 1000 mm. Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych klasy S160 i 200mm. Studzienki zaprojektowano z PCV 425mm. Ruroci膮gi t艂oczne z rury ci艣nieniowej PE90,110mm. Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣la dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania rob贸t i przedmiarem rob贸t stanowi膮ca za艂膮cznik do SIWZ.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.24.10-9.
II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA
Informacja na temat wadium:

1. Zamawiaj膮cy wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala si臋 wadium dla ca艂o艣ci przedmiotu zam贸wienia w wysoko艣ci: 14 000,00 z艂., s艂ownie: czterna艣cie tysi臋cy z艂. i 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium przed terminem sk艂adania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni臋偶nego przyjmuje si臋 termin uznania na rachunku zamawiaj膮cego, w wybranej przez siebie, wymienionej poni偶ej, formie: 3.1 w pieni膮dzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego BZ WBK S.A. 1 Oddzia艂 w S艂upcy, numer konta: 97 1090 1216 0000 0000 2101 7785 z adnotacj膮: Wadium - nr sprawy: ZP 341/PN/R/7/09. UWAGA: Kopi臋 dokonania przelewu nale偶y do艂膮czy膰 do oferty. W pozosta艂ych wypadkach potwierdzenie wp艂acenia wadium nale偶y z艂o偶y膰 w formie orygina艂u w Kasie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca. 3.2 w por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, z tym, 偶e zobowi膮zanie kasy jest zobowi膮zaniem pieni臋偶nym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5 w por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) UWAGA: Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kopi臋 dokumentu wadialnego potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em. Wadium wnosi si臋 na okres zawi膮zania ofert膮, tj. 30 dni od terminu sk艂adania ofert. W zakresie wadium obowi膮zuj膮 uregulowania Prawa zam贸wie艅 publicznych - art. 45 i 46.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U
Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w:

1. W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy: 1) Spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22 ust. 1 pkt 1-4, tzn.: a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅; b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia; c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia; d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Spe艂nienie warunk贸w udzia艂u odnosz膮cych si臋 do posiadania niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wed艂ug poni偶szych zasad: 1) Wymagane jest potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub kt贸rymi b臋d膮 dysponowa膰 i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie),tj.: - kierownika rob贸t: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia budowlane w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (sanitarnych). Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z budow膮 kanalizacji sanitarnej, 2) Udokumentowanie posiadania odpowiedniego do艣wiadczenia, tj.: w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: a) warto艣ci co najmniej 1 500 000 PLN, b) zawieraj膮ce wykonanie kanalizacji z przykanalikami. 3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej: - na sum臋 nie mniejsz膮 ni偶 800 000 PLN. Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowi膮zany jest z艂o偶y膰 dokumenty okre艣lone w 搂 2 Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r. nr 188, poz.1155). Ocena spe艂niania ww. warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie z formu艂膮 spe艂nia / nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂ni艂. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania - z zastrze偶eniem art. 26 ust 3..

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) o艣wiadczenia wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Za艂膮czniki nr 2 i 3, 2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert oraz 4) wype艂niony formularz Oferta - Za艂膮cznik nr 1 do SIWZ, 5) kosztorys ofertowy, 6) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy), 7) zaparafowany wz贸r umowy - Za艂膮cznik nr 7 do SIWZ, 8) dow贸d wniesienia Wadium, 9) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy. 10) wykaz podmiot贸w /podwykonawc贸w/ kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 na temat zakresu powierzonych im rob贸t, warto艣ci tych rob贸t zgodnie z za艂膮cznikiem lub o艣wiadczenie, 偶e wykonawca wykona zam贸wienie si艂ami w艂asnymi ( wed艂ug za艂膮cznika nr 6 do SIWZ). UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty: 11) wykaz os贸b, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pniania os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie tym wykonawca wskaza艂 osoby, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂 - Za艂膮cznik nr 4, 12) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zwi膮zanymi z budow膮 kanalizacji sanitarnej oraz kopi臋 aktualnego za艣wiadczenia o przynale偶no艣ci do odpowiedniej okr臋gowej izby in偶ynier贸w (wa偶no艣膰 za艣wiadczenia nie mo偶e ko艅czy膰 si臋 przed terminem zwi膮zania ofert膮), 13) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅, co najmniej dwie roboty budowlane (maksymalnie 5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 5 do SIWZ, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje), Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 800 000 PLN..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.gmina.slupca.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca.
IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 25.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca Sekretariat.
IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
V. ) Og艂oszenie opublikowano w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 02.06.2009r. pod numerem 175150-2009.

Do pobrania:

SIWZ (95.59 KB 02.06.2009 09:16)
zal.8 Przedmiary (51.83 KB 29.05.2009 09:26)

zal.9 Opisy techniczne zestawienia ST (1.22 MB 29.05.2009 09:26)

zal.10 Mapy (50.21 MB 29.05.2009 10:01)聽
zal.11 Profile (39.25 MB 29.05.2009 10:25)

zal.12 Mapa pogladowa (7.21 MB 29.05.2009 09:31)

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF68 KB POBIERZWyja艣nienia09.06.2009 13:3086
.PDF48.1 KB POBIERZWyja艣nienia 215.06.2009 10:5676
.PDF312.5 KB POBIERZZal.1 do wyja艣nie艅 - Zestawienie studni 15.06.2009 10:5682
.PDF35.3 KB POBIERZWyja艣nienia 318.06.2009 10:0169
.PDF34.1 KB POBIERZWyja艣nienia 418.06.2009 10:0175
.PDF43.5 KB POBIERZWyja艣nienia 519.06.2009 08:3875
.PDF59.1 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty06.07.2009 13:2980
.PDF74.5 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia20.07.2009 10:3176

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-06-02 09:52:32
Data ostatniej modyfikacji : 05.06.2009 09:15
Liczba wy艣wietle艅 : 599

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  05.06.2009 09:11poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  02.06.2009 10:00poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  02.06.2009 09:55poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  02.06.2009 09:54poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  02.06.2009 09:54poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  02.06.2009 09:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1904216