Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony - Wykonanie dw贸ch studni na terenie Gminy S艂upca.OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina S艂upca , ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, woj. wielkopolskie, tel. 063 2743676, faks 063 2743676.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Wykonanie dw贸ch studni na terenie Gminy S艂upca.
II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

Na przedmiot zam贸wienia sk艂adaj膮 si臋 dwa zadania: 1. Zadanie nr 1: wykonanie otworu studziennego - studnia nr 2 na terenie uj臋cia w贸d podziemnych w Wilcznej (dzia艂ka 4/4), Gm. S艂upca. Za艂o偶enia do wykonania studni: - spos贸b wiercenia: obrotowy, na p艂uczk臋 wodn膮, dopuszczalne stosowanie rur ok艂adzinowych o odpowiednio dobranych 艣rednicach, - g艂臋boko艣膰 studni 98,0 m - rura nadfiltrowa PCVk, pe艂na聽fi 330mm, grubo艣膰 艣cianki 14,5mm, d艂ugo艣膰 65m, - cz臋艣膰 czynna filtra - rura PCVk聽fi 330mm, grubo艣膰 艣cianki 14,5mm, szeroko艣膰 szczeliny 1,0mm, d艂ugo艣膰 30m, - rura podfiltrowa PCVk, pe艂na聽fi 330mm, grubo艣膰 艣cianki 14,5mm, d艂ugo艣膰 3m, - zabudowa rury konduktorowej (po wierceniu wyci膮gni臋tej)聽fi 600mm do g艂臋boko艣ci ok. 5,0m - docelowe wiercenie (obrotowo, na p艂uczk臋 wodn膮) 艣widrem gryzowym聽fi 470mm do g艂臋boko艣ci 99,0 m p.p.t. - opuszczenie agregatu pompowego typu GC5.07, - pompowanie oczyszczaj膮ce i pomiarowe - 艂膮cznie ok. 90h. 2. Zadanie nr 2: wykonanie otworu studziennego - studnia nr 3 na terenie uj臋cia w贸d podziemnych w Koszutach (dzia艂ka 173/4), Gm. G艂upca. Za艂o偶enia do wykonania studni: - spos贸b wiercenia: obrotowy, na p艂uczk臋 wodn膮, dopuszczalne stosowanie rur ok艂adzinowych o odpowiednio dobranych 艣rednicach, - g艂臋boko艣膰 studni 60,0 m - rura nadfiltrowa PCVkp, pe艂na聽fi 315mm, grubo艣膰 艣cianki 12,1mm, d艂ugo艣膰 44m, - cz臋艣膰 czynna filtra - rura PCVkp聽fi 315mm, grubo艣膰 艣cianki 12,1mm,szeroko艣膰 szczeliny 0,75mm, d艂ugo艣膰 14m, rura szczelinowa owini臋ta siatk膮 nr12, - rura podfiltrowa PCV, pe艂na聽fi 315mm, grubo艣膰 艣cianki 12,1mm, d艂ugo艣膰 3m, - zabudowa rury konduktorowej (po wierceniu wyci膮gni臋tej)聽fi 600mm do g艂臋boko艣ci ok. 4,0m - docelowe wiercenie (obrotowo, na p艂uczk臋 wodn膮) 艣widrem gryzowym聽fi 470mm do g艂臋boko艣ci 61,0 m p.p.t. - opuszczenie agregatu pompowego typu GC5.03, - pompowanie oczyszczaj膮ce i pomiarowe - 艂膮cznie ok. 90h. Szczeg贸艂owy zakres zam贸wienia zosta艂 okre艣lony w za艂膮cznikach do SIWZ: 1. projekt prac geologicznych do wykonania uj臋cia w贸d podziemnych w miejscowo艣ci Wilczna - Za艂膮cznik nr 8 2. za艂膮czniki do projektu prac geologicznych w miejscowo艣ci Wilczna - Za艂膮cznik nr 9, 3. projekt prac geologicznych do wykonania uj臋cia w贸d podziemnych w miejscowo艣ci Koszuty - Za艂膮cznik nr 10, 4. za艂膮czniki do projektu prac geologicznych w miejscowo艣ci Wilczna - Za艂膮cznik nr 11, 5. przedmiar rob贸t Koszuty - Za艂膮cznik nr 12, 6. przedmiar rob贸t Wilczna - Za艂膮cznik nr 13, Oferent przed z艂o偶eniem oferty winien zapozna膰 si臋 na miejscu z warunkami, ich charakterem i dokona膰 pe艂nego rozeznania przedmiotu zam贸wienia..
II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.25.51.10-3.
II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 17.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIA艁U
Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w:

1. W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy: 1) Spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22 ust. 1 pkt 1-4, tzn.: a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅; b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia; c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia; d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2. Spe艂nienie warunk贸w udzia艂u odnosz膮cych si臋 do posiadania niezb臋dnej wiedzy i do艣wiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wed艂ug poni偶szych zasad: 1) Wymagane jest potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia lub kt贸rymi b臋d膮 dysponowa膰 i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie),tj.: - kierownika wierce艅: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia niezb臋dne do prowadzenia wierce艅. Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z wykonaniem studni, 2) Udokumentowanie posiadania odpowiedniego do艣wiadczenia, tj.: w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez jedn膮 robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki: a) warto艣ci co najmniej 120 000 PLN, b) zawieraj膮cej wykonanie studni g艂臋binowej, 3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej: - na sum臋 nie mniejsz膮 ni偶 100 000 PLN. Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowi膮zany jest z艂o偶y膰 dokumenty okre艣lone w 搂 2 Rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 oraz Dz. U. z 2008r. nr 188, poz.1155). Ocena spe艂niania ww. warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie z formu艂膮 spe艂nia / nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt. IX niniejszej SIWZ. Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂ni艂. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania - z zastrze偶eniem art. 26 ust 3. Zamawiaj膮cy wezwie Wykonawc贸w, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, kt贸rzy w okre艣lonym terminie nie z艂o偶yli wymaganych o艣wiadcze艅 i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu lub, kt贸rzy z艂o偶yli dokumenty zawieraj膮ce b艂臋dy, do ich z艂o偶enia w wyznaczonym terminie chyba, 偶e mimo ich z艂o偶enia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by艂oby uniewa偶nienie post臋powania..

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

Stan prawny - wymagane dokumenty: 1)o艣wiadczenia wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Za艂膮czniki nr 2 i 3, 2)aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3)aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert oraz 4) wype艂niony formularz Oferta - Za艂膮cznik nr 1, 5) kosztorys ofertowy, 6) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy), 7) zaparafowany wz贸r umowy - Za艂膮cznik nr 7, 8) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy (tylko, je艣li dotyczy). 9) wykaz podmiot贸w podwykonawc贸w kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 na temat zakresu powierzonych im rob贸t, warto艣ci tych rob贸t zgodnie z za艂膮cznikiem lub o艣wiadczenie, 偶e wykonawca wykona zam贸wienie si艂ami w艂asnymi ( wed艂ug za艂膮cznika nr 6 do SIWZ). UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty: 10) wykaz os贸b, kt贸rymi dysponuje lub b臋dzie dysponowa艂 wykonawca i kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci oraz pisemne zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pniania os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie tym wykonawca wskaza艂 osoby, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂 - Za艂膮cznik nr 4, 11) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia do prowadzenia wierce艅 oraz kopi臋 aktualnego za艣wiadczenia o przynale偶no艣ci do odpowiedniej okr臋gowej izby in偶ynier贸w (wa偶no艣膰 za艣wiadczenia nie mo偶e ko艅czy膰 si臋 przed terminem zwi膮zania ofert膮), 12) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅, co najmniej dwie roboty budowlane (maksymalnie 5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 5, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje), Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 13) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 100 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.gmina.slupca.pl.
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca pok. nr 16.
IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 17.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urz膮d Gminy S艂upca ul. Sienkiewicza 16 62-400 S艂upca Sekretariat.
IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).聽聽聽聽聽聽
V.) Og艂oszenie opublikowano w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 24.06.2009 pod numerem og艂oszenia98769 - 2009.

SIWZ - Pobierz

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF21.2 KB POBIERZOg艂oszenie o zmianie og艂oszenia29.06.2009 11:1574
.PDF47 KB POBIERZModyfikacja SIWZ29.06.2009 11:1580
.ZIP66.2 KB POBIERZSIWZ po zmianach29.06.2009 11:1572
.PDF60.1 KB POBIERZWyja艣nienia SIWZ29.06.2009 13:1088
.ZIP167.4 KB POBIERZModyfikacja 2 SIWZ01.07.2009 10:30169
.PDF58.1 KB POBIERZWyja艣nienia SIWZ 202.07.2009 12:4785
.PDF53.5 KB POBIERZWyja艣nienia SIWZ 302.07.2009 12:4772
.PDF41.2 KB POBIERZOg艂oszenie o uniewa偶nieniu08.07.2009 11:1081

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-06-24 13:04:12
Data ostatniej modyfikacji : 24.06.2009 13:06
Liczba wy艣wietle艅 : 612

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  24.06.2009 13:06poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  24.06.2009 13:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900729