Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Otwarty konkursW脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.

I.聽聽聽聽 Celem konkursu ofert jest wy艂onienie i dofinansowanie projekt贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy S艂upca w dziedzinach okre艣lonych w "Programie wsp贸艂pracy Gminy S艂upcy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2009 rok.

II.聽 Zadanie: KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowana w roku 2009 kwota dotacji wynosi 15 000 z艂.
1. Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie spo艂ecze艅stwu Gminy S艂upca oraz m艂odzie偶y szkolnej odpowiednich warunk贸w do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji

III.聽 PODMIOTY UPRAWNIONE DO SK艁ADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do sk艂adania ofert s膮 prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 statutow膮 w dziedzinie obj臋tej konkursem oraz prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terenie Gminy S艂upca:
- organizacje pozarz膮dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie,
2. w/w podmioty nie mog膮 posiada膰 zobowi膮za艅 publiczno - prawnych wobec bud偶etu pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych podmiot贸w o charakterze publicznym.
聽3.聽 w/w podmioty musz膮 posiada膰 w艂asne konto bankowe.

IV.聽 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Zgodnie z Uchwa艂膮 Nr XXXVII/140/09 Rady Gminy S艂upca z dnia 28 stycznia 2009.
2. Rozpatrywane s膮 wy艂膮cznie oferty z艂o偶one w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu.
3. Z艂o偶enie oferty nie jest r贸wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysoko艣ci wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji mo偶e by膰 ni偶sza od okre艣lonej w ofercie. Je偶eli kwota przyznanej dotacji b臋dzie ni偶sza podmiot zobowi膮zany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3. Dotacj臋 na wsparcie realizacji zadania otrzymuj膮 podmioty, kt贸rych oferty zostan膮 wybrane w post臋powaniu konkursowym.

V.聽聽聽聽 TERMINY SK艁ADANIA OFERT
1.聽 Oferty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 30 kwietnia 2009 roku.
Oferty przyjmowane b臋d膮 od dnia ukazania si臋 niniejszego og艂oszenia w godzinach pracy Urz臋du. O przyj臋ciu oferty decydowa膰 b臋dzie data wp艂ywu do Urz臋du Gminy w S艂upcy.
2. Adres, pod kt贸rym nale偶y sk艂ada膰 oferty:
Urz膮d Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca (sekretariat)
3.聽 Nie b臋d膮 przyjmowane oferty przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 lub faksem.
4. Druki ofert dost臋pne s膮 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz臋du Gminy w S艂upcy www.gmina.slupca.pl

VI.聽 TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADA艃.
1.聽聽 Zadania powinny by膰 zrealizowane do ko艅ca 2009 roku.
2.聽聽 Realizacja zadania zleconego nast臋puje po zawarciu umowy.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT.
1. Warunkiem przyst膮pienia do konkursu jest z艂o偶enie oferty z opisem projektu, kt贸ry ma zosta膰 dofinansowany i preliminarzem wydatk贸w na formularzu ofert, zgodnym z Rozporz膮dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 obowi膮zuj膮cy statut organizacji lub inny akt reguluj膮cy status podmiotu, dokument stanowi膮cy o podstawie dzia艂alno艣ci podmiotu, rejestracj臋 organizacji zawieraj膮c膮 aktualne dane ze wskazaniem os贸b do sk艂adania w imieniu organizacji o艣wiadcze艅 woli w zakresie nabywania praw i zaci膮gania zobowi膮za艅 finansowych oraz dysponowania 艣rodkami przeznaczonymi na realizacj臋 zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok.
4. O艣wiadczenie o braku zobowi膮za艅 publiczno - prawnych wobec bud偶etu pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
5. W przypadku z艂o偶enia przez oferenta wi臋cej ni偶 jednej oferty dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 przed艂o偶enia jednego kompletu za艂膮cznik贸w (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne o艣wiadczenie o braku zobowi膮za艅 publiczno - prawnych i inne.
6. W贸jt Gminy S艂upca w ci膮gu 20 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru ofert wg nast臋puj膮cych kryteri贸w:
a)聽 zgodno艣膰 celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Rad臋 Gminy S艂upca w uchwale Nr XXXVII/140/09 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upcy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2009 r.
b) wielko艣膰 zaanga偶owanych w realizacj臋 projektu zasob贸w w艂asnych organizacji,
c)聽 koszty realizacji projektu i koszt贸w realizacji zadania publicznego,
d) efekty projektu,
e)聽 perspektywy kontynuacji projektu i potencjalnych 藕r贸de艂 zewn臋trznego finansowania,
f)聽聽 dokonania Organizacji i do艣wiadczenie w realizacji projekt贸w,
g)聽 dotychczasowa wsp贸艂praca z gmin膮 S艂upca,
h)聽 wsp贸艂praca z innymi instytucjami publicznymi.

VIII. Dodatkowe informacje nie znajduj膮ce si臋 na stronie www.gmina.slupca.pl mo偶na uzyska膰 u inspektora ds. sportu Urz臋du Gminy w S艂upcy, tel. (063) 274 36 76.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316) oraz uchwa艂a Rady Gminy S艂upca Nr XXXVII/140/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie Programu wsp贸艂pracy na rok 2009 Gminy S艂upca S艂upc z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC87 KB POBIERZRozporz膮dzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego...23.02.2010 09:5573

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2010-02-23 09:54:30
Data ostatniej modyfikacji : 23.02.2010 09:54
Liczba wy艣wietle艅 : 643licznik odwiedzin: 1900853