Urz膮d Gminy » Organizacje pozarz膮dowe
Program wsp贸艂pracy Gminy S艂upca
Roczny program wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

 I. WST臉P

 

1. Ilekro膰 w niniejszym programie m贸wi si臋 o:

 

1) ustawie - nale偶y przez to rozumie膰 ustaw臋 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. Nr 96,poz.873 z p贸z. zm.)

2) zadaniach publicznych- nale偶y przez to rozumie膰 zadania okre艣lone w art.4 ustawy

3) organizacji -nale偶y przez to rozumie膰 organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty ,o kt贸rych mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie

4) Programie - nale偶y przez to rozumie膰 "Roczny program wsp贸艂pracy gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011"

 2.Program obejmuje wsp贸艂prace Gminy S艂upca z organizacjami dzia艂aj膮cymi na rzecz Gminy S艂upca i jej mieszka艅c贸w.

II.CEL OG脫艁NY I CELE SZCZEG脫艁OWE PROGRAMU

 

1.Celem g艂贸wnym Programu jest zaspakajanie potrzeb spo艂ecznych Gminy oraz wzmocnienie rozwoju spo艂ecze艅stwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomi臋dzy Gmin膮 a organizacjami.

2.Celami szczeg贸艂owymi Programu s膮:

1) poprawa jako艣ci 偶ycia poprzez pe艂niejsze zaspokojenie potrzeb mieszka艅c贸w Gminy,

2) racjonalne wykorzystanie publicznych 艣rodk贸w finansowych,

3) otwarcie na innowacyjno艣膰 i konkurencyjno艣膰 w wykonywaniu zada艅 publicznych

4) integracja organizacji lokalnych obejmuj膮cych zakresem dzia艂ania sfer臋 zada艅 publicznych,

5) wzmocnienie potencja艂u organizacji oraz rozw贸j wolontariatu.

6) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich.

III. REALIZATORZY PROGRAMU

 

Realizatorami programu s膮:

1. Rada Gminy w S艂upcy i jej Komisje w zakresie:

1)  planowania i wytyczania polityki spo艂ecznej i finansowej Gminy oraz priorytet贸w w sferze wsp贸艂pracy Gminy z organizacjami,

2) utrzymywanie kontakt贸w pomi臋dzy merytorycznymi Komisjami Rady a organizacjami realizuj膮cymi zadania w obszarze dzia艂a艅 Komisji.

2. W贸jt Gminy w zakresie:

 

1) realizacji polityki spo艂ecznej i finansowej wytyczonej przez Rade Gminy,

2) realizacji zada艅 wynikaj膮cych z Programu ,w tym m, in:

a) zlecenia organizacjom realizacji zada艅 publicznych Gminy,

b) kontroli i oceny realizacji zleconych zada艅 organizacjom pod wzgl臋dem efektywno艣ci i jako艣ci przy pomocy upowa偶nionych pracownik贸w Gminy,

c) przedstawienie radzie Gminy rocznego sprawozdania z realizacji Programu.

IV. ZASADY WSP脫艁PRACY

 

Wsp贸艂praca Gminy z organizacjami odbywa si臋 na zasadach :

1) pomocniczo艣ci - oznacza to, 偶e Gmina powierza organizacjom realizacje zada艅 w艂asnych, a organizacje zapewniaj膮 ich wykonanie w spos贸b ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.

2) suwerenno艣ci stron - oznacza to , 偶e stosunki pomiedzy Gmin膮 a organizacjami kszta艂towane b臋d膮 z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezale偶no艣ci w swojej dzia艂alno艣ci statusowej,

3)  partnerstwa - oznacza to dobrowolna wsp贸艂prac臋 r贸wnorz臋dnych sobie podmiot贸w w rozwi膮zywaniu wsp贸lnie zdefiniowanych problem贸w i osi膮gni臋ciu razem wytyczonych cel贸w ,

4) Efektywno艣ci - oznacza to wsp贸lne d膮偶enie do osi膮gni臋cia mo偶liwie najwi臋kszych efekt贸w realizacji zada艅 publicznych,

5) uczciwej konkurencji - oznacza to wym贸g udzielania tych samych informacji odno艣nie wykonywanych dzia艂a艅 zar贸wno przez podmioty publiczne jak聽niepubliczne , a tak偶e obowi膮zek stosowania tych samych kryteri贸w przy dokonywaniu tych dzia艂a艅 i podejmowaniu decyzji odno艣nie ich finansowania. .

6)  jawno艣ci - oznacza to, 偶e wszystkie mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy Gminy z organizacjami s膮 powszechnie wiadome i dost臋pne oraz jasne i zrozumia艂e w zakresie stosowanych procedur i kryteri贸w podejmowania decyzj.

V. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Obszar wsp贸艂pracy samorz膮du Gminy S艂upca z podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego obejmuje sfer臋 zada艅 publicznych, o kt贸rych w art.4 ust.1 ustawy.

 VI. FORMY WSP脫艁PRACY

 Wsp贸艂praca Gminy S艂upca z podmiotami mo偶e odbywa膰 si臋 w szczeg贸lno艣ci w formach:

1)zlecania podmiotem programu realizacji zada艅 publicznych na zasadach okre艣lonych w ustawie poprzez:

a) powierzenie wykonania zada艅 publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonania zada艅 publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2)wzajemnego informowania si臋 o planowanych kierunkach dzia艂alno艣ci oraz wsp贸艂dzia艂ania w celu zharmonizowania tych kierunk贸w,

3) konsultowania z podmiotami programu projekt贸w akt贸w normatywnych w dziedzinach dotycz膮cych ich dzia艂alno艣ci statutowej,

4)tworzenia wsp贸lnych zespo艂贸w o charakterze doradczym i inicjatywnym,

5)koordynowania i wspierania wymiany do艣wiadcze艅 pomi臋dzy organizacjami,

2.Inne formy wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z podmiotami mog膮 obejmowa膰:

a) wsp贸艂dzia艂anie w pozyskiwaniu 艣rodk贸w finansowych z innych ni偶 bud偶et Gminy  S艂upca 藕r贸de艂 finansowania ,w szczeg贸lno艣ci z funduszy Unii Europejskiej,

 b)udzia艂 w miar臋 mo偶liwo艣ci podmiot贸w w dzia艂aniach programowych samorz膮du Gminy S艂upca,

 c)promocj臋 dzia艂alno艣ci podmiot贸w w mediach,

 d) pomoc i wsparcie w nawi膮zywaniu kontakt贸w z partnerami o podobnej dzia艂alno艣ci w gminach partnerskich Gminy S艂upca,

 e)udzielanie wsparcia poprzez oddanie na preferencyjnych warunkach w u偶yczenie, najem lub dzier偶aw臋 lokali , budynk贸w lub obiekt贸w komunalnych na spotkania zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 statutow膮 podmiot贸w,

 

 f)organizowanie konsultacji i szkole艅 tematycznych oraz doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej, a tak偶e wymiana informacji i dobrych praktyk,

 g) pomoc w nawi膮zywaniu kontakt贸w i dzia艂aniach na rzecz integracji europejskiej oraz wsp贸艂pracy miedzy spo艂ecze艅stwami,

  h) udzielanie rekomendacji podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Gmin膮 S艂upca, kt贸re ubiegaj膮 si臋 o dofinansowanie realizowanych projekt贸w z innych 藕r贸de艂.

 VII.PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

 Priorytetem Gminy S艂upca jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wsp贸lnoty, kt贸r膮 tworz膮 jego mieszka艅cy . Aktywna wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi i liderami 艣rodowisk lokalnych jest jednym z element贸w efektywnego kierowania rozwojem Gminy. Podstawowymi korzy艣ciami takiej wsp贸艂pracy s膮 mi臋dzy innymi:

a) umacnianie w spo艂ecznej 艣wiadomo艣ci poczucie odpowiedzialno艣ci za siebie i swoje otoczenie ,

b) budowanie spo艂ecze艅stwa obywatelskiego poprzez aktywizacje spo艂eczno艣ci lokalnych,

c) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dzia艂a艅 i rozwi膮za艅 dzi臋ki dobremu rozpoznaniu wyst臋puj膮cych potrzeb. 

   Celem programu jest okre艣lenie czytelnych zasad wspierania przez Gmin臋 dzia艂a艅 organizacji pozarz膮dowych poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zada艅. Poprzez okre艣lenie i realizacj臋 tych zasad samorz膮d pragnie w艂膮czy膰 organizacje pozarz膮dowe w system demokracji lokalnej.

 

  VIII.OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 Niniejszy program realizowany b臋dzie w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

 IX. SPOS脫B REALIZACJI PROGRAMU

 

1. Program dotyczy podmiot贸w prowadzonych dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na terenie Gminy S艂upca lub dla jej mieszka艅c贸w (bez wzgl臋du na siedzib臋 podmiotu)

2. Zlecanie realizacji zada艅 publicznych odbywa si臋 po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba ze przepisy odr臋bne przewiduj膮 inny tryb zlecenia.

3. Zlecanie realizacji zadania publicznego mo偶e mie膰 form臋:

a) powierzenia wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

b) wsparcia takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji

4. Dotacje, o kt贸rych mowa w ust. 3 nie mog膮 by膰 wykorzystane na:

a) budow臋 i zakup budynk贸w, zakup grunt贸w oraz dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮,

b) pokrycie koszt贸w prowadzenie biura podmiot贸w, w tym tak偶e wydatk贸w na wynagrodzenia pracownik贸w - poza zakresem realizacji zadania publicznego,

c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcze艣niej przedsi臋wzi臋膰 oraz refundacj臋 koszt贸w,

d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym oraz prawnym,

e) dzia艂alno艣膰 polityczn膮 i religijn膮

5. Konkursy dotycz膮ce realizacji zada艅 og艂asza W贸jt Gminy S艂upca na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiot贸w.

6. Termin sk艂adanie ofert nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 21 dni od dnia ukazania si臋 ostatniego og艂oszenia o konkursie.

7. Og艂oszenia o konkursach ofert jak r贸wnie偶 o ich wynikach z podaniem oferenta, nazwy zadania publicznego oraz wysoko艣ci przyznanych 艣rodk贸w publicznych zamieszcza si臋 w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowe www.gmina.slupca.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gminy S艂upca.

8. Na wniosek podmiotu W贸jt Gminy S艂upca z pomini臋ciem otwartego konkursu mo偶e zleci膰 realizacj臋 zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizacj臋 uzasadnionych i okre艣lonych w trybie art. 19 a ustawy.

9. W sytuacjach wyj膮tkowych i losowych okre艣lonych w art. 11a ustawy realizacja zadania publicznego mo偶e nast膮pi膰 z pomini臋ciem otwartego konkursu ofert.

10. Podmioty realizuj膮ce zlecone przez Gmin臋 S艂upca zadania publiczne s膮 zobowi膮zane do:

a) informowania z wyprzedzeniem Urz膮d Gminy odno艣nie organizacji przedsi臋wzi臋膰 odbywaj膮cych si臋 w ramach realizacji zadania,

b) informowania spo艂ecze艅stwa stosownie do charakteru zadania (wydane publikacje, materia艂y informacyjne, tablica lub baner) o fakcie finansowania lub dofinansowania jego realizacji przez Gmin臋 S艂upca,

c) przekazania informacji o przebiegu imprez wraz z materia艂ami zdj臋ciowymi Sekretarzowi Gminy S艂upca 

  X. WYSOKO艢膯 艢RODK脫W PRZEZNACZONCH NA REALIZACJ臉 PROGRAMU

 W 2011 roku na realizacje zada艅 publicznych obj臋tych niniejszym Programem przeznacza si臋 kwot臋 w wysoko艣ci co najmniej 15.000z艂. Powy偶sze 艣rodki zabezpieczone zostan膮 w bud偶ecie Gminy na 2011 rok.

 XI. SPOS脫B OCENY REALIZACJI PROGRAMU

 

1. W imieniu W贸jta Gminy S艂upca kontrole merytoryczna i finansowa oraz ocen臋 realizacji przez podmioty zleconych zada艅 publicznych stosownie do art.17 ustawy przeprowadzaj膮 odpowiednio Inspektor do spraw Sportu  oraz wydzia艂 Finansowy Urz臋du Gminy S艂upca .

2. Prawo do kontroli przys艂uguje upowa偶nionemu pracownikowi Urz臋du Gminy zar贸wno podmiot贸w, kt贸rym zlecono realizacje w siedzibach podmiot贸w ,kt贸rym zlecono realizacje zada艅 publicznych jak i w miejscach realizacji zada艅.

3.  Uwagi , opinie, wnioski i propozycje dotycz膮ce realizacji programu mog膮 by膰 zg艂aszane W贸jtowi Gminy S艂upca celem wykorzystania ich dla usprawnienia bie偶膮cej wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadzanymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.  

4. Do corocznej oceny realizacji programu zostan膮 przyj臋te nast臋puj膮ce wska藕niki:

1) liczba og艂oszonych otwartych ofert,

2) liczba ofert z艂o偶onych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,

3) liczba zawartych um贸w na realizacje zadania publicznego ,w tym liczna organizacji,

4) liczba um贸w, kt贸re nie zosta艂y zrealizowane lub zosta艂y rozwi膮zane przez Gmin臋 z przyczyn zale偶nych od organizacji,

5) wielko艣膰 w艂asnego wk艂adu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizacj臋 zada艅 publicznych.

6) Wysoko艣膰 kwot udzielonych dotacji w poszczeg贸lnych obszarach,

7) liczba ofert wsp贸lnych z艂o偶onych przez organizacj臋,

8) liczba projekt贸w akt贸w prawa miejscowego stanowi膮cych przez Rad臋 Gminy konsultowanych przez organizacj臋.

9) W贸jt Gminy S艂upca z艂o偶y Radzie Gminy S艂upca sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku.

 XII.SPOS脫B TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

1. Roczny Program wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami zosta艂 opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w spos贸b okre艣lony w Uchwale Nr XLVII/254/10 w sprawie : okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji.

 2. Projekt Programu celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, zosta艂 zamieszczony na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy S艂upca www.ug.slupca.samorzady.pl z mo偶liwo艣ci膮 wyra偶ania pisemnej opinii w danej kwestii.

 3. Proces konsultacji zako艅czono w dniu ...............................

 4. Po przeprowadzeniu konsultacji W贸jt Gminy S艂upca przed艂o偶y艂 projekt programu Radzie Gminy S艂upcy.

 XIII. TRYB POWO艁YWANIA I ZASADY DZIALANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWRTYCH KONKURSACH OFERT.

 1.W celu opiniowania z艂o偶onych przez podmiot ofert W贸jt Gminy S艂upca powo艂uje zarz膮dzeniem komisje konkursow膮 .

 

 2. W sk艂ad komisji konkursowej wchodz膮 pracownicy Urz臋du Gminy S艂upca.

 dopuszcza si臋 r贸wnie偶 udzia艂 z g艂osem doradczym os贸b posiadaj膮cych specjalistyczn膮 wiedz臋 w dziedzinie , w kt贸rej og艂oszono konkurs.

3. Do cz艂onk贸w komisji konkursowej bior膮cych udzia艂 w opiniowaniu ofert maj膮 zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Post臋powania administracyjnego dotycz膮ce

wy艂膮czenia pracownika.

4. Komisja konkursowa dokonuje oceny z艂o偶onych ofert w terminie i wed艂ug kryteri贸w okre艣lonych w og艂oszeniu o otwartym konkursie konkursie ofert.

5. Z przeprowadzonej oceny ofert komisja konkursowa sporz膮dza protok贸艂 i przekazuje W贸jtowi Gminy S艂upca.

6. Decyzj臋 o wynikach otwartego konkursu ofert podejmuje W贸jt Gminy S艂upca po zapoznaniu si臋 z opini膮 komisji konkursowej.

 

 

 


Autor : UG
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2010-11-04 17:35:47
Data ostatniej modyfikacji : 10.11.2010 16:01
Liczba wy艣wietle艅 : 647

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  04.11.2010 17:44poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  04.11.2010 17:35poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903795