Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
W脫JT GMINY S艁UPCA

62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16 tel. (063) 274-36-76, fax. (063) 274-36-76 E-mail: slupca.gm@gminy.pl Witryna: www.gmina.slupca.pl Obs艂ug臋 geodezyjn膮 Gminy S艂upca

Oznaczenie sprawy: 342/U/1/06 S艂upca, dnia 14.02.2006 r.

OG艁OSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM1. Zamawiaj膮cy:

W脫JT GMINY S艁UPCA

62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-36-76, fax. (063) 274-36-76

E-mail: slupca.gm@gminy.pl Witryna: www.gmina.slupca.plog艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej 60 000 euro na:Obs艂ug臋 geodezyjn膮 Gminy S艂upca2. Przedmiotem zam贸wienia jest obs艂uga geodezyjna Gminy S艂upca (wg
oznaczenia CPV: 74.22.50.00-2) obejmuj膮ca: podzia艂 nieruchomo艣ci -
szacunkowa ilo艣膰: 20, wznowienie granic nieruchomo艣ci - szacunkowa
ilo艣膰: 6, rozgraniczenie nieruchomo艣ci - szacunkowa ilo艣膰: 3, wykaz
zmian gruntowych - szacunkowa ilo艣膰 20, badanie Ksi臋gi Wieczystej -
szacunkowa ilo艣膰: 10.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

3. Od wykonawc贸w nie jest wymagane wniesienie wadium.

4. Termin wykonania zam贸wienia: do 31.12.2006 roku.

5. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na odebra膰 osobi艣cie

w Urz臋dzie Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, pok. nr 23 w godzinach od 800 do 1500. Formularz bezp艂atny.

6. Osobami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami w sprawach formalnych

oraz merytorycznych dot. przetargu jest Pani Teresa Ka艂ecka, tel. / faks (063) 274-36-76.

Informacji udziela膰 b臋d膮 w godzinach od 800 do 1500.

7. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy:

7.1. nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,

7.2. spe艂niaj膮 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,

7.3. zatrudniaj膮 kierownictwo rob贸t posiadaj膮ce odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,

7.4. udziela gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesi臋cy od daty ich odbioru,

7.5. spe艂niaj膮 wszystkie wymogi okre艣lone w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.Ocena spe艂niania w/w warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie

z formu艂膮 "spe艂nia" / "nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt 8 niniejszego og艂oszenia. Nie
spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z
post臋powania.

8. O艣wiadczenia i dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone za zgodno艣膰

z orygina艂em), jakie musi dostarczy膰 wykonawca w celu potwierdzenia spe艂nienie warunku udzia艂u w post臋powaniu:

1) wype艂niony formularz OFERTA,

2) formularz ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego asortymentu prac),

3) umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie i
pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie

o udzielenie zam贸wienia,

4) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o
wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy
wymagaj膮 wpisu do rejestru

lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej

ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

5) wykaz pracownik贸w przewidzianych do wykonania przedmiotowego zam贸wienia,

6) informacja o podwykonawcach,

7) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art. 22
ust. 1 ww. ustawy oraz 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na
podstawie art. 24 ww. ustawy,

8) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem.

9. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

10. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

11. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.marca 2006 roku do godziny 1000.

12. Wykonawcy b臋d膮 zwi膮zani ofert膮 przez 30 dni od daty up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

13. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 03.marca 2006 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiaj膮cego

w pokoju nr 19.

14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

15. Niniejsze og艂oszenie opublikowano tak偶e na stronie internetowej Zamawiaj膮cego:

www.gmina.slupca.pl w dniu 14.02.2006 r.W贸jt Gminy S艂upca

/-/ Gra偶yna Kazu艣

(podpis kierownika zamawiaj膮cego

lub osoby upowa偶nionej)
Informacja o rozstrzygni臋ciu:
S艂upca, dn. 03.03.2006 r.

ZK 342/U/1/2006

Og艂oszenie o wyniku post臋powania

1.

Zamawiaj膮cyPe艂na nazwa zamawiaj膮cego:

W贸jt Gminy S艂upcaAdres:

ul. Sienkiewicza 16

62 - 400 S艂upcaREGON: 000538633 NIP: 667-12-67-466

Telefon 063 274-36-76 faks 063 274-36-76

e-mail: slupca.gm@gminy.pl

2.Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

"Obs艂uga geodezyjna Gminy S艂upca."

Miejsce realizacji zam贸wienia : Gmina S艂upca.3.

Dane o ofertach :Liczba z艂o偶onych ofert 2

Liczba ofert odrzuconych lub zwr贸conych bez rozpatrywania -

4.Ceny ofert :

Cena najta艅szej oferty: 26 220,00 PLN

Cena najdro偶szej oferty: 32 700,00 PLN5.

Wybrano nast臋puj膮c膮 ofert臋 :Firma:

Biuro Geodezji s.c..

Adres:

Ul. Pozna艅ska 16, 62-400 S艂upca

Cena wybranej oferty: : 26 220,00PLN brutto(s艂ownie: dwadzie艣cia sze艣膰 tysi臋cy dwie艣cie dwadzie艣cia z艂otych 00/100).

W贸jt Gminy S艂upca

/-/ Gra偶yna Kazu艣 (podpis kierownika zamawiaj膮cego

lub osoby upowa偶nionej)
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-02-14 09:30:24
Data ostatniej modyfikacji : 30.05.2007 23:09
Liczba wy艣wietle艅 : 569licznik odwiedzin: 1904269