Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
GMINA S艁UPCA

62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16 tel. (063) 274-36-76, fax. (063) 274-36-76 remont dr贸g gruntowych na terenie Gminy S艂upca polegaj膮cy na lokalnym wykonaniu nawierzchni t艂uczniowej

Oznaczenie sprawy: ZK 342/R/5/06 S艂upca, dnia 06.04.2006 r.OG艁OSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Zamawiaj膮cy:

GMINA S艁UPCA

62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-36-76, fax. (063) 274-36-76Adres e-mail: sekretariat@gmina.pl Witryna: www.gmina.slupca.pl

og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej 60 000 euro na:remont dr贸g gruntowych na terenie Gminy S艂upca polegaj膮cy na lokalnym wykonaniu nawierzchni t艂uczniowej2. Przedmiotem zam贸wienia jest remont dr贸g gruntowych na terenie Gminy S艂upca polegaj膮cy

na lokalnym wykonaniu nawierzchni t艂uczniowej o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 1,5 km
na nieprzejezdnych odcinkach dr贸g gminnych, b膮d藕 stwarzaj膮cych w
okre艣lonych porach roku problemy dla ruchu ko艂owego i pieszego (wg
oznaczenia CPV: 45.23.31.42-6) obejmuj膮cy: roboty pomiarowe przy
robotach ziemnych dla dr贸g w terenie r贸wninnym - szacunkowa ilo艣膰: 1,5
km, korytowanie i profilowanie pod艂o偶a na 艣redni膮 g艂臋boko艣膰 10 cm -
szacunkowa ilo艣膰: 6.225, 0 m2, dostarczenie i roz艂o偶enie warstwy
kruszywa naturalnego, grubo艣膰 warstwy po zaklinowaniu i zag臋szczeniu 20
cm - szacunkowa ilo艣膰: 6.225,0 m2.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

3. Od wykonawc贸w nie jest wymagane wniesienie wadium.

4. Termin wykonania zam贸wienia: zam贸wienie realizowane b臋dzie w 2006 roku w zale偶no艣ci

od potrzeb Zamawiaj膮cego.

5. Formularz zawieraj膮cy Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia mo偶na odebra膰 osobi艣cie

w Urz臋dzie Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, pok. nr 23 w godzinach od 800 do 1500.

Formularz bezp艂atny.

6. Osob膮 uprawnion膮 do kontakt贸w z wykonawcami w sprawach formalnych dot. przetargu

jest inspektor Teresa Ka艂ecka oraz merytorycznych inspektor Ryszard Kubicki, tel. / faks (063) 274-36-76.

Informacji udziela膰 b臋d膮 w godzinach od 800 do 1500.

7. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy:

7.1. nie podlegaj膮 wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,

7.2. spe艂niaj膮 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,

7.3. zatrudniaj膮 kierownictwo rob贸t posiadaj膮ce odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane,

7.4. udziel膮 gwarancji na przedmiot zam贸wienia na okres 12 miesi臋cy, licz膮c od daty odbioru ko艅cowego rob贸t;

7.5. spe艂niaj膮 wszystkie wymogi okre艣lone w Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

Ocena spe艂niania w/w warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie

z formu艂膮 "spe艂nia" / "nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt 8 niniejszego og艂oszenia. Nie
spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z
post臋powania.

8. O艣wiadczenia i dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone za zgodno艣膰

z orygina艂em), jakie musi dostarczy膰 wykonawca w celu potwierdzenia spe艂nienie warunku udzia艂u w post臋powaniu:

1) wype艂niony formularz OFERTA,

2) umowa reguluj膮ca wsp贸艂prac臋 podmiot贸w wyst臋puj膮cych wsp贸lnie i
pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie

o udzielenie zam贸wienia,

3) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o
wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy
wymagaj膮 wpisu do rejestru

lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej

ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

4) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz
w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie
zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych
p艂atno艣ci

lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu -
wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania
ofert,

5) wykaz kierownictwa rob贸t i kluczowych pracownik贸w przewidzianych do wykonania przedmiotowego zam贸wienia,

6) potencja艂 techniczny, jaki b臋dzie wykorzystany do realizacji rob贸t,

7) do艣wiadczenie zawodowe wykonawcy,

8) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art. 22
ust. 1 ww. ustawy oraz 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na
podstawie art. 24 ww. ustawy,

9) o艣wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesi臋cy,

10) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem.

9. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

10. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

11. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju SEKRETARIAT

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2006 roku do godziny 930.

12. Wykonawcy b臋d膮 zwi膮zani ofert膮 przez 30 dni od daty up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

13. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 24 kwietnia 2006 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiaj膮cego

w pokoju nr 19.

14. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena - 100%.

15. Niniejsze og艂oszenie opublikowano tak偶e na stronie internetowej Zamawiaj膮cego:

www.gmina.slupca.pl w dniu 07.04.2006r.

W贸jt Gminy S艂upca

/-/Gra偶yna Kazu艣
Informacja o rozstrzygni臋ciu:
INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJNazwa i adres zamawiaj膮cego:

Gmina S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca tel./fax 063 274-36-76

og艂asza wyb贸r oferty najkorzystniejszej w post臋powaniu o zam贸wienie publiczne na:

remont dr贸g gruntowych na terenie gminy S艂upca

polegaj膮cy na lokalnym wykonaniu nawierzchni t艂uczniowejWybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez firm臋: Zak艂ad Budowlano - Handlowy "MARKO" Marek Matuszak J贸zefowo 1B, 62-540 Kleczew.Cena wybranej oferty wynosi: 21,96 z艂/m2 nawierzchni t艂uczniowej.


Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-04-07 14:03:55
Data ostatniej modyfikacji : 30.05.2007 23:09
Liczba wy艣wietle艅 : 605licznik odwiedzin: 1903943