Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Og艂oszenie

W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.

W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.

I.聽聽聽聽 Celem konkursu ofert jest wy艂onienie i dofinansowanie projekt贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy S艂upca w dziedzinach okre艣lonych w "Programie wsp贸艂pracy Gminy S艂upcy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2011 rok.

II.聽 Zadanie: UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Planowana w roku 2011 kwota dotacji wynosi 15 000 z艂.
Wydatki poniesione w roku 2010 wynosi艂y 15.000 z艂
1. Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie spo艂ecze艅stwu Gminy S艂upca oraz m艂odzie偶y szkolnej odpowiednich warunk贸w do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji

III.聽 PODMIOTY UPRAWNIONE DO SK艁ADANIA OFERT
1. Podmiotami uprawnionymi do sk艂adania ofert s膮 prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 statutow膮 w dziedzinie obj臋tej konkursem oraz prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terenie Gminy S艂upca:
- organizacje pozarz膮dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie,
2. w/w podmioty nie mog膮 posiada膰 zobowi膮za艅 publiczno - prawnych wobec bud偶etu pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych podmiot贸w o charakterze publicznym.
聽3.聽 w/w podmioty musz膮 posiada膰 w艂asne konto bankowe.

IV.聽 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Rozpatrywane s膮 wy艂膮cznie oferty z艂o偶one w terminie okre艣lonym w og艂oszeniu.
2. Z艂o偶enie oferty nie jest r贸wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysoko艣ci wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji mo偶e by膰 ni偶sza od okre艣lonej w ofercie. Je偶eli kwota przyznanej dotacji b臋dzie ni偶sza podmiot zobowi膮zany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
3. Dotacj臋 na wsparcie realizacji zadania otrzymuj膮 podmioty, kt贸rych oferty zostan膮 wybrane w post臋powaniu konkursowym.
4. Przewidywana dotacja nie mo偶e by膰 przeznaczona na:
a) wynagrodzenia pracownik贸w organizacji poza zakresem realizacji zadania
b) wydatki maj膮tkowe w tym zakupy inwestycyjne

V.聽聽聽聽 TERMINY SK艁ADANIA OFERT
1.聽 Oferty nale偶y sk艂ada膰 w terminie do 14 stycznia 2011 roku.
Oferty przyjmowane b臋d膮 od dnia ukazania si臋 niniejszego og艂oszenia w godzinach pracy Urz臋du.
O przyj臋ciu oferty decydowa膰 b臋dzie data i godzina wp艂ywu do Urz臋du Gminy w S艂upcy.
2. Adres, pod kt贸rym nale偶y sk艂ada膰 oferty:
Urz膮d Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca (sekretariat)
3.聽 Nie b臋d膮 przyjmowane oferty przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 lub faksem.
4. Druki ofert dost臋pne s膮 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz臋du Gminy w S艂upcy www.gmina.slupca.pl


VI.聽 TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADA艃.
1.聽聽 Zadania powinny by膰 zrealizowane do ko艅ca 2011 roku.
2.聽聽 Realizacja zadania zleconego nast臋puje po zawarciu umowy.
3.聽聽 Warunkiem zawarcia umowy na dotacj臋 jest dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu oraz sporz膮dzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania w przypadku przyznania w innej wysoko艣ci ni偶 wnioskowana.
4.聽 Zleceniobiorca, realizuj膮c zadanie jest zobowi膮zany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania publikacjach, materia艂ach informacyjnych( takich jak plakaty, zaproszenia, og艂oszenia prasowe itp.) poprzez media, poprzez w widoczn膮 w miejscu realizacji tablic臋 o fakcie dofinansowania zadania przez Gmin臋 Wiejsk膮 S艂upca.
5. Zadanie nie mo偶e by膰 realizowane przez przedmiot b臋d膮cy stron膮 umowy.


VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT.
1. Warunkiem przyst膮pienia do konkursu jest z艂o偶enie oferty z opisem projektu, kt贸ry ma zosta膰 dofinansowany i preliminarzem wydatk贸w na formularzu ofert, zgodnym z Rozporz膮dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 obowi膮zuj膮cy statut organizacji lub inny akt reguluj膮cy status podmiotu, dokument stanowi膮cy o podstawie dzia艂alno艣ci podmiotu, rejestracj臋 organizacji zawieraj膮c膮 aktualne dane ze wskazaniem os贸b do sk艂adania w imieniu organizacji o艣wiadcze艅 woli w zakresie nabywania praw i zaci膮gania zobowi膮za艅 finansowych oraz dysponowania 艣rodkami przeznaczonymi na realizacj臋 zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji).
3. Sprawozdanie finansowe za 2009 rok.
4. O艣wiadczenie o braku zobowi膮za艅 publiczno - prawnych wobec bud偶etu pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych jednostek o charakterze publicznym.
5. W przypadku z艂o偶enia przez oferenta wi臋cej ni偶 jednej oferty dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 przed艂o偶enia jednego kompletu za艂膮cznik贸w (statut, aktualny wypis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne, aktualne o艣wiadczenie o braku zobowi膮za艅 publiczno - prawnych i inne.
6. W贸jt Gminy S艂upca w ci膮gu 10 dni (roboczych) od ostatniego dnia przyjmowania ofert dokona wyboru ofert wg nast臋puj膮cych kryteri贸w:
a)聽 zgodno艣膰 celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Rad臋 Gminy S艂upca w uchwale Nr XLVIII/260/10 z dnia 12.11.2010 r. w sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upcy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2011 r.
b) wielko艣膰 zaanga偶owanych w realizacj臋 projektu zasob贸w w艂asnych organizacji,
c)聽 koszty realizacji projektu i koszt贸w realizacji zadania publicznego,
d) efekty projektu,
e)聽 perspektywy kontynuacji projektu i potencjalnych 藕r贸de艂 zewn臋trznego finansowania,
f)聽聽 dokonania Organizacji i do艣wiadczenie w realizacji projekt贸w,
g)聽 dotychczasowa wsp贸艂praca z gmin膮 S艂upca,
h)聽 wsp贸艂praca z innymi instytucjami publicznymi.

VIII. Dodatkowe informacje nie znajduj膮ce si臋 na stronie www.gmina.slupca.pl mo偶na uzyska膰 u inspektora ds. sportu Urz臋du Gminy w S艂upcy, tel. (063) 274 36 76.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316) oraz uchwa艂a Rady Gminy S艂upca XLVIII/260/10 z dnia 12.11.2010聽 . w sprawie Programu wsp贸艂pracy na rok 2009 Gminy S艂upca S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC76.5 KB POBIERZWz贸r oferty23.12.2010 07:47224

Autor : W贸jt Gminy S艂upca Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2010-12-23 07:44:16
Data ostatniej modyfikacji : 23.12.2010 07:45
Liczba wy艣wietle艅 : 638

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  23.12.2010 07:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903946