Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
GMINA S艁UPCA

Oznaczenie sprawy: ZK 342/R/19/06 OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Zamawiaj膮cy: GMINA S艁UPCA ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca Telefon: 0632743676 Fax: 0632743676 Adres e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl Witryna: www.gmina.slupca.pl


og艂asza przetarg nieograniczony o warto艣ci poni偶ej 60 000 euro na:

"Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Wierzbno gm. S艂upca o d艂. 0,700 km"
2. Przedmiot zam贸wienia:

Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Wierzbno gm. S艂upca o d艂. 0,700 km

(wg oznaczenia CPV 45.23.31.20-6).

Zakres zam贸wienia obejmuje przebudow臋 w/w drogi, w szczeg贸lno艣ci:
roboty pomiarowe, profilowanie i zag臋szczanie pobocza, wykonanie
poboczy, wykonanie podbudowy t艂uczniowej, wykonanie nawierzchni
asfaltowej oraz oznakowanie.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.
3. Od wykonawc贸w wymagane jest wniesienie wadium w wysoko艣ci: nie dotyczy

4. Wymagany termin realizacji zam贸wienia: 1 miesi膮c od podpisania umowy.

5. Formularz zawieraj膮cy specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia
mo偶na odebra膰 za pobraniem pocztowym lub osobi艣cie - cena 30 PLN w
Urz臋dzie Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca

6. Pracownikami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮:

w sprawach formalnych - Ryszard Kubicki Tel: 0632743676

e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl

w sprawach merytorycznych -

Informacji udziela膰 b臋d膮 w godzinach od 800 do 1500.

7. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy:

7.1. posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci w zakresie odpowiadaj膮cym przedmiotowi zam贸wienia,

7.2. nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych,
zwanej dalej upzp,

7.3. posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮
potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia.
Wykonawca musi spe艂nia膰 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki (w przypadku
wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej wykonawc贸w o udzielenie
niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny
i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):

a) wska偶e do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zam贸wienia
nast臋puj膮ce osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia:

- kierownika rob贸t: posiadaj膮cego co najmniej 3 lata do艣wiadczenia
zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i
posiadaj膮cego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i
nadzorowania rob贸t drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu
zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty
zwi膮zane z budow膮 dr贸g,

b) wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat, a je偶eli okres prowadzenia
dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej
dw贸ch rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ciom
robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich
warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮
odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y
rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

- warto艣ci co najmniej 170 000 PLN,

- zawieraj膮ce wykonanie budowy dr贸g

7.4. znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej
wykonanie zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki (w
przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej wykonawc贸w o
udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniana b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja
ekonomiczna i finansowa):

a) posiadaj膮 ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Ocena spe艂niania ww. warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮
"spe艂nia" / "nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt 8 niniejszego og艂oszenia. Nie
spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z
post臋powania.

8. O艣wiadczenia i dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone za
zgodno艣膰 z orygina艂em), jakie musi dostarczy膰 wykonawca w celu
potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

1) wype艂niony formularz OFERTA,

2) kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t),

3) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, je偶eli Wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia,

4) kopia dokumentu wadialnego potwierdzona za zgodno艣膰 z orygina艂em,

5) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o
wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy
wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci
gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem
terminu sk艂adania ofert,

6) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz
w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie
zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych
p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu
- wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu
sk艂adania ofert,

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 upzp - wystawiona nie wcze艣niej ni偶
6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

8) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 upzp - wystawiona nie wcze艣niej ni偶 6
miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

9) wykaz kierownictwa rob贸t i kluczowych pracownik贸w przewidzianych do
wykonania przedmiotowego zam贸wienia wraz z uprawnieniami do kierowania
i nadzorowania rob贸t drogowych oraz aktualne za艣wiadczenia o wpisie na
list臋 cz艂onk贸w Okr臋gowej Izby In偶ynier贸w Budownictwa,

10) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅 (maksymalnie
5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed
dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci
jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej
przedmiotowi zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca
wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te
zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje),

11) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia艂alno艣ci gospodarczej,

12) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w
zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane
przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu Wykonawcy,

13) parafowany wz贸r umowy,

14) o艣wiadczenie Wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art. 22
ust. 1 upzp oraz 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na podstawie
art. 24 upzp.

9. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

10. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

11. Zamawiaj膮cy nie zamierza:

a) zawrze膰 umowy ramowej,

b) ustanowi膰 dynamicznego systemu zakup贸w,

c) dokonywa膰 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w sekretariacie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2006r. do godziny 930 .

13. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 28.09.2006r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiaj膮cego w Sali narad.

14. Wykonawcy b臋d膮 zwi膮zani ofert膮 przez 30 dni od daty up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

16. Niniejsze og艂oszenie opublikowano na portalu internetowym UZP oraz
opublikowano na stronie internetowej zamawiaj膮cego w dniu 21.09.2006r.

W脫JT GMINY S艁UPCA

/-/Gra偶yna Kazu艣
Informacja o rozstrzygni臋ciu:
1.

Zamawiaj膮cyPe艂na nazwa zamawiaj膮cego:

Gmina S艂upca

Adres:

ul. Sienkiewicza 16

62 - 400 S艂upca

REGON: 3211019421 NIP: ---------------

Telefon 0632743676 faks 0632743676

e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl www: gmina.slupca.pl

2.

Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na :

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Wierzbno gm. S艂upca o d艂. 0,700 km"

Miejsce realizacji zam贸wienia : Gmina S艂upca.3.

Dane o ofertach :Liczba z艂o偶onych ofert 1

Liczba ofert odrzuconych lub zwr贸conych bez rozpatrywania 04.

Ceny ofert :

Cena najta艅szej oferty: 167 626,85 PLN brutto

Cena najdro偶szej oferty: -------------- PLN brutto5.

Wybrano nast臋puj膮c膮 ofert臋 :

Firma:

PRZEDSI臉BIORSTWO ROB脫T

DROGOWO-MOSTOWYCH S.A.

Adres: 62-400 S艂upca, ul. Piast贸w 1

Cena wybranej oferty: 167 626,85 PLN brutto

(s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t siedem tysi臋cy sze艣膰set dwadzie艣cia sze艣膰 z艂otych

85/100). brutto
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-09-21 15:04:06
Data ostatniej modyfikacji : 30.05.2007 23:19
Liczba wy艣wietle艅 : 580licznik odwiedzin: 1904293