Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Samorz膮dowa Administracja Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca

Oficjalna nazwa zamawiaj膮cego: Samorz膮dowa Administracja Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca Osoba upowa偶niona do kontakt贸w: Zofia Bartosik-Str贸偶yk, Adres zamawiaj膮cego: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, woj. Wielkopolskie, adres internetowy: www.gmina.s


1. Opis:

1.2. Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: dostawa gazu p艂ynnego
propan w ilo艣ci oko艂o 50.000 litr贸w na sezon grzewczy 2006/2007 oraz
dzier偶awa i konserwacja dw贸ch zbiornik贸w o pojemno艣ci 6.700 litr贸w
ka偶dy do Szko艂y Podstawowej w Koszutach.

1.3. Opis przedmiotu zam贸wienia: przedmiotem zam贸wienia jest dostawa
gazu p艂ynnego propan w ilo艣ci oko艂o 50.000 litr贸w na sezon grzewczy
2006/2007 oraz dzier偶awa i konserwacja dw贸ch zbiornik贸w o pojemno艣ci
6.700 litr贸w ka偶dy do Szko艂y Podstawowej w Koszutach.

1.4. Miejsce wykonania rob贸t budowlanych, us艂ug lub miejsce dostaw: Szko艂a Podstawowa w Koszutach

1.5. Nomenklatura:

1.5.1. Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV)

G艂贸wny przedmiot 11.00.00.00-0

1.6. Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie,

1.7. Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie,

2. Wielko艣膰 lub zakres zam贸wienia:

2.1. Wielko艣膰 lub zakres zam贸wienia: Dostawa oko艂o 50.000 litr贸w gazu
p艂ynnego propan oraz dzier偶awa i konserwacja dw贸ch zbiornik贸w o
pojemno艣ci 6.700 litr贸w.

3. Czas trwania zam贸wienia lub termin wykonania:Data rozpocz臋cia: 27 pa藕dziernika 2006 r.

Data zako艅czenia: 30 kwietnia 2007 r.
Samorz膮dowa Administracja Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca

ul. Sienkiewicza 16

62-400 S艂upca

woj. wielkopolskieSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

w trybie

przetargu nieograniczonego o warto艣ci szacunkowej

poni偶ej 60.000 EURO

na dostaw臋 gazu p艂ynnego propan w ilo艣ci oko艂o 50.000 litr贸w na sezon
grzewczy 2006/2007 oraz dzier偶aw臋 i konserwacj臋 dw贸ch zbiornik贸w o
pojemno艣ci 6.700 litr贸w ka偶dy

do Szko艂y Podstawowej w KoszutachCena specyfikacji wraz z za艂膮cznikami: 20,00 z艂.S艂upca, dn. 11.10.2006 r.Sporz膮dzi艂: Inspektor Zofia Bartosik Str贸偶ykZatwierdzi艂: Dyrektor Ewa Roma艅ska

Cz臋艣膰 I Informacje og贸lne1.1 Zamawiaj膮cy:Samorz膮dowa Administracja Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca

ul. Sienkiewicza 16,

62-400 S艂upca

woj. wielkopolskie1.2 Przedmiot zam贸wienia:Dostawa gazu p艂ynnego propan w ilo艣ci ok. 50 000 litr贸w na sezon
grzewczy 2006/2007 oraz dzier偶awa i konserwacja dw贸ch zbiornik贸w o poj.
6 700 litr贸w ka偶dy do Szko艂y Podstawowej w Koszutach.1.3 Tryb zam贸wienia: przetarg nieograniczony1.4 Rodzaj zam贸wienia: dostawy1.5 Miejsce publikacji: tablica og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego oraz na stronie internetowej Zamawiaj膮cego.1.6 Integraln膮 cz臋艣ci膮 SIWZ stanowi膮 wymienione dokumenty:

- Formularz ofertowy wraz z wzorami wymaganych za艂膮cznik贸w

- Projekt umowy

- wzory formularzy - za艂膮czniki od 1 do 5.1. 7 Wy偶ej wymienione dokumenty powinny zosta膰 wype艂nione przez
Wykonawc臋 艣ci艣le wg warunk贸w i postanowie艅 zawartych w materia艂ach
przetargowych, bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawc臋. W przypadku
gdy jakakolwiek cz臋艣膰 dokument贸w nie dotyczy wykonawcy wpisuje on "nie
dotyczy".Cze艣膰 II Warunki wymagane od Wykonawc贸w uczestnicz膮cych w post臋powaniuO zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki:l.l. nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych zwan膮 dalej Pzp,

1.2 spe艂niaj膮 warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Prawo
zam贸wie艅 publicznych, w szczeg贸lno艣ci posiadaj膮 koncesj臋 na obr贸t
paliwami ciek艂ymi udzielon膮 przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki
na podstawie ustawy z dnia 10.04. 1997r. - Prawo energetyczne (tj.
Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z p贸藕. zm.)

1.3 spe艂niaj膮 warunki okre艣lone w niniejszej specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.

Cze艣膰 III Opis sposobu przygotowania oferty1. Posta膰 ofertyOfert臋 sporz膮dza si臋 w j臋zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewa偶no艣ci. Oferta musi by膰 napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem r臋cznym nie艣cieralnym atramentem.
Oferty nieczytelne zostan膮 odrzucone. Wszystkie strony oferty a tak偶e
miejsca, w kt贸rych wykonawca nani贸s艂 poprawki lub zmiany winny by膰
zaparafowane przez osob臋 upowa偶nion膮 do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z form膮 reprezentacji wykonawcy okre艣lon膮 w rejestrze
przedsi臋biorc贸w lub innym dokumencie, w艂a艣ciwym dla formy
organizacyjnej firmy Wykonawcy.

Dokumenty mog膮 by膰 przedstawione w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

Zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 przedstawienia orygina艂u wy艂膮cznie wtedy, gdy
przedstawiona przez wykonawc臋 kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w膮tpliwo艣ci co do jej prawdziwo艣ci.W przypadku podpisania oferty przez osob臋 nie wymienion膮 w dokumencie
potwierdzaj膮cym uprawnienie do wyst臋powania w obrocie prawnym nale偶y
za艂膮czy膰 pe艂nomocnictwo.1.1 Cena oferty musi by膰 podana cyfrowo i s艂ownie w PLN.

Ka偶dy Wykonawca mo偶e z艂o偶y膰 pod rygorem niewa偶no艣ci w formie pisemnej tylko jedn膮 ofert臋 w jednym egzemplarzu.

Tre艣膰 oferty musi odpowiada膰 tre艣ci SIWZ.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem oferty.1.2 Wykonawc膮 mo偶e by膰 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej oraz podmioty te
wyst臋puj膮ce wsp贸lnie jako: - konsorcjum - grupa podmiot贸w zrzeszona dla
wykonania konkretnego zam贸wienia - sp贸艂ka cywilna - grupa podmiot贸w
(wsp贸lnik贸w) wsp贸lnie dzia艂aj膮cych.1.3 Ka偶dy partner konsorcjum/ sp贸艂ki cywilnej musi spe艂nia膰 wymogi
okre艣lone w SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca uczestniczy w wi臋cej ni偶
jednej ofercie, oferty takiego Wykonawcy zostan膮 odrzucone.2. Oferta powinna zawiera膰 nast臋puj膮ce dokumenty, w tym potwierdzaj膮ce spe艂nienie warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:1.1. Wype艂niony formularz ofertowy.

1.2. O艣wiadczenie wykonawcy, 偶e nie podlega on wykluczeniu z
post臋powania, na podstawie art. 24 ustawy ust. 1 i 2 Prawo zam贸wie艅
publicznych - za艂膮cznik nr 1.

1.3. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub za艣wiadczenie o wpisie do
rejestru przedsi臋biorc贸w, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do
rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej,
wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu do
sk艂adania ofert.

1.4. Kopi臋 koncesji na obr贸t paliwami ciek艂ymi udzielon膮 przez Prezesa
Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.04.l997r. - Prawo
energetyczne (tj. Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 ze zm.).

1.5. Upowa偶nienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ww. dokument贸w.

1.6. O艣wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy, z艂o偶one na za艂膮czniku nr 2 do formularza ofertowego.

1.7. Dane dotycz膮ce podwykonawc贸w i zakresu powierzonych im cz臋艣ci
zam贸wienia (je艣li Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawc贸w) na
za艂膮czniku nr 3 do formularza ofertowego.

1.8. Wype艂niony formularz cenowy stanowi膮cy - za艂膮cznik nr 4 i 5 do formularza ofertowego.

1.9. Zaparafowany projekt umowy.3. Spos贸b przygotowania i oznakowania ofertyOferty nale偶y sk艂ada膰 na FORMULARZU OFERTOWYM stanowi膮cym za艂膮cznik do
niniejszej SIWZ w nieprzejrzystej i zamkni臋tej kopercie. Koperta
powinna by膰 zaadresowana do Zamawiaj膮cego na adres podany na wst臋pie
oraz powinna posiada膰 oznaczenia:Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-10-12 12:34:55
Data ostatniej modyfikacji : 30.05.2007 23:22
Liczba wy艣wietle艅 : 552licznik odwiedzin: 1903770