Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia w m. Wola Koszucka- ParS艂upca dnia 09.03.2006r.OS. 7331/7/2005/2006

DECYZJAO 艢RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY

NA REALIZACJ臉 PRZEDSI臉WZI臉CIA

Na podstawie: art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ust. 1, 2, 3, 7, 8 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony 艢rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p贸藕niejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Paw艂a Zbierskiego
zam . ul. Wyspia艅skiego 3 62-600 Ko艂o w sprawie wydania decyzji o
艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegaj膮cej na budowie stacji
paliw, stacji gazu, budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego na dz.
nr 46/1 w m. Wola Koszucka-Parceleorzekamokre艣li膰 艣rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsi臋wzi臋cia:stacja paliw, stacji gazu, budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego na dz. nr 46/1 w m. Wola Koszucka-ParceleCharakterystyka ca艂ego przedsi臋wzi臋cia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszej decyzji.1. rodzaj i miejsce realizacji przedsi臋wzi臋cia:

Stacja paliw przeznaczona jest do magazynowania i do dystrybucji paliw
w ilo艣ci oko艂o 2000 ton benzyn g艂贸wnie bezo艂owiowych i oko艂o 1000 ton
oleju nap臋dowego rocznie. Na stacji zlokalizowane b臋d膮 obiekty:

-budynek stacji paliw 1-kondygnacyjny pawilon obs艂ugi stacji o pow.
71,38m2, ze sklepem og贸lno-handlowym i cz臋艣ci膮 sanitarn膮 z ubikacjami
dla personelu i podr贸偶nych, budynek gospodarczy o pow. 64,44m2, budynek
mieszkalny parterowy o pow. 105,96m2

- zbiorniki etyliny ET o poj. 50m3 ka偶dy podziemny - 2 szt.

- zbiornik oleju opa艂owego o poj. 50m3 podziemny - 1 szt.

- dystrybutory paliw z systemem zwrotnego odsysania opar贸w - 3 szt.

Inwestycja ma powsta膰 na dz. nr 46/1 w m. Wola Koszucka -Parcele gm. S艂upca

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem konieczno艣ci ochrony warto艣ci
przyrodniczych, zasob贸w naturalnych i zabytk贸w oraz ograniczenia
uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich

I. Zmniejszy膰 oddzia艂ywania zanieczyszcze艅 powietrza poprzez:

1) Prawid艂owo eksploatowa膰 urz膮dzenia paliwowe w celu maksymalnego ograniczenia strat przy tankowaniu pojazd贸w i zbiornik贸w

2) Zbiorniki paliw wyposa偶y膰 w dodatkowy osprz臋t dla hermetyzacji proces贸w nalewu w uk艂adzie autocysterna-zbiornik magazynowy

3) Dla dystrybutor贸w paliw konieczna jest praca z pomp膮 powoduj膮c膮
zasysanie mieszaniny parowo-powietrznej wypychanej ze zbiornik贸w
samochod贸w-bak贸w przy nalewaniu paliwa

4) Utrzymywa膰 porz膮dek, systematycznie czy艣ci膰 teren stacji, usuwa膰 zalegaj膮cy py艂 dla ograniczenia emisji wt贸rnej

5) Nale偶y wprowadzi膰 ziele艅 izolacyjn膮 nisko i wysokopienn膮 zimozielon膮 otaczaj膮c膮 stacj臋

6) Zgodnie z zalecan膮 i zaopiniowan膮 technologi膮 prowadzi膰 tankowanie pojazd贸w gazem p艂ynnym

7) Zabezpieczy膰 instalacj臋 paliwow膮 przed skutkami ewentualnego wybuchu gazu propan

8) Utwardzi膰 (wybetonowa膰) drogi dojazdowe, rejony dystrybutor贸w oraz miejsca postojowe i manewrowe pojazd贸wII. Zmniejszy膰 oddzia艂ywanie na 艣rodowisko gruntowo-wodne. Aby
zmniejszy膰 ewentualno艣膰 zanieczyszczenia 艣rodowiska gruntowo-wodnego
nale偶y:

1) Podziemne zbiorniki na paliwa ET i ON posadowi膰 i zabezpieczy膰 wg
wskaza艅 opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej z zastosowaniem
geomembrany

2) Prawid艂owo pod wzgl臋dem technicznym wykona膰 izolacj臋 instalacji paliwowej

3) W celu unikni臋cia przenikania gazu-propan do pod艂o偶a, nale偶y
utwardzi膰 teren przyleg艂y do zbiornik贸w magazynowych i dystrybutora

4) Pilnowa膰 systematycznego wywozu 艣ciek贸w socjalno-bytowych do punktu
zlewnego oczyszczalni 艣ciek贸w w S艂upcy do czasu pod艂膮czenia do gminnego
kolektora kanalizacji sanitarnej

5) 艢cieki socjalno-bytowe skierowa膰 do szczelnego zbiornika bezodp艂ywowego (dba膰 o szczelno艣膰 zbiornika)

6) 艢cieki opadowe z powierzchni utwardzonych zak艂adu (z dr贸g
wewn臋trznych, parking贸w) skierowa膰 poprzez urz膮dzenia oczyszczaj膮ce
sk艂adaj膮ce si臋 z osadnika i separatora substancji olejowych do rowu
(zgodnie z projektem)

7) Urz膮dzenia oczyszczaj膮ce 艣cieki nale偶y obs艂ugiwa膰 zgodnie z
instrukcj膮 eksploatacji, nale偶y prowadzi膰 kontrol臋 jako艣ci w贸d
opadowych kierowanych do odbiornika

8) Prowadzi膰 w艂a艣ciw膮 gospodark臋 odpadami zgodnie z ustaw膮 o odpadach z 2001 roku Dz. U. Nr 62

9) Zastosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia przeciwdzia艂aj膮ce wypadkom
losowym (wyciek du偶ej ilo艣ci paliwa). Segregator substancji olejowych
musi by膰 wyposa偶ony w samoczynne zamkni臋cie odp艂ywu do odbiornika w
sytuacjach awaryjnych

10) Odpady komunalne winny by膰 gromadzone w szczelnych zamykanych
pojemnikach w wydzielonym miejscu. Zaleca si臋 u偶ywa膰 pojemnik贸w z
tworzyw sztucznych, kt贸re nie powoduj膮 tak du偶ego ha艂asu przy ich
opr贸偶nianiu jak pojemniki metalowe

11) Dba膰 o systematyczny wyw贸z odpad贸w komunalnych. Zasady post臋powania
z odpadami komunalnymi reguluje ustawa o utrzymaniu porz膮dku i
czysto艣ci w gminach z dnia 13.09.1996r. Dz. U. Nr 132

12) Prowadzi膰 segregacj臋 odpad贸w i wykorzystywanie odpad贸w u偶ytecznych jako surowc贸w wt贸rnych

13) Odpady niebezpieczne, wymienione w opracowaniu, nale偶y
unieszkodliwi膰 jak odpady niebezpieczne zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 ustaw膮 o
odpadach z 2001 roku.

14) Po rozwi膮zaniu przez gmin臋 problematyki 艣ciek贸w bytowych pod艂膮czy膰
si臋 do kolektora 艣ciek贸w (warunki, miejsce i spos贸b pod艂膮czenia
uzgodni膰 z w艂a艣cicielem sieci)

III. Zmniejszy膰 oddzia艂ywanie ha艂asu, nale偶y:

1) Dba膰 o stan nawierzchni dr贸g dojazdowych oraz miejsca postojowe i manewrowe pojazd贸w

2) Wprowadzi膰 ziele艅 izolacyjn膮 nisko i wysokopienn膮 otaczaj膮c膮 stacj臋

Wymagane jest dotrzymanie wszystkich warunk贸w okre艣lonych w przepisach bhp i po偶arowych.

IV. Proponowany zakres monitoringu na etapie budowy i eksploatacji:

W celu kontroli wp艂ywu zak艂adu na 艣rodowisko w rejonie lokalizacji
obiektu nale偶y opracowa膰 projekt monitoringu lokalnego uzgodnionego z
Wojew贸dzkim Inspektorem Ochrony 艢rodowiska

3. wymagania dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska konieczne do uwzgl臋dnienia

w projekcie budowlanym

1) Inwestor winien przyj膮膰 takie rozwi膮zania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, kt贸re zagwarantuj膮 dotrzymanie standard贸w jako艣ci
艣rodowiska poza terenem inwestycji, do kt贸rej Inwestor posiada tytu艂
prawny

2) W projekcie budowlanym Inwestor winien okre艣li膰 rodzaje i spos贸b
post臋powania z powstaj膮cymi odpadami na etapie budowy i eksploatacji
inwestycji zgodnie z zasadami gospodarowania wynikaj膮cymi z przepis贸w
szczeg贸lnych

3) Wprowadzi膰 na dzia艂ce ziele艅 izolacyjn膮 nisko i wysokopienn膮 zimozielon膮

4) Stacj臋 paliw p艂ynnych nale偶y wyposa偶y膰:

- urz膮dzenia do sygnalizacji wyciek贸w produkt贸w naftowych do gruntu, w贸d powierzchniowych i gruntowych,

- urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce przed emisj膮 par produkt贸w naftowych I
klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiornik贸w
magazynowych i podczas wydawania tych produkt贸w do zbiornik贸w pojazd贸w
drogowych,

- zewn臋trzne powierzchnie zbiornik贸w stalowych podziemnych oraz
ruroci膮g贸w technologicznych nale偶y zabezpieczy膰 przed dzia艂aniem
korozji stosuj膮c odpowiednie pow艂oki ochronne. Rodzaj stosowanych
pow艂ok ochronnych lub innych rozwi膮za艅 technicznych eliminuj膮cych
zagro偶enie korozyjne nale偶y okre艣li膰 w projekcie budowlanym

- zgodnie z za艂膮czonymi do analizy materia艂ami, zbiorniki magazynowe
projektuje si臋 jako jednop艂aszczowe, zbudowane w wannie betonowej na
warstwie geomembrany.4. wymogi w zakresie przeciwdzia艂ania skutkom awarii przemys艂owych w
odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰 zaliczanych do zak艂ad贸w stwarzaj膮cych
zagro偶enie wyst膮pienia powa偶nych awarii

1) W fazie eksploatacji stacji paliw sytuacje awaryjne mog膮 wyst膮pi膰
przede wszystkim z powodu nie stosowania wymog贸w BHP przy eksploatacji
urz膮dze艅, braku w艂a艣ciwego nadzoru nad urz膮dzeniami zak艂adu, nie
przestrzegania wymog贸w p-po偶.

2) Warunkiem dopuszczenia do pracy pracownika w zak艂adzie powinno by膰
jego przeszkolenie w zakresie bezpiecznej obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅,
wyst臋puj膮cych zagro偶e艅 oraz zachowania w nag艂ych przypadkach. Na
stanowiskach pracy winna by膰 wywieszona instrukcja bhp i p-po偶arowa
obejmuj膮ca wykaz zagro偶e艅 oraz nakaz贸w i zakaz贸w.

3) Nale偶y opracowa膰 instrukcj臋 techniczno-ruchow膮 w kt贸rej nale偶y
okre艣li膰 spos贸b post臋powania w wypadku awarii urz膮dze艅 dla
zminimalizowania ujemnego wp艂ywu wyst膮pienia awarii na 艣rodowisko.

4) Nale偶y wyznaczy膰 strefy zagro偶enia wybuchem zgodnie z za艂膮cznikiem
do Rozporz膮dzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. w sprawie
warunk贸w technicznych jakim powinny odpowiada膰 bazy i stacje paliw
p艂ynnych, ruroci膮gi dalekosi臋偶ne do transportu ropy naftowej i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 98 poz. 1067 z p贸藕n. zm.

5) Na etapie eksploatacji nale偶y opracowa膰 instrukcj臋
techniczno-ruchow膮, w kt贸rej nale偶y okre艣li膰 wymagania bezpiecze艅stwa
po偶arowego i wybuchowego uzgodnion膮 z w艂a艣ciwym Rejonowym Komendantem
Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej.

6) Stacje paliw nale偶y wyposa偶y膰 w : 艣rodki poch艂aniaj膮ce produkty
naftowe-wata sorbentowa, maty, poduszki, itp. oraz w 艣rodki
neutralizuj膮ce: wapno, diatomit, itp, Sorbenty COMPACT, SINTAN5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzia艂ywania na
艣rodowisko w odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰, dla kt贸rych prowadzono
post臋powanie dotycz膮ce transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowiskoNie dotyczy6. stwierdzenie konieczno艣ci utworzenia obszaru ograniczonego u偶ytkowaniaNie dotyczy

UZASADNIENIE


W dniu 28.11.2005r. Pan Pawe艂 Zbierski zam. ul. Wyspia艅skiego 3,
62-600 Ko艂o wyst膮pi艂 o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie stacji
paliw, stacji gazu, budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego na dz.
nr 46/1 w m. Wola Koszucka-Parcele, gm. S艂upca. Z uwagi na to, 偶e
zamierzenie - zgodnie z 搂 3 ust. 1 pkt 35) Rozporz膮dzenia Rady
Ministr贸w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w
przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko oraz
szczeg贸艂owych uwarunkowa艅 zwi膮zanych z kwalifikowaniem przedsi臋wzi臋cia
do sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz 2573 z p贸藕niejszymi zmianami), zalicza si臋 do inwestycji mog膮cych
znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko, w stosunku do kt贸rych mo偶e by膰
wymagane sporz膮dzenie raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na
艣rodowisko tut. Urz膮d wyst膮pi艂 do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w S艂upcy oraz do Starosty S艂upeckiego, jako organu ochrony
艣rodowiska z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowi膮zku
sporz膮dzenia raportu i jego zakresu. Postanowieniem nr 8/06 z dnia
16.01.2006r. znak: ON-NS-050/8/48/4/3/06 Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny wyda艂 opini臋 o obowi膮zku sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu
na 艣rodowisko. Pismem z dnia 29.12.2005r. znak: SR.7633-44/05 organ
ochrony 艣rodowiska wyda艂 r贸wnie偶 opini臋 o obowi膮zku sporz膮dzenia
raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko. Przed wydaniem decyzji o
艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 w/w przedsi臋wzi臋cia
tut. Urz膮d wyst膮pi艂 do Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
S艂upcy oraz organu ochrony 艣rodowiska o wydanie uzgodnienia, realizuj膮c
zapis art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony 艣rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕niejszymi zmianami).
Postanowieniem Nr 20/06 z dnia 17.02.2006r. ON-NS-050/9/136/12/2/06
Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w S艂upcy uzgodni艂 pozytywnie
wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji z uwagami zawartymi w pkt 3 ust 4 niniejszej decyzji.
Jednocze艣nie postanowieniem SR.7633-44/05 z dnia 16.02.2006r. Starosta
S艂upecki, jako organ ochrony 艣rodowiska uzgodni艂 pozytywnie wydanie
decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

W toku post臋powania W贸jt Gminy S艂upca zawiadomi艂 strony o wszcz臋ciu
post臋powania informuj膮c jednocze艣nie o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋
osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika z aktami sprawy w terminie 7 dni od
daty dor臋czenia niniejszego zawiadomienia. Jednocze艣nie zapewniono
udzia艂 spo艂ecze艅stwa w sprawie, informuj膮c o prowadzonym post臋powaniu
na tablicy og艂osze艅 tutejszego Urz臋du, na tablicy og艂osze艅 w
miejscowo艣ci Wola Koszucka- Parcele, w kt贸rej planowana jest realizacja
w/w przedsi臋wzi臋cia oraz na stronie internetowej Gminy S艂upca. W
okresie 21 dni od momentu og艂oszenia o prowadzonym post臋powaniu w w/w
sprawie, mieszka艅cy mogli zapozna膰 si臋 z dokumentami oraz wnie艣膰
ewentualne uwagi. Nale偶y stwierdzi膰 , 偶e 偶adna ze stron bior膮cych
udzia艂 w post臋powaniu ani mieszka艅cy nie wnie艣li uwag i nie zg艂osili
wniosk贸w do przedmiotowej sprawy.

Powy偶sza inwestycja zgodna jest z wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca Nr7328/122/2005 z dnia
02.12.2005r. , zatem planowana funkcja zadania zgodna jest z funkcj膮
zagospodarowania omawianego terenu.

Planowana inwestycja spe艂nia膰 b臋dzie wymogi okre艣lone przepisami
ochrony 艣rodowiska pod warunkiem, 偶e inwestor zastosuje si臋 do zalece艅,
jakie zosta艂y przedstawione pkt. 9 raportu oddzia艂ywania na 艣rodowisko

Na podstawie art. 56 ust. 4 pkt. 2 cytowanej na wst臋pie ustawy Prawo
ochrony 艣rodowiska W贸jt Gminy S艂upca nak艂ada na Inwestora obowi膮zek
opracowania i przedstawienia analizy porealizacyjnej, w zakresie bada艅
gruntu i w贸d gruntowych na ska偶enia substancji ropopochodnych w
terminie 1 roku od momentu rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci.

Bior膮c powy偶sze pod uwag臋 orzeczono jak sentencji.POUCZENIE1) Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach wi膮偶e organ wydaj膮cy decyzj臋, o kt贸rej mowa w art. 46 ust. 4 pkt.2-9 art. 56 ust. 9

2) Decyzj臋 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach do艂膮cza si臋 do wniosku o
wydanie decyzji, o kt贸rej mowa w ust.4: wniosek ten powinien by膰
z艂o偶ony nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia, w kt贸rym
decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach sta艂a si臋 ostateczna - art. 46
ust. 4b

3) Termin o kt贸rym mowa w ust臋pie 4b, mo偶e ulec wyd艂u偶eniu o dwa lata,
je偶eli realizacja planowanego przedsi臋wzi臋cia mog膮cego znacz膮co
oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmieni艂y si臋
warunki okre艣lone w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.Od wydanej decyzji s艂u偶y stronom odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium
Odwo艂awczego Wojew贸dztwa Wielkopolskiego za po艣rednictwem organu
wydaj膮cego decyzj臋 w terminie

14 dni od daty dor臋czenia.Strony odwo艂uj膮ce si臋 obowi膮zane s膮 wnie艣膰 op艂at臋 skarbow膮 w znaczkach
op艂aty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od ka偶dego za艂膮cznika.Otrzymuj膮:

1. wnioskodawca

2. aa.

Do wiadomo艣ci:

1) Joanna Hat艂as Sergiejewo 5 S艂upca- dz. nr 46/3

2) Generalna Dyrekcja Dr贸g Krajowych i Autostrad ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Pozna艅 - droga krajowa nr 92

3) Barbara i Miros艂aw Kluczykowscy Segiejewo 5 S艂upca - dz. nr 47/1

4) Pawe艂 Zbierski, ul. Wyspia艅skiego 3 62-600 S艂upca

5) Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Ko艣ciuszki 9 S艂upca

6) Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, ul. Pozna艅ska 20 S艂upca

7) mieszka艅cy wsi

8) a/a

Za艂膮cznik nr 1

do decyzji 艣rodowiskowej

W贸jta Gminy S艂upca

z dnia 09.03.2006r,

znak: OS. 7331/7/2005/2006

CHARAKTERYSTYKA CA艁EGO PRZEDSI臉WZI臉CIA

Projektowana stacja paliw zlokalizowana b臋dzie na dzia艂ce inwestora
(dzia艂ka nr 46/1 o powierzchni 0,45 ha) po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wola
Koszucka-Parcele gmina S艂upca na terenie przeznaczonym na dzia艂alno艣膰
gospodarcz膮. Teren stacji paliw po le偶y po po艂udniowej stronie drogi
krajowej Konin S艂upca, na obszarze niezabudowanym. Na terenie dzia艂ki
zlokalizowany b臋dzie budynek stacji paliw 1-kondygnacyjny pawilon
obs艂ugi stacji o pow. 71,38 m2, ze sklepem og贸lno-handlowym i cz臋艣ci膮
sanitarn膮 z ubikacjami dla personelu i podr贸偶nych, budynek gospodarczy
o pow. 64,44 m2, budynek mieszkalny parterowy o pow. 105,96 m2,
zbiorniki etyliny ET o poj. 50m3 ka偶dy podziemne - 2 szt, zbiornik
oleju opa艂owego o poj. 50m3 podziemny-1 szt, dystrybutory paliw 3
modu艂owe - 3 szt., stacja auto-gaz z dwoma zbiornikami naziemnymi na
gaz propan-butan pojemno艣ci - 4850dm3 ka偶dy, instalacje paliwowe,
instalacje wodno-艣ciekowe, nawierzchnie utwardzone (betonowe),
piezometry. zainstalowane b臋d膮 zbiorniki paliw podziemne magazynowe
1-p艂aszczowe umieszczone w wannie betonowej wy艂o偶onej geomembran膮 z
czujnikami opar贸w benzyny. Budynek stacji paliw ogrzewany b臋dzie
elektryczny. Stacja rozpatrywana b臋dzie w wod臋 wodoci膮gu gminnego.
dobowe zaopatrzenie wody w zak艂adzie max 0.5m3/dob臋, energii
elektrycznej 35 KW. 艢cieki bytowe kierowane s膮 do szczelnego zbiornika
podziemnego.


Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-03-10 06:32:58
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 09:17
Liczba wy艣wietle艅 : 1191licznik odwiedzin: 1903762