Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
decyzja 艣rodowiskowa na budow臋 kanalizacji w m. WilcznaS艂upca dnia 02.06.2006r.OS. 7624/5/2006

DECYZJAO 艢RODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY

NA REALIZACJ臉 PRZEDSI臉WZI臉CIA

Na podstawie: art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ust. 1, 2, 3, 7, 8 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony 艢rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p贸藕niejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy S艂upca z siedzib膮
przy ulicy Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca w sprawie wydania decyzji o
艣rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegaj膮cej na budowie
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na nieruchomo艣ciach oznaczonych
wg za艂膮cznika nr 2 do niniejszej decyzji w m. Wilczna, gm. S艂upcaorzekamokre艣li膰 艣rodowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsi臋wzi臋cia:kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Wilczna na
nieruchomo艣ciach oznaczonych wg za艂膮cznika nr 2 do niniejszej decyzji,
obr臋b: Wilczna gm. S艂upca.Charakterystyka ca艂ego przedsi臋wzi臋cia stanowi za艂膮cznik nr 1 do niniejszej decyzji.1. rodzaj i miejsce realizacji przedsi臋wzi臋cia:

Kanalizacj臋 sanitarn膮 z przykanalikami planuje si臋 wykona膰 w
miejscowo艣ci Wilczna i do艂膮czy膰 do istniej膮cej kanalizacji w
miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny

Kanalizacja sanitarna obejmuje nast臋puj膮cy zakres rob贸t:

- kolektory sanitarne o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 4837m

- przykanaliki - obejmuj膮ce odp艂yw 艣ciek贸w z gospodarstw domowych i
obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej do w/w kolektor贸w w ilo艣ci 84 szt. o
艂膮cznej d艂ugo艣ci 2737m

- ruroci膮gi t艂oczne o d艂ugo艣ci 2702m.

Ponadto przewiduje si臋 wykona膰 5 szt. przepompowni sieciowej do przepompowania 艣ciek贸w surowych.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem konieczno艣ci ochrony warto艣ci
przyrodniczych, zasob贸w naturalnych i zabytk贸w oraz ograniczenia
uci膮偶liwo艣ci dla teren贸w s膮siednich

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana zosta艂a w pasie
drogowym drogi krajowej oraz dr贸g gminnych. Pozosta艂e kolektory
zlokalizowano poza pasem drogowym

1) z przedstawionych materia艂贸w wynika, 偶e budowa przedsi臋wzi臋cia
b臋dzie mia艂a negatywnego wp艂ywu na istniej膮cy drzewostan, gleb臋 oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

2) zar贸wno na etapie budowy , jak te偶 eksploatacji inwestycji wytw贸rca
odpad贸w (Inwestor lub wykonawca) jest zobowi膮zany uregulowa膰 spos贸b
post臋powania z odpadami zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie
przepisami (segregacja w miejscu wytwarzania, magazynowanie w spos贸b
zabezpieczaj膮cy 艣rodowisko przed negatywnym oddzia艂ywaniem,
przekazywanie w pierwszej kolejno艣ci do odzysku, w przypadku braku
takiej mo偶liwo艣ci do unieszkodliwienia traktuj膮c sk艂adowanie jako
ostateczno艣膰)3. wymagania dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska konieczne do uwzgl臋dnienia

w projekcie budowlanymNie dotyczy4. wymogi w zakresie przeciwdzia艂ania skutkom awarii przemys艂owych w
odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰 zaliczanych do zak艂ad贸w stwarzaj膮cych
zagro偶enie wyst膮pienia powa偶nych awariiNie dotyczy5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzia艂ywania na
艣rodowisko w odniesieniu do przedsi臋wzi臋膰, dla kt贸rych prowadzono
post臋powanie dotycz膮ce transgranicznego oddzia艂ywania na 艣rodowiskoNie dotyczy6. stwierdzenie konieczno艣ci utworzenia obszaru ograniczonego u偶ytkowaniaNie dotyczy

UZASADNIENIE


W dniu 25.04.2006r. Gmina S艂upca z siedzib膮 przy ulicy
Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca wyst膮pi艂a o wydanie decyzji o
艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
polegaj膮cego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na dz.
wed艂ug za艂膮cznika nr 2 do niniejszej decyzji w m. Wilczna. Z uwagi na
to, 偶e zamierzenie - zgodnie z 搂 3 ust. 1 pkt 72a) Rozporz膮dzenia Rady
Ministr贸w z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w
przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko oraz
szczeg贸艂owych uwarunkowa艅 zwi膮zanych z kwalifikowaniem przedsi臋wzi臋cia
do sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 257,
poz 2573 z p贸藕niejszymi zmianami), zalicza si臋 do inwestycji mog膮cych
znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko, w stosunku do kt贸rych mo偶e by膰
wymagane sporz膮dzenie raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na
艣rodowisko tut. Urz膮d wyst膮pi艂 do Starosty S艂upeckiego, jako organu
ochrony 艣rodowiska z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie obowi膮zku
sporz膮dzenia raportu i jego zakresu. Pismem z dnia 05.05.2006r. znak:
SR.7633-25/06 organ ochrony 艣rodowiska wyda艂 r贸wnie偶 opini臋 o
mo偶liwo艣ci odst膮pienia od sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu na
艣rodowisko. Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w S艂upcy pismem
ON-NS-050/03/80/1/4/06 z dnia wyda艂 opini臋 o mo偶liwo艣ci odst膮pienia od
obowi膮zku sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko dla
przedsi臋wzi臋膰 , kt贸re zawarte s膮 w 搂 3 ust. 1 pkt. 56, 63 oraz 72a w/w
rozporz膮dzenia. Przed wydaniem decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj臋 w/w przedsi臋wzi臋cia tut. Urz膮d wyst膮pi艂 do
Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S艂upcy oraz organu
ochrony 艣rodowiska o wydanie uzgodnienia, realizuj膮c zapis art. 48 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p贸藕niejszymi zmianami). Postanowieniem Nr 40/06 z
dnia 15.05.2006r. ON-NS-051/9/282/25/2/06 Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w S艂upcy uzgodni艂 pozytywnie wydanie decyzji o 艣rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Jednocze艣nie
postanowieniem SR.7633-25/06 z dnia 15.05. 2006r. Starosta S艂upecki,
jako organ ochrony 艣rodowiska uzgodni艂 pozytywnie wydanie decyzji o
艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Ponadto W贸jt Gminy S艂upca zawiadomi艂 mieszka艅c贸w poprzez obwieszczenie
na tablicy og艂osze艅 tut. urz臋du, na tablicy og艂osze艅 w m. Wilczna oraz
na stronie internetowej o mo偶liwo艣ci wypowiedzenia si臋 do zebranych
dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅. w ci膮gu 7 dni od
otrzymania zawiadomienia.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z wypisem i wyrysem z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca Nr7328/41/2006 z
dnia 24.04.2006r. , zatem planowana funkcja zadania zgodna jest z
funkcj膮 zagospodarowania omawianego terenu.

Realizacja przedsi臋wzi臋cia przyczyni si臋 do uporz膮dkowania gospodarki
艣ciekowej w tym rejonie gminy, a tym samym do ochrony 艣rodowiska,
zw艂aszcza wodno- gruntowego a tak偶e poprawi znacznie warunki zdrowotne,
higieniczne i maksymalnie zmniejszy uci膮偶liwo艣膰 dla mieszka艅c贸w. W
zwi膮zku z tym odst膮piono od na艂o偶enia na Inwestora opracowania i
przedstawienia analizy porealizacyjnej, o kt贸rej mowa w art. 56 ust. 4
pkt. 2 cytowanej na wst臋pie ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska.

Bior膮c powy偶sze pod uwag臋 orzeczono jak sentencji.POUCZENIE1) Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach wi膮偶e organ wydaj膮cy decyzj臋, o kt贸rej mowa w art. 46 ust. 4 pkt.2-9 art. 56 ust. 9

2) Decyzj臋 o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach do艂膮cza si臋 do wniosku o
wydanie decyzji, o kt贸rej mowa w ust.4: wniosek ten powinien by膰
z艂o偶ony nie p贸藕niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia, w kt贸rym
decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach sta艂a si臋 ostateczna - art. 46
ust. 4b

3) Termin o kt贸rym mowa w ust臋pie 4b, mo偶e ulec wyd艂u偶eniu o dwa lata,
je偶eli realizacja planowanego przedsi臋wzi臋cia mog膮cego znacz膮co
oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmieni艂y si臋
warunki okre艣lone w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach.Od wydanej decyzji s艂u偶y stronom odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium
Odwo艂awczego Wojew贸dztwa Wielkopolskiego za po艣rednictwem organu
wydaj膮cego decyzj臋 w terminie

14 dni od daty dor臋czenia.Strony odwo艂uj膮ce si臋 obowi膮zane s膮 wnie艣膰 op艂at臋 skarbow膮 w znaczkach
op艂aty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od ka偶dego za艂膮cznika.Otrzymuj膮:1. wnioskodawca

2. aa.Do wiadomo艣ci:3. Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Ko艣ciuszki 9 62-400 S艂upca

4. Starosta S艂upecki, Wydzia艂 Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa

5. Mieszka艅cy m. WilcznaW贸jt Gminy S艂upca

/-/ Gra偶yna Kazu艣Za艂膮cznik nr 1

do decyzji 艣rodowiskowej

W贸jta Gminy S艂upca

z dnia 02.06.2006r,

znak: OS.7624/5/2006

CHARAKTERYSTYKA CA艁EGO PRZEDSI臉WZI臉CIA

Kanalizacj臋 sanitarn膮 z przykanalikami planuje si臋 wykona膰 w
miejscowo艣ci Wilczna i do艂膮czy膰 do istniej膮cej kanalizacji w
miejscowo艣ci Cienin Ko艣cielny

Kanalizacja sanitarna obejmuje nast臋puj膮cy zakres rob贸t:

- kolektory sanitarne o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 4837m

- przykanaliki - obejmuj膮ce odp艂yw 艣ciek贸w z gospodarstw domowych i
obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej do w/w kolektor贸w w ilo艣ci 84 szt. o
艂膮cznej d艂ugo艣ci 2737m

- ruroci膮gi t艂oczne o d艂ugo艣ci 2702m.

Ponadto przewiduje si臋 wykona膰 5 szt. przepompowni sieciowej do
przepompowania 艣ciek贸w surowych. Kolektory kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PP-b o 艣rednicy
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-06-02 13:15:40
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 09:24
Liczba wy艣wietle艅 : 828licznik odwiedzin: 1903645