Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowegoW脫JT聽 GMINY聽 S艁UPCA

OG艁ASZA聽 NAB脫R聽 NA聽 WOLNE聽 STANOWISKO聽 PRACY DS.聽 OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ膭DZANIA KRYZYSOWEGO W聽 URZ臉DZIE聽 GMINY聽 W聽 S艁UPCY聽 UL.聽 SIENKIEWICZA聽 16

Wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

1.Wymagania niezb臋dne:

a)聽obywatelstwo polskie,
b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
c)聽wykszta艂cenie wy偶sze w zakresie obronno艣ci,
d) sta偶 pracy:聽 co najmniej 2 lata w tym 1 rok w administracji samorz膮dowej lub rz膮dowej,
e) prawo jazdy kategorii B,
f)聽 bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
g)聽nieskazanie prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane聽
z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomo艣膰 ustaw:
- o zarz膮dzaniu kryzysowym
- o powszechnym obowi膮zku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
- o samorz膮dzie gminnym,
- o ochronie danych osobowych,

b) znajomo艣膰 kodeksu post臋powania administracyjnego
c) komunikatywno艣膰, odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰 dyspozycyjno艣膰, odpowiedzialno艣膰 i obowi膮zkowo艣膰,

3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

a)聽聽opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierze艅
w zakresie聽 wykonywania zada艅 obronnych,
b)聽opracowywanie plan贸w i program贸w szkolenia obronnego, a tak偶e organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
c)聽opracowywanie, uzgadnianie i przedk艂adanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a tak偶e stosownych program贸w obronnych,
d)聽opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowa艅 s艂u偶by zdrowia gminy na potrzeby obronne,
e)聽realizowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z przygotowaniem stanowiska kierowania W贸jta Gminy zapewniaj膮cego realizacj臋 zada艅 obronnych w wy偶szych stanach gotowo艣ci obronnej pa艅stwa,
f)聽opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy na czas wojny oraz projektu zarz膮dzenia W贸jta wprowadzaj膮cego w/w regulamin w 偶ycie,
g)聽opracowywanie i bie偶膮ce uaktualnianie dokument贸w zapewniaj膮cych sprawne wykonywanie zada艅 obronnych w wy偶szych stanach gotowo艣ci obronnej,
h)聽opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji sta艂ego dy偶uru,
i)聽analizowanie wniosk贸w wojskowych komendant贸w uzupe艂nie艅 w sprawie 艣wiadcze艅 na rzecz obrony, a tak偶e prowadzenie post臋powania wyja艣niaj膮cego
i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu os贸b lub rzeczy na potrzeby 艣wiadcze艅 na rzecz obrony,
j)聽prowadzenie spraw zwi膮zanych z reklamowaniem 偶o艂nierzy rezerwy od obowi膮zku pe艂nienia s艂u偶by wojskowej w czasie og艂oszenia mobilizacji i wojny, k)聽utrzymanie w ci膮g艂ej gotowo艣ci systemu wykrywania ska偶e艅, systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie okresowych trening贸w,
l)聽konserwacja urz膮dze艅 alarmowych i ostrzegania ludno艣ci,
m)聽kierowanie przygotowaniem do ewakuacji ludno艣ci,
n)聽przygotowanie ludno艣ci i mienia komunalnego na wypadek wojny,
o)聽opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsi臋wzi臋膰 przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
p)聽dokonywanie oceny stanu przygotowa艅 obrony cywilnej,
q)聽opracowywanie i opiniowanie plan贸w obrony cywilnej,
r)聽organizowanie i koordynacja szkole艅 oraz 膰wicze艅 obrony cywilnej,
s)聽opiniowanie projekt贸w prawa miejscowego dotycz膮cych OC i maj膮cych wp艂yw na realizacj臋 zada艅 OC,
t)聽przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, obiekt贸w
i urz膮dze艅 na potrzeby kierowania obron膮 cywiln膮, powo艂ywanie gminnych
i zak艂adowych struktur formacji obrony cywilnej,
u)聽nak艂adanie obowi膮zk贸w 艣wiadcze艅 w ramach powszechnej samoobrony ludno艣ci,
v)聽zaopatrywanie organ贸w i formacji obrony cywilnej w sprz臋t, 艣rodki techniczne i umundurowanie oraz zapewnienie odpowiednich warunk贸w przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprz臋tu, 艣rodk贸w technicznych i umundurowania,
w)聽wykonywanie innych zada艅 okre艣lonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
x)聽opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,
y)聽organizowanie posiedze艅 zespo艂u reagowania kryzysowego,
z)聽聽przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

4. Wymagane dokumenty:
a)聽CV i list motywacyjny,
b)聽kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
c)聽kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
d)聽kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie聽 zawodowe,
e) opinie, referencje,
f)聽o艣wiadczenie o niekaralno艣ci,
g)聽kwestionariusz osobowy.

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego" w terminie do dnia 23 wrze艣nia 2011r. do godz. 15.30.


Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.)"

聽W贸jt Gminy S艂upca

/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2011-09-06 13:05:22
Data ostatniej modyfikacji : 06.09.2011 13:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1190

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  06.09.2011 13:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903758