Ochrona 艣rodowiska » Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanej
Rejestr dzia艂alno艣ci regulowanejRejestr dzia艂alno艣ci regulowanej


Referat Gospodarki, Ochrony 艢rodowiska i Rolnictwa uprzejmie informuje, 偶e od dnia 1 stycznia 2012 roku, wchodz膮 w 偶ycie zmiany do ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, w ramach kt贸rych przedsi臋biorca, zamierzaj膮cy na terenie Gminy S艂upca prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, jest obowi膮zany do uzyskania wpisu do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej, prowadzonego przez W贸jta Gminy S艂upca.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje si臋 na pisemny wniosek przedsi臋biorcy, kt贸ry powinien zawiera膰:

1. firm臋, oznaczenie siedziby i adres albo imi臋, nazwisko i adres przedsi臋biorcy;
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsi臋biorca taki numer posiada;
4. okre艣lenie rodzaju odbieranych odpad贸w komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru do艂膮cza si臋 dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej - 50 z艂, okre艣lonej na podstawie Za艂膮cznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej, cz臋艣膰 I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w wymaganych do wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci o nast臋puj膮cej tre艣ci:

"O艣wiadczam, 偶e:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci s膮 kompletne i zgodne z prawd膮;
2. znane mi s膮 i spe艂niam warunki wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, okre艣lone w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z p贸藕n. zm.)".

O艣wiadczenie, powy偶sze powinno zawiera膰 tak偶e:

1. firm臋, oznaczenie siedziby i adres albo imi臋, nazwisko i adres przedsi臋biorcy;
2. oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia;
3. podpis przedsi臋biorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji.

Przedsi臋biorcy, kt贸rzy w dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy (01.01.2012 r.) posiadaj膮 zezwolenie na odbieranie odpad贸w komunalnych, s膮 zwolnieni z wnoszenia op艂aty skarbowej za wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej. Zwolnienie z op艂aty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mog膮 oni r贸wnie偶 wykonywa膰 dzia艂alno艣膰 w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpad贸w komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do ko艅ca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci jest obowi膮zany do spe艂nienia nast臋puj膮cych wymaga艅:

1. posiadania wyposa偶enia umo偶liwiaj膮cego odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazd贸w i urz膮dze艅 do odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci;
3. spe艂nienia wymaga艅 technicznych dotycz膮cych wyposa偶enia pojazd贸w do odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposa偶enia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci jest obowi膮zany do:

1. przekazywania odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpad贸w, zgodnie z hierarchi膮 post臋powania z odpadami, o kt贸rej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad贸w komunalnych.

Wi臋cej informacji oraz przygotowany wniosek do wype艂nienia:

Wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci na terenie Gminy S艂upca

Kogo dotyczyPrzedsi臋biorc贸w
Wymagane dokumenty1. Poprawnie wype艂niony wniosek wraz z o艣wiadczeniem
2. Za艂膮cznik:
. dow贸d uiszczenia op艂aty skarbowej - 50,00 z艂
Formularze/wnioski do pobraniaFormularz wniosku wraz z o艣wiadczeniem do wype艂nienia - prosz臋 klikn膮膰, aby pobra膰
Op艂aty1. Op艂ata skarbowa: 50 z艂 (*)
2. Wp艂at臋 z tytu艂u op艂aty skarbowej mo偶na dokonywa膰 na rachunek bankowy Urz臋du Gminy w S艂upcy - Nr rach.: BS 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020.
3. Dowody zap艂aty nale偶nej op艂aty skarbowej nale偶y za艂膮czy膰 do wniosku,
4. (*) Zwolnienie z op艂aty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).
Jednostka/osoba odpowiedzialnaReferat ds. Gospodarki, Ochrony 艢rodowiska i Rolnictwa,
pok贸j nr 16.
Miejsce sk艂adania dokument贸wSekretariat Urz臋du Gminy w S艂upcy Urz臋du Gminy w S艂upcy .
Godziny pracy Urz臋du:
poniedzia艂ek - pi膮tek: 7.30 - 15.30
Termin za艂atwienia sprawy. Wpis do rejestru przedsi臋biorca uzyskuje niezw艂ocznie po z艂o偶eniu wniosku.
. Wpis jest dokonany z chwil膮 zamieszczenia danych w rejestrze.
. W贸jt Gminy S艂upca dokonuj膮c wpisu do rejestru nadaje przedsi臋biorcy numer rejestrowy.
Podstawa prawna. Rozdzia艂 4a i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897),
. Za艂膮cznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z p贸藕n. zm.), cz臋艣膰 I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z p贸藕niejszymi zmianami),
. (*) zwolnienie z op艂aty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).
Uwagi i dodatkowe informacje

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje si臋 na pisemny wniosek przedsi臋biorcy, kt贸ry powinien zawiera膰:
1. firm臋, oznaczenie siedziby i adres albo imi臋, nazwisko i adres przedsi臋biorcy;
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsi臋biorca taki numer posiada;
4. okre艣lenie rodzaju odbieranych odpad贸w komunalnych.

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
. dow贸d uiszczenia w/w op艂aty skarbowej,
. o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w wymaganych do wykonywania dzia艂alno艣ci w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.
O艣wiadczenie, powy偶sze powinno zawiera膰:
1. firm臋, oznaczenie siedziby i adres albo imi臋, nazwisko i adres przedsi臋biorcy;
2. oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia;
3. podpis przedsi臋biorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji.
Podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci jest obowi膮zany do spe艂nienia nast臋puj膮cych wymaga艅:
1. posiadania wyposa偶enia umo偶liwiaj膮cego odbieranie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazd贸w i urz膮dze艅 do odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci;
3. spe艂nienia wymaga艅 technicznych dotycz膮cych wyposa偶enia pojazd贸w do odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposa偶enia bazy magazynowo-transportowej.
(*) - Przedsi臋biorcy, kt贸rzy w dniu wej艣cia w 偶ycie ustawy (01.01.2012 r.) posiadaj膮 zezwolenie na odbieranie odpad贸w komunalnych, s膮 zwolnieni z wnoszenia op艂aty skarbowej za wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokument贸w klient zostanie poproszony o uzupe艂nienie i dostarczenie do Referatu prowadz膮cego spraw臋.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC38.5 KB POBIERZWniosek+O艣wiadczenie13.01.2012 14:3170
.PDF316 KB POBIERZRejestr dzia艂alno艣ci regulowanej09.05.2017 13:2619

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-01-13 14:26:13
Data ostatniej modyfikacji : 13.01.2012 14:26
Liczba wy艣wietle艅 : 416licznik odwiedzin: 1902325