Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko pracy: Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcyW脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA NAB脫R NA STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W S艁UPCY

I Okre艣lenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: W贸jt Gminy S艂upca
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Umowa na czas nieokre艣lony
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 czerwiec 2012r.

II Wymagania niezb臋dne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na tym stanowisku, 4) niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykszta艂cenie wy偶sze,
7) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej,
8) co najmniej 5-letni sta偶 pracy w tym 3-letni sta偶 pracy w pomocy spo艂ecznej,
9) znajomo艣膰 regulacji prawnych z zakresu pomocy spo艂ecznej, 艣wiadcze艅 rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, systemu o艣wiaty, 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych, finans贸w publicznych, samorz膮du gminnego, post臋powania administracyjnego.

III Wymagania dodatkowe:
1) umiej臋tno艣膰 kierowania zespo艂em pracownik贸w,
2) umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋,
3) umiej臋tno艣膰 poprawnego formu艂owania decyzji administracyjnych,
4) znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
5) umiej臋tno艣膰 analizy problemu i poprawnego wyci膮gania wniosk贸w,
6) samodzielno艣膰 i kreatywno艣膰,
7) znajomo艣膰 procedur w zakresie pozyskiwania 艣rodk贸w unijnych.

IV Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku kierownika :
1) koordynacja i nadz贸r prowadzonych przez O艣rodek zada艅,
2) zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie i prowadzenie spraw osobowych pracownik贸w GOPS,
3) nadz贸r i kontrola pracy pracownik贸w GOPS,
4) rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy spo艂ecznej,
5) opracowanie planu 艣rodk贸w finansowych koniecznych na zabezpieczenie prawid艂owej realizacji zada艅 o艣rodka,
6) podejmowanie decyzji z zakresu pomocy spo艂ecznej, 艣wiadcze艅 rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz egzekucji 艣wiadcze艅 nienale偶nie pobranych, z zakresu zada艅 w艂asnych gminy oraz zada艅 zleconych,
7) wsp贸艂praca z organami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, organizacjami spo艂ecznymi i pozarz膮dowymi, ko艣cio艂em katolickim i innymi ko艣cio艂ami, zwi膮zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie przezwyci臋偶ania trudnych sytuacji 偶yciowych os贸b i rodzin, kt贸rych nie s膮 oni w stanie pokona膰 wykorzystuj膮c w艂asne uprawnienia, zasoby i mo偶liwo艣ci,
8) realizacja innych zada艅 zleconych przez W贸jta Gminy.

V Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca jednozmianowa w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy,
2) przeci臋tna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,
3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym,
4) praca trwa od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 7.30 - 15.30.

W kwietniu 2012 r. (miesi膮cu poprzedzaj膮cym upublicznienie og艂oszenia) wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, by艂 ni偶szy ni偶 6%.

聽VI Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:
1) list motywacyjny,
2) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu,
3) 偶yciorys (CV),
4) orygina艂 kwestionariusza osobowego dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie,
5) kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
6) kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
7) o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,
8) kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰,
9) kandydat, kt贸ry zamierza skorzysta膰 z uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowi膮zany do z艂o偶enia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,
10) za艣wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej,
11) inne dokumenty potwierdzaj膮ce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.)"

VII Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w:
Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy" w terminie do dnia 25 maja 2012r. do godz. 15.30.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-05-10 12:20:16
Data ostatniej modyfikacji : 10.05.2012 12:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1283

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  10.05.2012 12:30poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  10.05.2012 12:24poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  10.05.2012 12:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903947