Aktualno艣ci » Oferty Pracy
NAB脫R NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY DO REALIZACJI PROJEKTUNAB脫R NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY DO REALIZACJI PROJEKTU "KWALIFIKACJE ATUTEM W PRACY"
W贸jt Gminy S艂upca

Og艂asza nab贸r na stanowisko asystenta rodziny do realizacji projektu "Kwalifikacje Atutem w Pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013

I. Okre艣lenie stanowiska:
1. umowa zlecenie,
2. podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
3. przewidywany termin zatrudnienia-lipiec 2012r.
II. Wymagania niezb臋dne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykszta艂cenie wy偶sze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub聽 wykszta艂cenie wy偶sze na dowolnym kierunku, uzupe艂nione szkoleniem z zakresu pracy z聽dzie膰mi lub rodzin膮 i聽udokumentowane co najmniej rocznym sta偶em pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 lub studia podyplomowe obejmuj膮ce zakres programowy szkolenia okre艣lony w drodze rozporz膮dzenia Ministra w艂a艣ciwego do spraw rodziny i聽udokumentowane co najmniej rocznym sta偶em pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 lub聽 co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 a tak偶e udokumentowany co najmniej 3-letni sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮;
3. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystania w pe艂ni z praw publicznych;
4. stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny;
5. niekaralno艣膰 za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie lub za przest臋pstwo karne skarbowe;
6. pe艂nia praw rodzicielskich;
7. wype艂nianie obowi膮zku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowi膮zek wynika聽z tytu艂u egzekucyjnego;
III. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza i do艣wiadczenie w zakresie prawid艂owego funkcjonowania rodziny,
2. znajomo艣膰 lokalnego 艣rodowiska oraz umiej臋tno艣膰 nawi膮zywania wsp贸艂pracy聽z jednostkami i instytucjami pomocy spo艂ecznej,
3. samodzielno艣膰 w dzia艂aniu oraz wykazywanie w艂asnej inicjatywy,
4. komunikatywno艣膰, empatia, zaanga偶owanie, asertywno艣膰,
5. umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole,
6. odporno艣膰 na sytuacje stresowe,
7. umiej臋tno艣膰 zachowania bezstronno艣ci w kontakcie z rodzin膮,
8. do艣wiadczenie na pracy z dzie膰mi lub rodzin膮,
9. prawo jazdy kat. "B" ,
10. znajomo艣膰 przepis贸w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej oraz innych akt贸w normatywnych zwi膮zanych z pomoc膮 spo艂eczn膮.
IV. Zakres zada艅 asystenta rodziny:
Do g艂贸wnego obowi膮zku asystenta rodziny nale偶e膰 b臋dzie:
1. prowadzenie poradnictwa i edukacji, wsparcia oraz aktywizacji rodzin zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw 偶yciowych cz艂onk贸w rodziny,
2. systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez O艣rodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wype艂nianiu swoich zada艅 i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
3. opracowanie, we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i pracownikiem socjalnym, planu pracy z rodzin膮,
4. udzielanie pomocy rodzinom w聽poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w tym w zdobywaniu umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego,
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych,
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w psychologicznych,
7. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w wychowawczych z dzie膰mi,
8. wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin,
9. motywowanie cz艂onk贸w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
11. motywowanie do udzia艂u w zaj臋ciach grupowych,
12. podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia聽bezpiecze艅stwa dzieci i rodzin,
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic贸w i聽dzieci,
14. prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮,
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej ni偶 co p贸艂 roku i przekazywanie tej oceny Kierownikowi O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej,
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako艅czeniu pracy z rodzin膮,
17. wsp贸艂praca z聽jednostkami administracji rz膮dowej i聽samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i聽osobami specjalizuj膮cymi si臋 w聽dzia艂aniach na rzecz dziecka i聽rodziny;
18. wsp贸艂praca z instytucjami takimi jak szko艂a, przedszkole, S膮d, PUP, Urz膮d Gminy, GOPS itp., Asystent rodziny 艣wiadczy膰 b臋dzie us艂ugi w miejscu zamieszkania rodziny, ale mo偶e r贸wnie偶 towarzyszy膰 rodzinie poza jej miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem / planem ustalonym wsp贸lnie z pracownikami GOPS w porozumieniu z rodzin膮. Asystent rodziny musi posiada膰 umiej臋tno艣膰 dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespo艂owej oraz powinien by膰 otwarty na kontakt z lud藕mi.
V. Wymagane dokumenty:
1. 偶yciorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. Kserokopia dowodu osobistego,
4. kopie dokument贸w potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
5. za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,
7. o艣wiadczenia kandydata:
a) o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,
b) o posiadaniu pe艂nej w艂adzy rodzicielskiej (偶e kandydat nie jest i nie by艂 pozbawiony聽w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona),
c) o wype艂nianiu obowi膮zku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowi膮zek wynika z tytu艂u egzekucyjnego,
VI. Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny do realizacji Projekt贸w w ramach programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013" w terminie do dnia 29 czerwca 2012r. do godz. 15.30.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Z kandydatami spe艂niaj膮cymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (
www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustaw膮
z dn. 22.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm)".

Kapita艂 Ludzki

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-06-21 07:58:49
Data ostatniej modyfikacji : 25.06.2012 10:53
Liczba wy艣wietle艅 : 886

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  25.06.2012 10:47poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  21.06.2012 08:04poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  21.06.2012 08:00poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  21.06.2012 07:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900660