Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko ds. obs艂ugi organ贸w Gminy i samorz膮d贸w wiejskichW脫JT聽 GMINY聽 S艁UPCA
OG艁ASZA聽 NAB脫R聽 NA WOLNE STANOWISKO聽 PRACY DS.
OBS艁UGI ORGAN脫W GMINY I SAMORZ膭D脫W WIEJSKICH
W聽 URZ臉DZIE聽 GMINY聽 W聽 S艁UPCY聽 UL.聽 SIENKIEWICZA聽 16

I聽 Okre艣lenie stanowiska:

Nazwa stanowiska:聽referent ds. obs艂ugi organ贸w gminy i samorz膮d贸w wiejskich
Podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: W贸jt Gminy S艂upca
Wymiar czasu pracy:聽 1/1 etat
Umowa na czas okre艣lony (6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia)
Przewidywany termin zatrudnienia:聽 1 sierpie艅 2012r.

II Wymagania niezb臋dne:

1)聽obywatelstwo polskie,
2)聽pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
3)聽wykszta艂cenie wy偶sze,
4)聽sta偶 pracy:聽 co najmniej 2 lata w administracji samorz膮dowej lub rz膮dowej,
5)聽prawo jazdy kategorii B,
6)聽bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
7)聽nieskazanie prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane
z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

III Wymagania dodatkowe:

1)聽znajomo艣膰 ustaw dotycz膮cych samorz膮du terytorialnego,
2)聽znajomo艣膰 kodeksu post臋powania administracyjnego,
3)聽komunikatywno艣膰, odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰,聽聽
4)聽odpowiedzialno艣膰 i obowi膮zkowo艣膰.

IV Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku kierownika :

1)聽przygotowywanie we wsp贸艂pracy z w艂a艣ciwymi merytorycznie kom贸rkami organizacyjnymi materia艂贸w dotycz膮cych projekt贸w uchwa艂 Rady i jej komisji oraz innych materia艂贸w na posiedzenia obrad tych organ贸w,
2)聽prowadzenie zbioru uchwa艂 podejmowanych przez Rad臋,
3)聽prowadzenie rejestru uchwa艂 i innych postanowie艅 Rady oraz podejmowanie dzia艂a艅 w celu ich wykonania,
4)聽przekazywanie - za po艣rednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej聽komisji i聽 poszczeg贸lnych radnych,
5)聽podejmowanie czynno艣ci organizacyjnych zwi膮zanych z przeprowadzeniem sesji, zebra艅, posiedze艅 i spotka艅 Rady oraz jej komisji,
6)聽protoko艂owanie sesji, posiedze艅 komisji i innych zebra艅 i spotka艅,
7)聽prowadzenie rejestru wniosk贸w, zapyta艅 i interpelacji sk艂adanych przez radnych oraz podejmowanie czynno艣ci zabezpieczaj膮cych ich realizacj臋,
8)聽przygotowywanie materia艂贸w do projekt贸w plan贸w pracy Rady i jej komisji,
9)聽organizowanie szkole艅 radnych,
10)聽organizowanie spotka艅 radnych z wyborcami,
11)聽prowadzenie, w zakresie wskazanym przez Rad臋, konsultacji spo艂ecznej nad聽 projektem rozstrzygni臋膰, poddanych konsultacji oraz podawanie tych wynik贸w do publicznej wiadomo艣ci,
12)聽prowadzenie ewidencji radnych i ich udzia艂u w pracach Rady,
13)聽rejestrowanie i prowadzenie spraw zwi膮zanych z wyborami 艂awnik贸w,
14)聽obs艂uga dy偶ur贸w przewodnicz膮cego Rady,
15)聽opracowywanie sprawozda艅 i informacji z dzia艂alno艣ci Rady i jej komisji na zlecenie przewodnicz膮cego Rady,
16)聽czuwanie nad przestrzeganiem termin贸w wysy艂ania uchwa艂 Rady do Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
17)聽przesy艂anie akt贸w prawa miejscowego do publikacji,
18)聽wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych ze Statutu Gminy S艂upca.

V Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)聽 praca jednozmianowa w siedzibie Urz臋du Gminy w S艂upcy
2)聽przeci臋tna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,
3)聽dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym,
4)聽praca trwa od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 7.30 - 15.30.

聽聽聽聽聽 W czerwcu 2012 r. (miesi膮cu poprzedzaj膮cym upublicznienie og艂oszenia) wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, by艂 ni偶szy ni偶 6%.

VI Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

1)聽list motywacyjny,
2)聽uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu,
3)聽偶yciorys (CV),
4)聽orygina艂 kwestionariusza osobowego dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie,
5)聽kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
6)聽kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
7)聽o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo聽 pope艂nione umy艣lnie,
8)聽kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰,
9)聽kandydat, kt贸ry zamierza skorzysta膰 z uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowi膮zany do z艂o偶enia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,
10)聽inne dokumenty potwierdzaj膮ce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje
i umiej臋tno艣ci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.)"


VII Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w:

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. obs艂ugi organ贸w gminy i samorz膮d贸w wiejskich" w terminie do dnia 31 lipca 2012r. do godz. 15.30.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (
www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-07-18 10:34:38
Data ostatniej modyfikacji : 18.07.2012 10:36
Liczba wy艣wietle艅 : 1567

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  18.07.2012 10:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903950