Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko

Nab贸r na wolne stanowisko - Asystent rodziny

KIEROWNIK GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ
W S艁UPCY OG艁ASZA NAB脫R NA STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY


Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

System zadaniowego czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia: 17.09. 2012 do 31.12.2012 r.


Miejsce wykonywania pracy:

Asystent rodziny b臋dzie 艣wiadczy艂 us艂ugi w miejscu zamieszkania rodziny

1. Wymagania niezb臋dne:

a) wykszta艂cenie wy偶sze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykszta艂cenie wy偶sze na dowolnym kierunku uzupe艂nione szkoleniem z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 i udokumentowany co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 lub studiami podyplomowymi obejmuj膮cymi zakres programowy szkolenia okre艣lony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮 lub

c) wykszta艂cenie 艣rednie i szkolenie z zakresu pracy z dzie膰mi lub rodzin膮, a tak偶e udokumentuje co najmniej 3-letni sta偶 pracy z dzie膰mi lub rodzin膮;

d) kandydat/kandydatka nie jest i nie by艂/a pozbawiony/a w艂adzy rodzicielskiej oraz w艂adza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

e) kandydat/kandydatka wype艂nia obowi膮zek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowi膮zek on/a posiada;

f) kandydat/kandydatka nie by艂/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,

g) ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzysta w pe艂ni z praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe :

1) wiedza i do艣wiadczenie w zakresie prawid艂owego funkcjonowania rodziny,

2) profesjonalizm w pracy z klientem pomocy spo艂ecznej,

3) dyspozycyjno艣膰,

4) kreatywno艣膰,

5) odporno艣膰 na stres,

6) prawo jazdy kat. B

7) znajomo艣膰 przepis贸w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej i innych akt贸w prawnych zwi膮zanych z pomoc膮 spo艂eczn膮


3.Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin膮 we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 2. opracowanie, we wsp贸艂pracy z cz艂onkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast臋pczej, planu pracy z rodzin膮, kt贸ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast臋pczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w tym w zdobywaniu umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwi膮zywaniu problem贸w wychowawczych z dzie膰mi;

 7. wspieranie aktywno艣ci spo艂ecznej rodzin;

 8. motywowanie cz艂onk贸w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udzia艂u w zaj臋ciach grupowych dla rodzic贸w, maj膮cych na celu kszta艂towanie prawid艂owych wzorc贸w rodzicielskich i umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg贸lno艣ci poprzez udzia艂 w zaj臋ciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie dzia艂a艅 interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic贸w i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej ni偶 co p贸艂 roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o kt贸rym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej ;

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako艅czeniu pracy z rodzin膮;

 17. sporz膮dzanie, na wniosek s膮du, opinii o rodzinie i jej cz艂onkach;

 18. wsp贸艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny;

 19. wsp贸艂praca z zespo艂em interdyscyplinarnym , lub innymi podmiotami, kt贸rych pomoc przy wykonywaniu zada艅 uzna za niezb臋dn膮.

4. Wymagane dokumenty:
1) 偶yciorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokument贸w potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie,
5) kopia dowodu osobistego,
6) o艣wiadczenia kandydata:
a) o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o tre艣ci:
" Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb聽niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych聽osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z p贸藕niejszymi zmianami ) ,
b) 偶e nie jest on/a i nie by/a艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej , oraz 偶e w艂adza rodzicielska nie jest mu/jej zawieszona聽ani ograniczona,
c) 偶e wype艂nia obowi膮zek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowi膮zek on/ona posiada,
d) o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych ,
e) 偶e nie by艂/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.


Dokumenty i o艣wiadczenia powinny by膰 w艂asnor臋cznie podpisane.

Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 17, w zaklejonych kopertach z dopiskiem
"Nab贸r na asystenta rodziny" w terminie do 14 wrze艣nia 2012 r. do godz. 10:00


lub drog膮 pocztow膮 na adres:
Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej聽
ul. Sienkiewicza 16
62 - 400 S艂upca


Dodatkowe informacje mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu 63/聽274 36 76wew.40聽w godzinach od 7.30 - 15.30 .
Dokumenty, kt贸re wp艂yn膮 do OPS po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru umieszczona b臋dzie i na stronie internetowej gminy S艂upcaoraz na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. O艣rodka.

Wybrani kandydaci zostan膮 poinformowani telefonicznie lub poczta elektroniczn膮 o terminach poszczeg贸lnych etap贸w naboru. Oferty odrzucone, kt贸re nie zostan膮 odebrane w terminie 30 dni od zako艅czenia naboru zostan膮 zniszczone komisyjnie.

Autor : Jaros艂awa Kobos
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-09-07 08:51:12
Data ostatniej modyfikacji : 11.09.2012 11:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1810

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  11.09.2012 11:21poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  11.09.2012 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  07.09.2012 08:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903948