Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Og艂oszenie - Konkurs OfertW脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA聽OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA NA ROK 2013


I. CEL聽 KONKURSU:

Celem konkursu ofert jest wy艂onienie i dofinansowanie projekt贸w na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy S艂upca w dziedzinach okre艣lonych w: ; "Programie wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013."

II. Zadanie: UPOWSZECHNIANIE聽 KULTURY聽 FIZYCZNEJ聽 I聽 SPORTU

Cel szczeg贸艂owy: Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie spo艂ecze艅stwu Gminy S艂upca oraz m艂odzie偶y szkolnej odpowiednich warunk贸w do uprawiania wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Planowana wysoko艣膰 dotacji na realizacj臋 zadania publicznego w roku 2013: 15 000z艂
Termin realizacji zadania: 01.02.2013 - 31.12.2013
Wysoko艣膰 dotacji przekazanej w 2012 r., na realizacj臋 zadania: 15 000 z艂.

III. PODMIOTY聽 UPRAWNIONE聽 DO聽 SK艁ADANIA聽 OFERT:

1) organizacje pozarz膮dowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o7nbsp;dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z p贸藕n. zm.),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia艂aj膮ce na podstawie przepis贸w o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa艅stwa do innych ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno艣ci sumienia i wyznania, je偶eli ich cele statutowe obejmuj膮 prowadzenie dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorz膮du terytorialnego,
4) sp贸艂dzielnie socjalne,
5) sp贸艂ki akcyjne i sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 oraz kluby sportowe, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.

Wy偶ej wymienione podmioty nie mog膮 posiada膰 zobowi膮za艅 publiczno- prawnych wobec bud偶etu Pa艅stwa, jednostek samorz膮du terytorialnego oraz innych podmiot贸w o charakterze publicznym. Podmioty sk艂adaj膮ce oferty musz膮 posiada膰 w艂asne konto bankowe.
W konkursie mog膮 bra膰 udzia艂 Podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 statutow膮 w obszarze obj臋tym konkursem.


IV. DO POMIOT脫W UPRAWNIONYCH DO SK艁ADANIA OFERT NIE ZALICZA SI臉:

a) partii politycznych,
b) zwi膮zk贸w zawodowych i organizacji pracodawc贸w,
c) samorz膮d贸w zawodowych,
d) fundacji utworzonych przez partie polityczne.

V. TERMIN聽 I聽 WARUNKI聽 SK艁ADANIA聽 OFERT:

1) Oferta musi by膰 sporz膮dzona zgodnie ze wzorem zawartym w rozporz膮dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r., Nr 6, poz. 25),

2) Wz贸r oferty dost臋pny jest w Urz臋dzie Gminy S艂upca- pok贸j nr 7, inspektor ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych, na stronie internetowej Gminy S艂upca- www.gmina.slupca.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zak艂adce Konsultacje spo艂eczne- Og艂oszenie o konkursie,

3) Oferta musi spe艂nia膰 wszystkie wymogi formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym og艂oszeniu,

4) Do oferty nale偶y do艂膮czy膰:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego, innego rejestru lub ewidencji, a w wypadku os贸b prawnych i jednostek organizacyjnych dzia艂aj膮cych na podstawie przepis贸w o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego za艣wiadczenie o osobowo艣ci prawnej oraz upowa偶nienie dla proboszcza do reprezentowania parafii i zaci膮gania zobowi膮za艅 finansowych lub dekret powo艂uj膮cy ko艣cieln膮 osob臋 prawn膮,

b) w przypadku z艂o偶enia oferty przez oddzia艂 terenowy organizacji niezb臋dne jest za艂膮czenie pe艂nomocnictwa zarz膮du g艂贸wnego dla przedstawicieli ww. oddzia艂u (liczba os贸b zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do sk艂adania w imieniu tej organizacji o艣wiadcze艅 woli w zakresie nabywania praw i zaci膮gania zobowi膮za艅 finansowych oraz dysponowania 艣rodkami przeznaczonymi na realizacj臋 zadania ( w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o kt贸rego dofinansowanie stara si臋 jednostka organizacyjna;

c) sprawozdanie merytoryczne za 2011 r., a w przypadku kr贸tszej dzia艂alno艣ci- za okres dotychczasowej dzia艂alno艣ci;

d) sprawozdanie finansowe za rok 2011 (sk艂adaj膮ce si臋 z: bilansu, rachunku wynik贸w lub rachunku zysk贸w i strat, informacji dodatkowej), a w przypadku kr贸tszej dzia艂alno艣ci- za okres dotychczasowej dzia艂alno艣ci;

e) aktualny statut organizacji.


Wszystkie wymagane dokumenty i o艣wiadczenia winny zosta膰 podpisane, a w przypadku kopii tych dokument贸w potwierdzone na ka偶dej ze stron za zgodno艣膰 z orygina艂em przez osoby upowa偶nione do sk艂adania o艣wiadcze艅 w imieniu podmiotu, w nast臋puj膮cy spos贸b:

-adnotacja "za/potwierdzam zgodno艣膰 z orygina艂em",
-podpis i piecz膮tka (-i) os贸b potwierdzaj膮cych zgodno艣膰 (osoby nie posiadaj膮ce聽 piecz膮tek imiennych, winny podpisywa膰 si臋 czytelnie pe艂nym imieniem i nazwiskiem),
-data potwierdzenia.

5) W ofercie nale偶y udzieli膰 odpowiedzi na wszystkie pytania; je艣li pytanie nie dotyczy oferenta lub sk艂adanej oferty nale偶y wpisa膰 "nie dotyczy"

6) W ofercie nale偶y okre艣li膰 szczeg贸艂owo wszystkie rodzaje koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zadania

7) oferty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w urz臋dzie Gminy w S艂upcy, przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca- Pok贸j nr 2- Sekretariat lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres: Urz膮d Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, do dnia 1 luty 2013 r. - godz. 10:00. Dla ofert wysy艂anych poczt膮 decyduje data stempla pocztowego.
Oferta winna by膰 z艂o偶ona w zamkni臋tej kopercie opatrzonej napisem:
OFERTA- OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJ臉 ZADA艃 PUBLICZNYCH W GMINIE S艁UPCA NA ROK 2013
NUMER POST臉POWANIA: CZ.524.1.2013
NIE OTWIERA膯 PRZED DNIEM 1 LUTY 2013 r. GODZ. 10:30
Koperta winna by膰 opatrzona nazw膮 i adresem Podmiotu sk艂adaj膮cego ofert臋 (piecz膮tka). W jednej opisanej kopercie mo偶e by膰 umieszczona tylko jedna oferta.

8) W konkursie nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u oferty, kt贸re:

a) zosta艂y z艂o偶one po terminie,
b) zosta艂y z艂o偶one w niew艂a艣ciwy spos贸b ( np. przes艂ane faksem lub drog膮聽聽聽聽 elektroniczn膮, z艂o偶one bez koperty),
c) zosta艂y z艂o偶one na niew艂a艣ciwym formularzu,
d) zosta艂y wype艂nione w spos贸b nieczytelny,
e) zosta艂y z艂o偶one przez podmiot nieuprawniony do ubiegania si臋 o dotacj臋,
f) zosta艂y z艂o偶one bez wymaganych za艂膮cznik贸w,
g) zosta艂y z艂o偶one przez organizacj臋, kt贸ra wed艂ug statutu nie prowadzi dzia艂alno艣ci w dziedzinie obj臋tej zaproponowanym zadaniem,
h) nie zawieraj膮 kosztorysu, w kt贸rym szczeg贸艂owo okre艣lono wszystkie rodzaje聽聽聽聽 koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zadania,
i) nie s膮 zgodne z warunkami udzia艂u w konkursie ( np. proponowane dzia艂ania nie聽聽聽 wchodz膮 w zakres konkursu, realizacja projektu wykracza poza wyznaczony limit聽聽聽 艣rodk贸w finansowych)

Po z艂o偶eniu oferty dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 uzupe艂nienia nast臋puj膮cych brak贸w:

a) podpis贸w os贸b upowa偶nionych do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Podmiotu w ofercie oraz na za艂膮cznikach,
b) potwierdzenia za zgodno艣膰 z orygina艂em, przez osoby upowa偶nione do sk艂adania聽 o艣wiadcze艅 woli w imieniu Podmiotu, za艂膮czonych do oferty dokument贸w,
c) piecz臋ci Podmiotu w ofercie oraz na za艂膮cznikach.

9) W przypadku stwierdzenia brak贸w okre艣lonych w punkcie 8. wzywa si臋 pisemnie Podmiot do ich uzupe艂nienia w wyznaczonym terminie.

Szczeg贸艂owych informacji mo偶na udziela p. Krzysztof Balcerzak- Urz膮d Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca- pok贸j nr 7, numer telefonu 63 274-36-76 w. 47, e-mail: zaopatrzenie@gmina.slupca.pl

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU聽聽聽 WYBORU聽 OFERTY:

1) Oferty rozpatrywane b臋d膮 przez komisj臋 konkursow膮 powo艂an膮 zarz膮dzeniem przez W贸jta Gminy S艂upca.

2) Organizacje pozarz膮dowe lub inne podmioty mog膮 zg艂asza膰 pisemnie swoich kandydat贸w do komisji konkursowej do dnia 25 stycznia 2013 r. - godz. 12:00 na adres: Urz膮d Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub mailowo: zamowienia@gmina.slupca.pl

3) W贸jt Gminy S艂upca do prac w komisji konkursowej wybiera 2 osoby reprezentuj膮ce organizacje pozarz膮dowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, spo艣r贸d zg艂oszonych kandydatur, z wy艂膮czeniem os贸b wskazanych przez organizacje pozarz膮dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, bior膮cych udzia艂 w konkursie.

4) Komisja oceni oferty w ci膮gu 14 dni roboczych od ostatniego聽 dnia przyjmowania ofert.

5) W przypadku w膮tpliwo艣ci lub niejasno艣ci komisja konkursowa mo偶e wezwa膰 Podmiot do z艂o偶enia pisemnych wyja艣nie艅 dotycz膮cych informacji oraz/ lub koszt贸w okre艣lonych w ofercie.

6) Komisja Konkursowa przedstawi W贸jtowi Gminy swoj膮 opini臋 w sprawie z艂o偶onych ofert; ostateczn膮 decyzj臋 o udzieleniu dotacji i jej wysoko艣ci podejmuje W贸jt Gminy S艂upca w formie rozporz膮dzenia.

7) Od podj臋tej decyzji nie przys艂uguje odwo艂anie.

8) Wyniki dokonanego wyboru ofert b臋d膮 podane do wiadomo艣ci publicznej przez wywieszenie informacji na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, publikacj臋 zarz膮dzenia o udzieleniu dotacji i jej wysoko艣ci w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy w S艂upcy oraz na stronie internetowej Gminy S艂upca.

9) Przy rozpatrywaniu ofert dotycz膮cych realizacji zadania maj膮 zastosowanie nast臋puj膮ce kryteria:

Lp.

Kryteria wyboru oferty

1.

Ocena kalkulacji koszt贸w, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (celowo艣膰, efektywno艣膰, oszcz臋dno艣膰)

(gdzie 5- oznacza warto艣膰 najwy偶sz膮- pozycje zawarte w kosztorysie s膮 adekwatne do zakresu realizowanego zadania, a 0 - oznacza warto艣膰 najni偶sz膮- pozycje zawarte w kosztorysie nie odpowiadaj膮 zakresowi realizowanego zadania)

0- 5 pkt

2.

Wysoko艣膰 finansowych 艣rodk贸w w艂asnych organizacji lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂, kt贸re s膮 przeznaczone na realizacj膮 zadania

0-5 pkt

1)

Podmiot zapewnia udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂 powy偶ej 50%

5 pkt

2)

Podmiot zapewnia udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂 mi臋dzy 31% a 50%

4 pkt

3)

Podmiot zapewnia udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂 mi臋dzy 16% a 30%

3 pkt

4)

Podmiot zapewnia udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂 mi臋dzy 10% a 15%

2 pkt

5)

Podmiot zapewnia udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych lub 艣rodk贸w pochodz膮cych z innych 藕r贸de艂 do 10%

1 pkt

3.

Dysponowanie kadr膮 zdoln膮 do realizacji zadania

(gdzie 5 - oznacza warto艣膰 najwy偶sz膮- podmiot dysponuje kadr膮 zdoln膮 do realizacji zadania, a 0- podmiot nie dysponuje kadr膮 zdoln膮 do realizacji zadania)

0- 5 pkt

4.

Ocena dotychczasowej realizacji zada艅 zleconych do realizacji przez Gmin臋 S艂upca

(gdzie 5- oznacza warto艣膰 najwy偶sz膮- podmiot wywi膮za艂 si臋 z umowy, przed艂o偶y艂 sprawozdanie w terminie, wykona艂 rzetelnie i terminowo wykorzystuj膮c dotacj臋 zgodnie z przeznaczeniem,a 0- warto艣膰 najni偶sz膮- podmiot nie wywi膮za艂 si臋 z umowy, nie przed艂o偶y艂 sprawozdania w terminie, wykona艂 zadanie nierzetelnie i nieterminowo, a dotacja zosta艂a wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem)

0- 5 pkt

5.

Dodatkowy wk艂ad w艂asny

(gdzie 5- oznacza warto艣膰 najwy偶sz膮- organizacja dysponuje wk艂adem w艂asnym w postaci zasob贸w rzeczowych i/lub osobowych, w tym 艣wiadczenia wolontariuszy i praca spo艂eczna cz艂onk贸w, a 0- warto艣膰 najni偶sz膮- organizacja nie dysponuje wk艂adem w艂asnym w postaci zasob贸w rzeczowych i/lub osobowych)

0- 5 pkt

6.

Mo偶liwo艣膰 realizacji zadania publicznego

( gdzie 5- oznacza warto艣膰 najwy偶sz膮- organizacja ma mo偶liwo艣膰 realizacji zadania, a 0- oznacza warto艣膰 najni偶sz膮- organizacja nie ma mo偶liwo艣ci realizacji zadania)

0- 5 pkt

10) minimalna liczba punkt贸w uprawniaj膮ca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 23 punkty przyznane przez Komisj臋 Konkursow膮

11) w przypadku organizacji, kt贸re po raz pierwszy sk艂adaj膮 ofert臋 na realizacj臋 zadania minimalna liczba punkt贸w uprawniaj膮cych oferenta do otrzymania dotacji wynosi 19 punkt贸w przyznanych przez Komisj臋 Konkursow膮

VII. FORMY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1) Forma realizacji zadania: Wspieranie realizacji zadania publicznego.

2) W przypadku pozytywnej oceny wi臋kszej liczby ofert w ramach danego zadania, kt贸rych 艂膮czna kwota wnioskowanej dotacji przekracza wysoko艣膰 zaplanowanych na zadania 艣rodk贸w finansowych, mo偶liwe jest udzielenie dotacji mniejszej ni偶 wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja zostanie udzielona oferentowi po uprzednim zaktualizowaniu przez niego kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania zgodnie z zaproponowan膮 kwot膮 dotacji, przy zachowaniu udzia艂u 艣rodk贸w finansowych w艂asnych, 艣rodk贸w finansowych z innych 藕r贸de艂 oraz wk艂adu osobowego w takiej samej wysoko艣ci procentowej jaka zosta艂a okre艣lona w ofercie.

3) W przypadku zada艅 realizowanych do dnia 31 grudnia 2013 r., na kt贸rych realizacj臋 wysoko艣膰 przyznanej dotacji przekroczy kwot臋 10 000 z艂, 艣rodki finansowe przekazywane b臋d膮 organizacji w transzach.

1) Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje si臋 koszty:

a) ponoszone w zwi膮zku z realizacj膮 dzia艂a艅 opisanych w ofercie, niezb臋dne do聽聽聽聽 realizacji zada艅, bezpo艣rednio zwi膮zane z realizacj膮 zada艅, przebiegaj膮ce zgodnie z opisem tych dzia艂a艅,
b) uwzgl臋dnione w kosztorysie (bud偶ecie) zadania i umieszczone w ofercie,
c) spe艂niaj膮ce wymogi racjonalnego i oszcz臋dnego gospodarowania 艣rodkami聽聽聽聽 publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt贸w z danych聽聽聽聽 nak艂ad贸w,
d) ponoszone w okresie realizacji zadania,
e) poparte stosownymi dokumentami i wykazane dokumentacji finansowej Podmiotu.

2) Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zada艅 przyjmuje si臋:

- koszty wynagrodze艅: os贸b zatrudnionych przy bezpo艣redniej realizacji zada艅 (koszty wynagrodze艅 wynikaj膮ce z um贸w, um贸w zlecenia lub o dzie艂o wraz z obowi膮zkowymi sk艂adkami p艂aconymi przez pracodawc臋), koordynatora (nie wi臋cej ni偶 5% wnioskowanej dotacji), os贸b zatrudnionych do obs艂ugi ksi臋gowo- kadrowo- administracyjnej w zakresie realizacji zada艅 (nie wi臋cej ni偶 5% wnioskowanej dotacji),
- koszty materia艂贸w niezb臋dnych do realizacji zada艅,
- transport,
- zakup nagr贸d,
- pocz臋stunek uczestnik贸w,
- druk i dystrybucja publikacji, materia艂贸w promocyjnych, reklamowych zwi膮zanych z realizacj膮 zadania,
- zakup bilet贸w wst臋pu,
- zakwaterowanie,
- wy偶ywienie,
- koszty eksploatacyjne: koszty wynajmu obiekt贸w i pomieszcze艅 lub ich cz臋艣ci zwi膮zanej bezpo艣rednio z realizacj膮 zada艅, koszty eksploatacji pomieszcze艅 (wraz z mediami) w cz臋艣ci zaanga偶owanej do realizacji zada艅, koszty us艂ug telekomunikacyjnych, koszty us艂ug pocztowych (wy艂膮cznie zakup znaczk贸w pocztowych), koszty us艂ug bankowych (koszty przelew贸w poniesionych w zwi膮zku z realizacj膮 zada艅), inne uzasadnione koszty zwi膮zane z u偶ytkowaniem pomieszcze艅 przeznaczonych na realizacj臋 zada艅,
-inne uzasadnione koszty zwi膮zane z realizacj膮 zada艅.

Koszty osobowe:

W kosztorysie oferty nale偶y szczeg贸艂owo okre艣li膰 wynagrodzenia dla ka偶dego stanowiska pracy z uwzgl臋dnieniem okresu rozliczeniowego. Praca wykonywana przez osoby, do kt贸rych odnosz膮 si臋 koszty osobowe powinna by膰 bezpo艣rednio zwi膮zana z realizacj膮 zada艅. Do sprawozda艅 koszty osobowe powinny by膰 ustalone na podstawie list p艂ac, um贸w zlece艅 z potwierdzeniem wyp艂at- wzgl臋dnie orygina艂 lub kserokopia wyci膮gu bankowego lub podpis potwierdzaj膮cy odbi贸r wynagrodzenia na li艣cie lub na rachunku.

Materia艂y i wyposa偶enie:

Materia艂y聽 biurowe聽聽 zakupione聽聽 do聽聽 potrzeb聽聽 realizacji聽 zada艅,聽聽 obejmuj膮:聽聽 materia艂y papiernicze,聽聽 pi艣miennicze聽聽 i聽聽 materia艂y聽聽聽 zwi膮zane聽聽 z聽聽聽 eksploatacj膮聽聽聽聽 komputer贸w (z wy艂膮czeniem cz臋艣ci zamiennych), w tym m. in. Papier, skoroszyty, segregatory, tonery, atramenty do drukarek, p艂yty CD itp.,

Koszty eksploatacyjne plac贸wki:

Koszty czynszu, ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczysto艣ci, koszty zakupu us艂ug telekomunikacyjnych i inne koszty eksploatacyjne dotycz膮ce plac贸wki realizuj膮cej zadania w cz臋艣ci dotycz膮cej zada艅 opisanych w ofercie. Ponadto w zakres ten wchodz膮 koszty us艂ug pocztowych (zakup znaczk贸w na potrzeby realizacji zadania) i bankowych (koszty przelew贸w w zakresie realizacji zada艅).
Wszystkie koszty winne by膰 udokumentowane odpowiednimi dokumentami ksi臋gowymi.

3) Koszty nie kwalifikowane w ramach realizacji zada艅:

a) koszty poniesione przed rozpocz臋ciem i po zako艅czeniu okresu realizacji zadania okre艣lonego w umowach,
b) koszty nie maj膮ce bezpo艣redniego zwi膮zku z uzgodnionymi w umowach dzia艂aniami w ramach zleconych zada艅,
c) koszty wcze艣niej sfinansowane z innego 藕r贸d艂a, a zw艂aszcza ze 艣rodk贸w bud偶etu Pa艅stwa lub Gminy S艂upca,
d) koszty odsetek i kar,
e) zadania i zakupy inwestycyjne,
f) remonty,
g) zakup grunt贸w,
h) pokrycie koszt贸w utrzymania biura organizacji pozarz膮dowej, w tym tak偶e wydatk贸w na wynagrodzenie pracownik贸w, poza zakresem realizacji zadania,
i) dzia艂alno艣膰 religijn膮 i polityczn膮.

7) Podmioty, kt贸re wyka偶膮 pozafinansowy wk艂ad w艂asny w realizacj臋聽 zadania w postaci pracy spo艂ecznej cz艂onk贸w i/lub 艣wiadczenia wolontariuszy winny wyceni膰 ten wk艂ad zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 cen膮 rynkow膮 oraz posiada膰 nast臋puj膮ce dokumenty:
a) porozumienie,
b) dokumenty potwierdzaj膮ce kwalifikacje,
c) karty 艣wiadczenia pracy.

8) Od oferenta wymaga si臋 informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze 艣rodk贸w finansowych przyznanych w ramach dotacji z bud偶etu Gminy S艂upca.

9) W ubieg艂ych latach tj. w roku 2011 i 2012 na realizacj臋 zada艅 publicznych, kt贸re obejmuje niniejszy konkurs ofert przekazano dotacje w wysoko艣ci:

Lp.

Nazwa zadania

Warto艣膰 dotacji przekazanej w 2011 r.

Warto艣膰 dotacji przekazanej w 2012 r.

1.

Upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu

15 000,-

15 000,-


PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z p贸藕n. zm.),
- uchwa艂a Rady Gminy S艂upca nr XXV/174/12 z dnia 21 listopada 2012 r., w sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2013.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF58.1 KB POBIERZZarz膮dzenie Nr 3/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 8.01.2013 r. 09.01.2013 13:0862
.PDF102.5 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1 do Zarz膮dzenia Nr 3/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 8.01.2013 r. 09.01.2013 13:0893
.DOC154 KB POBIERZFormularz oferty09.01.2013 13:09276

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2013-01-09 13:06:16
Data ostatniej modyfikacji : 09.01.2013 13:15
Liczba wy艣wietle艅 : 627

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  09.01.2013 13:06poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  09.01.2013 13:06poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1904214