Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcyOznaczenie sprawy: ZP 341/PN/R/6/07聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 S艂upca, dnia 31.07.2007 r.


OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. Zamawiaj膮cy:

GMINA S艁UPCA
62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16
tel. (063) 274-36-76, faks (063) 274-36-76
E-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl Witryna: www.gmina.slupca.pl

og艂asza przetarg nieograniczony na:

Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcy

2. Przedmiotem zam贸wienia jest remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcy przy ul. Sienkiewicza 16 polegaj膮cy na wymianie grzejnik贸w 偶eliwnych na p艂ytowe oraz ruroci膮g贸w stalowych na miedziane (wg oznaczenia CPV 45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania). Zakres rob贸t obejmuje: roboty demonta偶owe i og贸lnobudowlane, roboty monta偶owe: obieg kot艂owy, obieg grzewczy kot艂owni, instalowanie centralnego ogrzewania. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.
3. Wymagany termin realizacji zam贸wienia: 19.10.2007 r.
4. Bezp艂atny formularz zawieraj膮cy specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 za pobraniem pocztowym lub osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16,聽 pok. nr 16. Formularz dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej: www.gmina.slupca.pl.
5. Pracownikiem uprawnionym do kontakt贸w z wykonawcami jest w sprawach formalnych i merytorycznych - Pan Tomasz Gniewkowski, tel. (063) 2743676 wew. 38, faks (063) 2743676; e-mail: zamowienia@gmina.slupca.pl .
Informacji udziela膰 b臋dzie w godzinach od 8:00 do 16:00 - poniedzia艂ek, od 7:30 do 15:30 - wtorek-pi膮tek.
6. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy:
6.1. posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci w zakresie odpowiadaj膮cym przedmiotowi zam贸wienia,
6.2. nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej upzp,
6.3. posiada膰 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponowa膰 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
a) wska偶e do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zam贸wienia nast臋puj膮ce osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia:
聽jedn膮 osob臋 posiadaj膮c膮 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, posiadaj膮c膮 aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego,
b) wykonanie w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
聽- warto艣ci co najmniej 50 000 PLN,
聽- zawieraj膮ce wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
6.4. znajdowa膰 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniana b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 30 000 PLN.
Ocena spe艂niania ww. warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮 "spe艂nia" / "nie spe艂nia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt 7 niniejszego og艂oszenia. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania.
7. O艣wiadczenia i dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋), jakie musi dostarczy膰 wykonawca w celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:
1) wype艂niony formularz "Oferta",
2) kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t),
3) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia,
4) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
5) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
6) wykaz os贸b lub podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci,
7) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 odpowiednie uprawnienia proponowanego przez wykonawc臋 kierownictwa rob贸t budowlanych oraz aktualne za艣wiadczenia o przynale偶no艣ci do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego,
8) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅 (maksymalnie 5),
tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje),
9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 30 000 PLN,
10) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy,
11) zaparafowany wz贸r umowy,
12) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 upzp oraz 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.
8. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
9. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.
10. Od wykonawc贸w nie jest wymagane wniesienie wadium.
11. Zamawiaj膮cy nie zamierza:
a) zawrze膰 umowy ramowej,
b) ustanowi膰 dynamicznego systemu zakup贸w,
c) dokonywa膰 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2007 roku do godziny 10:00.
13. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 21 sierpnia 2007 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiaj膮cego
w pokoju nr 19 (Sala Posiedze艅).
14. Wykonawcy b臋d膮 zwi膮zani ofert膮 przez 30 dni od daty up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
A/ Cena - 100%.
16. Niniejsze og艂oszenie zamieszczono w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 31.07.2007 r.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP8051 KB POBIERZSIWZ31.07.200731.07.2007 13:2373

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2007-07-31 13:13:30
Data ostatniej modyfikacji : 31.07.2007 15:21
Liczba wy艣wietle艅 : 569

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  31.07.2007 13:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900734