Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony na przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Borki.Oznaczenie sprawy: ZP 341/PN/R/7/07聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

S艂upca, dnia 27.09.2007 r.


OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


1. Zamawiaj膮cy:

GMINA S艁UPCA
62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16
tel. (063) 274-36-76, fax. (063) 274-36-76
E-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl Witryna: www.gmina.slupca.pl

og艂asza przetarg nieograniczony na:

Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Borki

2. Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Borki, gmina S艂upca o d艂ugo艣ci 859 mb聽 (wg oznaczenia CPV 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g).

Zam贸wienie obejmuje nast臋puj膮ce roboty:
- na odcinku od 0+000 do 0+490 roboty polegaj膮ce na wyr贸wnywaniu istniej膮cej podbudowy kruszywem 艂amanym twardym 0-31,5, grubo艣膰 warstwy do 8 cm oraz u艂o偶enie nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR 1-2 o grubo艣膰 warstwy 艣cieralnej 5 cm i szeroko艣ci 4 m,
- na odcinku od 0+490 do 0+859 wyr贸wnanie istniej膮cej nawierzchni z p艂yt betonowych kruszywem 艂amanym twardym 0-31,5, grubo艣膰 warstwy do 8 cm i u艂o偶enie nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR 1-2, grubo艣膰 warstwy 艣cieralnej 5 cm i o szeroko艣ci 3 m,
- w km od 0+675 do 0+745 wykonanie mijanki o szeroko艣ci 2,5 m,
- roboty towarzysz膮ce polegaj膮ce na wykonaniu poboczy o szeroko艣ci 2x0,75 m.
Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.
3.Wymagany termin realizacji zam贸wienia: 27.11.2007 r.
4.Bezp艂atny formularz zawieraj膮cy specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 za pobraniem pocztowym lub osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 16.
5.Pracownikami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮: w sprawach formalnych - Pan Tomasz Gniewkowski, tel. (063) 274-36-76 wew. 38, faks (063) 274-36-76; e-mail: zamowienia@gmina.slupca.pl ; w sprawach merytorycznych - Pan Ryszard Kubicki, tel. (063) 274-36-76 wew. 34, faks (063) 274-36-76, e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl .
Informacji udziela膰 b臋d膮 w godzinach od 8:00 do 16:00 - poniedzia艂ek, od 7:30 do 15:30 - wtorek-pi膮tek.
6. W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy:
6.1. posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci w zakresie odpowiadaj膮cym przedmiotowi zam贸wienia,
6.2. nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej upzp,
6.3. posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponowa膰 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
a) wska偶e do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zam贸wienia nast臋puj膮ce osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia:
- kierownika rob贸t: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania rob贸t drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z budow膮 dr贸g,
b) wykona艂 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
- warto艣ci co najmniej 300 000 PLN,
- zawieraj膮ce wykonanie budowy dr贸g,
c) dysponuje co najmniej nast臋puj膮cym sprz臋tem: koparka g膮sienicowa o poj. 艂y偶ki min. 0,6 m3, spycharka g膮sienicowa o mocy min. 100 KM, r贸wniarka samojezdna o mocy min. 100 KM, walec statyczny samojezdny o masie min. 6 Mg, walec statyczny ogumiony o masie min. 10 Mg, walec wibracyjny samojezdny o masie min. 5 Mg, ci膮gnik ko艂owy o mocy min. 20KM, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 5-10 Mg, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 10-15 Mg, roz艣cielacz mas bitumicznych o szer. min. 4 m, przewo藕na skrapiarka do bitumu z pomp膮,
d) prowadzi wytw贸rni臋 mieszanki mineralno-asfaltowej lub ma, na podstawie odpowiedniej umowy lub porozumienia, sta艂y i nieograniczony dost臋p do mieszanki mineralno-asfaltowej,
6.4. znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniana b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 300 000 PLN.
Ocena spe艂niania ww. warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮 "spe艂nia" / "nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt 7 niniejszego og艂oszenia. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania.
7. O艣wiadczenia i dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋), jakie musi dostarczy膰 wykonawca w celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:
1) wype艂niony formularz "Oferta",
2) kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t),
3) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia,
4) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
5) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
6) wykaz os贸b lub podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci
7) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia do kierowania i nadzorowania rob贸t drogowych oraz aktualne za艣wiadczenia o wpisie na list臋 cz艂onk贸w Okr臋gowej Izby In偶ynier贸w Budownictwa,
8) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅 (maksymalnie 4),
tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje),
9) potencja艂 techniczny, tj. wykaz niezb臋dnych narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje i kt贸re zamierza wykorzysta膰 wykonawca do realizacji zam贸wienia,
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 300 000 PLN,
11) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy,
12) zaparafowany wz贸r umowy,
13) dow贸d wniesienia wadium,
14) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 upzp oraz 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.
8. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
9. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.
10. Od wykonawc贸w wymagane jest wniesienie wadium w wysoko艣ci 5 000 z艂.
11. Zamawiaj膮cy nie zamierza:
a) zawrze膰 umowy ramowej,
b) ustanowi膰 dynamicznego systemu zakup贸w,
c) dokonywa膰 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
12. Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia聽19聽pa藕dziernika 2007 roku do godziny 10:00.
13. Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 19 pa藕dziernika 2007 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju nr 19 (Sala Posiedze艅).
14. Wykonawcy b臋d膮 zwi膮zani ofert膮 przez 30 dni od daty up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
15. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
A/ Cena - 100%.
16. Niniejsze og艂oszenie zamieszczono w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiaj膮cego w dniu 27.09.2007 r.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP859.4 KB POBIERZSIWZ27.09.2007 10:4772
.PDF13 KB POBIERZSprostowanie og艂oszenia03.10.2007 08:2588
.PDF19.1 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty26.10.2007 11:4184
.PDF22.2 KB POBIERZOg艂oszenie o zawarciu umowy - Borki07.11.2007 14:2697

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2007-09-27 10:40:16
Data ostatniej modyfikacji : 03.10.2007 08:28
Liczba wy艣wietle艅 : 572

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  02.10.2007 18:50poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  27.09.2007 10:45poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  27.09.2007 10:40poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900663