Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci BenignowoOznaczenie sprawy: ZP 341/PN/R/2/08聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 S艂upca, dnia 03.03.2008 r.


OG艁OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.聽聽聽聽聽聽 Zamawiaj膮cy:

GMINA S艁UPCA

62-400 S艂upca, ul. Sienkiewicza 16

tel. (063) 274-36-76, fax. (063) 274-36-76

E-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl Witryna: www.gmina.slupca.pl

og艂asza przetarg nieograniczony na:

Przebudow臋 drogi gminnej w miejscowo艣ci Benignowo.

2.聽聽聽聽聽聽 Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Benignowo, gmina S艂upca o d艂ugo艣ci mb聽 (wg oznaczenia CPV 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g).

Zam贸wienie obejmuje nast臋puj膮ce roboty:

-聽聽聽聽聽聽聽 prace pomiarowe i przygotowawcze (wycinka krzew贸w),

-聽聽聽聽聽聽聽 wykonanie dolnej podbudowy polegaj膮ce na poszerzeniu istniej膮cej warstwy,

-聽聽聽聽聽聽聽 wykonanie g贸rnej warstwy podbudowy o grubo艣ci 10 cm na odcinku 900 mb,

-聽聽聽聽聽聽聽 wykonanie warstwy bitumicznej (艣cieralnej) o grubo艣ci 5 cm na odcinku 900 mb,

-聽聽聽聽聽聽聽 wykonanie poboczy,

-聽聽聽聽聽聽聽 wykonanie oznakowania pionowego.

Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia.

3.聽聽聽聽聽聽 Wymagany termin realizacji zam贸wienia: 30.05.2008 r.

4.聽聽聽聽聽聽 Bezp艂atny formularz zawieraj膮cy specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰
za pobraniem pocztowym lub osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, pok. nr 16. Formularz dost臋pny b臋dzie tak偶e na stronie internetowej: www.gmina.slupca.pl.

5.聽聽聽聽聽聽 Pracownikami uprawnionymi do kontakt贸w z wykonawcami s膮: w sprawach formalnych -
Pan Tomasz Gniewkowski, tel. (063) 274-36-76 wew. 38, faks (063) 274-36-76; e-mail: zamowienia@gmina.slupca.pl ; w sprawach merytorycznych - Pan Ryszard Kubicki, tel. (063) 274-36-76 wew. 34, faks (063) 274-36-76, e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl .

Informacji udziela膰 b臋d膮 od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7:30 do 15:30.

6.聽聽聽聽聽聽 W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy:

6.1. posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci w zakresie odpowiadaj膮cym przedmiotowi zam贸wienia,

6.2. nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, zwanej dalej upzp,

6.3. posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponowa膰 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w
o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):

a)聽聽聽聽聽聽 wska偶e do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zam贸wienia nast臋puj膮ce osoby wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia:

-聽聽聽聽聽聽聽聽 kierownika rob贸t: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania rob贸t drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z budow膮 dr贸g,

b)聽聽聽聽聽聽 wykona艂 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

-聽聽聽聽聽聽聽聽 warto艣ci co najmniej 250 000 PLN,

-聽聽聽聽聽聽聽聽 zawieraj膮ce wykonanie budowy dr贸g,

c)聽聽聽聽聽聽 dysponuje co najmniej nast臋puj膮cym sprz臋tem: koparka g膮sienicowa o poj. 艂y偶ki min. 0,6 m3, spycharka g膮sienicowa o mocy min. 100 KM, r贸wniarka samojezdna o mocy min. 100 KM, walec statyczny samojezdny o masie min. 6 Mg, walec statyczny ogumiony o masie min. 10 Mg, walec wibracyjny samojezdny o masie min. 5 Mg, ci膮gnik ko艂owy
o mocy min. 20KM, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 5-10 Mg, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 10-15 Mg, roz艣cielacz mas bitumicznych o szer. min. 4 m, przewo藕na skrapiarka do bitumu z pomp膮,

d)聽聽聽聽聽聽 prowadzi wytw贸rni臋 mieszanki mineralno-asfaltowej lub ma, na podstawie odpowiedniej umowy lub porozumienia, sta艂y i nieograniczony dost臋p do mieszanki mineralno-asfaltowej,

6.4. znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. Wykonawca musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniana b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

a)聽聽聽聽聽聽 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 250 000 PLN.

Ocena spe艂niania ww. warunk贸w dokonana zostanie zgodnie z formu艂膮 "spe艂nia" / "nie spe艂nia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt 7 niniejszego og艂oszenia. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania.

7.聽聽聽聽聽聽 O艣wiadczenia i dokumenty (orygina艂y lub kserokopie po艣wiadczone za zgodno艣膰
z orygina艂em przez wykonawc臋), jakie musi dostarczy膰 wykonawca w celu potwierdzenia spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

1)聽聽聽聽聽聽 wype艂niony formularz "Oferta",

2)聽聽聽聽聽聽 kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t),

3)聽聽聽聽聽聽 pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 upzp, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia,

4)聽聽聽聽聽聽 aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

5)聽聽聽聽聽聽 aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiona nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

6)聽聽聽聽聽聽 wykaz os贸b lub podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci

7)聽聽聽聽聽聽 dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia do kierowania i nadzorowania rob贸t drogowych oraz aktualne za艣wiadczenia o wpisie na list臋 cz艂onk贸w Okr臋gowej Izby In偶ynier贸w Budownictwa,

8)聽聽聽聽聽聽 do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅 (maksymalnie 5),
tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty
te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje),

9)聽聽聽聽聽聽 potencja艂 techniczny, tj. wykaz niezb臋dnych narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje i kt贸re zamierza wykorzysta膰 wykonawca do realizacji zam贸wienia,

10)聽聽 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 250 000 PLN,

11)聽聽 upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy,

12)聽聽 zaparafowany wz贸r umowy,

13)聽聽 dow贸d wniesienia wadium,

14)聽聽 o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nieniu warunk贸w okre艣lonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 upzp oraz 偶e nie podlega wykluczeniu z post臋powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 upzp.

8.聽聽聽聽聽聽 Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

9.聽聽聽聽聽聽 Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

10.聽聽 Od wykonawc贸w wymagane jest wniesienie wadium w wysoko艣ci
5 000 z艂.

11.聽聽 Zamawiaj膮cy nie zamierza:

a)聽聽聽聽聽聽 zawrze膰 umowy ramowej,

b)聽聽聽聽聽聽 ustanowi膰 dynamicznego systemu zakup贸w,

c)聽聽聽聽聽聽 dokonywa膰 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

12.聽聽 Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2008 roku do godziny 10:00.

13.聽聽 Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 26 marca 2008 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiaj膮cego w pokoju nr 19 (Sala Posiedze艅).

14.聽聽 Wykonawcy b臋d膮 zwi膮zani ofert膮 przez 30 dni od daty up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

15.聽聽 Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

A/ Cena - 100%.

16.聽聽 Niniejsze og艂oszenie zamieszczono w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiaj膮cego w dniu 03.03.2008 r.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP1843.4 KB POBIERZSIWZ03.03.2008 11:2071
.PDF33.6 KB POBIERZWyja艣nienia21.03.2008 13:4189
?109.5 KB POBIERZWz贸r umowy po modyfikacji - Za艂膮cznik nr 7 do SIWZ21.03.2008 18:2386
.PDF30.2 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty01.04.2008 07:31101
.PDF85.3 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia09.04.2008 13:2771

Autor : Administrator
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2008-03-03 11:03:54
Data ostatniej modyfikacji : 03.03.2008 11:18
Liczba wy艣wietle艅 : 616

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  03.03.2008 11:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900847