Aktualno艣ci » Oferty Pracy
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza

NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W URZ臉DZIE GMINY W S艁UPCY UL. SIENKIEWICZA 16, 62-400 S艁UPCA


聽I . Okre艣lenie stanowiska:
Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa
Podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: W贸jt Gminy S艂upca
Wymiar czasu pracy:聽 pe艂ny etat
Rodzaj umowy: umowa o prac臋
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 maja 2016r.

聽II. Wymagania niezb臋dne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykszta艂cenie wy偶sze techniczne z zakresu budownictwa,
3) co najmniej 5 letni sta偶 pracy,
4) posiadanie uprawnie艅 budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze艅 w specjalno艣ci konstrukcyjno - budowlanej,
5) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
6) niekaralno艣膰 s膮dowa za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,
7) stan zdrowia umo偶liwiaj膮cy prac臋 na w/w stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

1) mile widziane do艣wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) znajomo艣膰 ustaw, w szczeg贸lno艣ci: prawo budowlane, prawo zam贸wie艅 publicznych, o samorz膮dzie gminnym,聽 kodeks post臋powania administracyjnego, kodeks cywilny,聽 ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami oraz przepis贸w wykonawczych do tych ustaw,
3) umiej臋tno艣膰 przedmiarowania i kosztorysowania rob贸t budowlanych,
4) bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera (w tym obs艂ugi program贸w kosztorysowych, AutoCad oraz pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu).
5) odpowiedzialno艣膰, obowi膮zkowo艣膰, systematyczno艣膰, terminowo艣膰, odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰,
6) umiej臋tno艣膰 rozwi膮zywania problem贸w oraz skutecznej komunikacji,
7) nieposzlakowana opinia,
8) umiej臋tno艣膰 redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska,
9) prawo jazdy kat. B.,
10) znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

IV. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie i nadzorowanie budowlanych inwestycji gminnych,
2) kontrola stanu technicznego budynk贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy,
3) wsp贸艂praca z inspektorami nadzoru w zakresie inwestycji gminnych,
4) koordynacja realizacji zada艅 inwestycyjnych, remontowych
i modernizacyjnych obiekt贸w gminnych w zakresie:
a) za艂atwiania spraw formalno - prawnych,
b) zlecania wykonania pe艂nej dokumentacji budowlanej,
c) weryfikacji i odbioru dokumentacji budowlanej,
d) opiniowania planowanych inwestycji pod wzgl臋dem formalno - prawnym,
e) prowadzenia spraw z zakresu pozyskiwania pozwolenia na budow臋, u偶ytkowanie, eksploatacj臋 obiekt贸w gminnych,
f) odbioru rob贸t budowlanych,
5) merytoryczny udzia艂 w przeprowadzaniu post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych z zakresu budownictwa:
a) kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji techniczno-budowlanej,
b) sporz膮dzanie opisu przedmiotu zam贸wienia,
c) przygotowanie projektu umowy na roboty budowlane,
d) wsp贸艂praca z osob膮 przeprowadzaj膮c膮 post臋powanie i podmiotami trzecimi (np. projektant), w celu zapewnienia zgodno艣ci prowadzonych post臋powa艅 z Prawem Budowlanym.
6) organizowanie i udzia艂 w komisjach odbiorczych i pogwarancyjnych,
7) koordynacja i sprawdzanie zada艅 inwestycyjnych w okresie gwarancji,
8) opracowywanie za艂o偶e艅 do projekt贸w plan贸w rzeczowo - finansowych,
9) wykonywanie plan贸w z uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w rzeczowych i finansowych dotycz膮cych realizacji zada艅 inwestycyjnych,
10) sporz膮dzanie analiz i ocen w zakresie zapotrzebowania wyposa偶enia gminy w urz膮dzenia komunalne,
11) koordynowanie spraw zwi膮zanych z zabezpieczeniem nale偶ytego wykonania umowy,
12) organizowanie, koordynowanie i kontrola zada艅 remontowych i inwestycyjnych,
13) opracowywanie analiz i ocen dotycz膮cych og贸lnej sytuacji inwestycyjnej
i rozwoju gminy,
14) podejmowanie dzia艂a艅 zwi膮zanych z pozyskiwaniem inwestor贸w i promocj膮 teren贸w inwestycyjnych,
15) przygotowywanie materia艂贸w na potrzeby strony internetowej "Inwestuj
w Gminie S艂upca"- "Invest in Gmina Slupca",
16) przygotowywanie i rozliczanie wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w ze 藕r贸de艂 krajowych i zagranicznych,
17) zast臋pstwo na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i lokalowej.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca jednozmianowa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy,
2) przeci臋tna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi聽 40 godzin,
3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym,
4) praca wykonywana cz臋艣ciowo w terenie,
5) miejsce pracy w budynku bez windy,
6) stanowisko pracy na pi臋trze w pomieszczeniu niedostosowanym do w贸zk贸w inwalidzkich,
7) praca biurowa z monitorem ekranowym.


VI. W miesi膮cu marcu 2016r. wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, by艂 ni偶szy ni偶 6%.

VII.聽 Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

1) list motywacyjny i 偶yciorys (CV),
2) orygina艂 kwestionariusza osobowego dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie (wg za艂膮czonego wzoru),
3) o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci
za przest臋pstwo聽 pope艂nione umy艣lnie (wg za艂膮czonego wzoru),
4) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na okre艣lonym stanowisku (wg za艂膮czonego wzoru),
5) kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
6) kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
7) kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz potwierdzaj膮ca uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
8)聽聽 聽kandydat, kt贸ry zamierza skorzysta膰 z uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z p贸藕n zm.), kopii dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,
9) inne dokumenty potwierdzaj膮ce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje
i umiej臋tno艣ci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z p贸藕n zm)".

VIII. Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w:

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji i budownictwa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy" w terminie do dnia 15 kwietnia 2016r. do godz. 15.30.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

IX. Dodatkowe informacje

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 - 400 S艂upca.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W贸jt Gminy S艂upca
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 /-/ Gra偶yna Kazu艣

S艂upca, dnia 04.04.2016r.

KM/KMTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC46.5 KB POBIERZKWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJ膭CEJ SI臉 O ZATRUDNIENIE 04.04.2016 15:2231
.DOC24 KB POBIERZO艢WIADCZENIE o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych 04.04.2016 15:2237
.DOC22.5 KB POBIERZO艣wiadczenie o niekaralno艣ci04.04.2016 15:2337

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2016-04-04 15:20:14
Data ostatniej modyfikacji : 04.04.2016 15:25
Liczba wy艣wietle艅 : 627

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  04.04.2016 15:24poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  04.04.2016 15:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903746