Karty us艂ug publicznych » Ewidencja ludno艣ci/ dowody osobiste
Wydawanie, wymiana oraz uniewa偶nienie dowodu osobistego
OiSS. 05. Wydawanie, wymiana oraz uniewa偶nienie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie/ wymian臋 dowodu osobistego sk艂ada si臋 w dowolnym organie gminy
- OSOBI艢CIE
- w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa偶nego 聽kwalifikowanego certyfikatu
- wniosek mo偶na pobra膰 TUTAJ

Informacja o zasadach obowi膮zuj膮cych przy realizacji spraw o wydanie dowodu osobistego drog膮 elektroniczn膮 znajduje si臋 w zak艂adce zatytu艂owanej "ELEKTRONICZNE ZA艁ATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO"

UWAGA : osoba, kt贸ra nie ma mo偶liwo艣ci z艂o偶enia osobi艣cie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorob膮, niepe艂nosprawno艣ci膮 lub nie nadaj膮c膮 si臋 pokona膰 przeszkod膮, powiadamia organ gminy, kt贸ry zapewnia przyj臋cie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba 偶e okoliczno艣ci nie pozwalaj膮 na przyj臋cie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyj臋cia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawc臋.

ZA艁ACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
1 FOTOGRAFIA - wykonana nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed z艂o偶eniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, maj膮ca dobr膮 ostro艣膰 oraz od wzoruj膮ca naturalny kolor sk贸ry, obejmuj膮ca wizerunek od wierzcho艂ka g艂owy do g贸rnej cz臋艣ci bark贸w, tak aby twarz zajmowa艂a 70-80% fotografii, pokazuj膮ca wyra藕ne oczy, zw艂aszcza 藕renice i przedstawiaj膮ca osob臋 w pozycji frontalnej, bez nakrycia g艂owy i okular贸w z ciemnymi szk艂ami patrz膮c膮 na wprost z otwartymi oczami, nie przes艂oni臋tymi w艂osami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkni臋tymi ustami.

WZ脫R FOTOGRAFII : https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

DOPUSZCZA SI臉 FOTOGRAFI臉:
聽- w ciemnych okularach dla osoby z wad膮 wzroku potwierdzon膮 przez orzeczenie o 聽 niepe艂nosprawno艣ci,
- w nakryciu g艂owy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez za艣wiadczenie 聽wsp贸lnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dokument (orygina艂 do wgl膮du ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawc膮,
- dotychczasowy dow贸d osobisty lub wa偶ny dokument paszportowy (do wgl膮du )


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w
Urz膮d Gminy w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16
Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych
stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych pok贸j nr 6
tel. 63-274-36-76 wew. 32


Termin i spos贸b za艂atwienia
WNIOSEK SK艁ADA:
- osoba pe艂noletnia, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
- osoba, kt贸rej do uko艅czenia 18 roku 偶ycia pozosta艂o nie wi臋cej ni偶 30 dni,
rodzic / opiekun prawny - dla osoby ma艂oletniej lub osoby, kt贸rej ubezw艂asnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem s膮du,
- kurator - dla osoby, kt贸rej ograniczenie do czynno艣ci prawnych zosta艂o potwierdzone wyrokiem s膮du

Osoba powy偶ej 5 roku 偶ycia dla kt贸rej ma by膰 wydany dow贸d osobisty musi by膰 obecna przy sk艂adaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SK艁ADA SI臉 :
- co najmniej 30 dni przed up艂ywem terminu wa偶no艣ci dowodu osobistego,
- niezw艂ocznie w przypadku :
- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyj膮tkiem zmiany nazwy organu wydaj膮cego,
- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniaj膮cym lub uniemo偶liwiaj膮cym identyfikacj臋 jego posiadacza,
- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniaj膮cym lub uniemo偶liwiaj膮cym identyfikacj臋 jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 01 marca 2015r. zachowuj膮 wa偶no艣膰 do up艂ywu termin贸w w nich okre艣lonych.

UWAGA: Zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015 r. skutkuje uniewa偶nieniem dowodu osobistego po 3 miesi膮cach i wymaga z艂o偶enia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBI脫R DOWODU OSOBISTEGO
Dow贸d Osobisty odbiera si臋 w urz臋dzie gminy, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wniosek.

Informacj臋 czy dow贸d osobisty jest gotowy do odbioru mo偶na uzyska膰 na stronie :https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy

Dow贸d odbiera :
-wnioskodawca (sk艂adaj膮cy wniosek w swoim imieniu )
- rodzic / opiekun prawny, kurator - dow贸d wydany osobie ma艂oletniej lub osobie ubezw艂asnowolnionej,

DOW脫D MA艁OLETNIEGO ODBIERA TYLKO TEN RODZIC, KT脫RY SK艁ADA艁 WNIOSEK

-pe艂nomocnik legitymuj膮cy si臋 pe艂nomocnictwem szczeg贸lnym do dokonania odbioru dla os贸b, kt贸rych wniosek zosta艂 przyj臋ty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorob臋, niepe艂nosprawno艣膰 lub inn膮 nie daj膮c膮 si臋 pokona膰 przeszkod臋.
Osoba odbieraj膮ca dow贸d przedk艂ada dotychczasowy dow贸d osobisty (kt贸ry podlega uniewa偶nieniu w chwili odbioru ) lub dokument potwierdzaj膮cy legalno艣膰 pobytu osoby, kt贸ra naby艂a obywatelstwo polskie (kt贸ry zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )

INFORMACJE DOTYCZ膭CE UTRATY / ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO ZNAJDUJ膭 SI臉 W CZ臉艢CI "Inne Informacje"


Podstawa prawna
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. , poz. 391),
- rozporz膮dzenie Ministra Spraw Wewn臋trznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu post臋powania w sprawach wydawania dowod贸w osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniewa偶nienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz o zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z p贸藕n. zm. ),
- ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. z 2013, poz. 1422 ),
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia艂alno艣ci podmiot贸w realizuj膮cych zadania publiczne (Dz.U.z 2014r. Nr 1114 ze zm. ),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015r. Nr 2135 ze zm.)


Inne informacje

UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utrat臋 lub uszkodzenie dowodu zg艂asza niezw艂ocznie osobi艣cie lub drog膮 elektroniczn膮:
- posiadacz dowodu osobistego,
- rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadaj膮cej zdolno艣ci do czynno艣ci 聽prawnych lub posiadaj膮cej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,

Utrat臋 dowodu lub uszkodzenie nale偶y zg艂osi膰 na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego :
- w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie gminy, kt贸ry wyda艂 dow贸d osobisty , po艣wiadczenie zg艂oszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest na 偶膮danie
-osobi艣cie - w organie dowolnej gminy - za艣wiadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje si臋 nieodp艂atnie
- w dowolnej plac贸wce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej - osoby przebywaj膮ce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobi艣cie lub pisemnie za pomoc膮 poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dow贸d stanowi za艂膮cznik do formularza.

Za艣wiadczenie wa偶ne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie d艂u偶ej ni偶 przez 2 miesi膮ce.
- Dow贸d osobisty jest dokumentem stwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, pa艅stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie nale偶膮cych do Unii Europejskiej oraz pa艅stw nie b臋d膮cych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kt贸rych obywatele mog膮 korzysta膰 ze swobody przep艂ywu os贸b na podstawie um贸w zawartych przez te pa艅stwa ze Wsp贸lnot膮 Europejsk膮 i jej pa艅stwami cz艂onkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych pa艅stw, uznaj膮cych ten dokument za wystarczaj膮cy do przekraczania ich granic.

- prawo do posiadania dowodu osobistego przys艂uguje ka偶demu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pe艂noletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkuj膮cy na jej terytorium jest obowi膮zany posiada膰 wa偶ny dow贸d osobisty.

- dow贸d osobisty wydany osobie, kt贸ra nie uko艅czy艂a 5 roku 偶ycia, jest wa偶ny przez okres 5 lat, wydany osobie, kt贸ra uko艅czy艂a 5 rok 偶ycia, jest wa偶ny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/AKTUALIZACJI
2016-06-22
Autor : Gra偶yna Smolarek
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2013-10-14 15:18:12
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 10:12
Liczba wy艣wietle艅 : 270

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 14:03poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  21.12.2015 11:37poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  03.07.2015 12:06poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  11.12.2013 12:24poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  14.10.2013 15:18poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901026