Karty us艂ug publicznych » Ewidencja ludno艣ci/ dowody osobiste
Zameldowanie cudzoziemc贸w na pobyt sta艂y i czasowy
OiSS.08. Zameldowanie cudzoziemc贸w na pobyt sta艂y i czasowy


Wymagane dokumenty
Zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy mo偶na dokona膰 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika legitymuj膮cego si臋 pisemnym pe艂nomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 搂 2 Kodeksu post臋powania administracyjnego.

- Wype艂niony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez w艂a艣ciciela lokalu/domu lub osob臋 dysponuj膮ca innym tytu艂em prawnym do lokalu (np. najemc臋). Potwierdzenia pobytu dokonuje si臋 w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z艂o偶enia.

- 聽Dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu (do wgl膮du). Dokumentem potwierdzaj膮cym tytu艂 prawny do lokalu mo偶e by膰: wypis (odpis) z ksi臋gi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzaj膮cy prawo do lokalu. 聽
Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego EFTA 聽i Szwajcarii tak偶e inny wa偶ny dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰 i obywatelstwo;
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce:

- 聽dla obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, obywateli pa艅stwa cz艂onkowskiego EFTA 聽i Szwajcarii: "za艣wiadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzaj膮cy prawo sta艂ego pobytu",

- dla obywateli innych pa艅stw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si臋, zezwolenie na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchod藕cy w Rzeczypospolitej Polskiej, 聽udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupe艂niaj膮cej lub zgody na pobyt tolerowany
Przy zameldowaniu na pobyt sta艂y:

- dla obywateli pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej, obywateli pa艅stw cz艂onkowskiego EFTA 聽i Szwajcarii: "dokument potwierdzaj膮cy prawo sta艂ego pobytu";

- dla obywateli innych pa艅stw: karta pobytu wydana w zwi膮zku z zezwoleniem na osiedlenie si臋, zezwolenie na osiedlenie si臋, zezwolenie na pobyt rezydenta d艂ugoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchod藕cy w Rzeczypospolitej Polskiej, 聽udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupe艂niaj膮cej lub zgody na pobyt tolerowany;

W przypadku zg艂oszenia zameldowania przez pe艂nomocnika dodatkowo:
Pisemne pe艂nomocnictwo do zameldowania;
Dow贸d osobisty pe艂nomocnika lub paszport;

Cudzoziemcy z innych pa艅stw, kt贸rych obywatele mog膮 podr贸偶owa膰 do Polski bez wiz - przy zameldowaniu na okres do 3 miesi臋cy nie przedstawiaj膮 wizy lub innego dokumentu zezwalaj膮cego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Za osob臋 nieposiadaj膮c膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych lub posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (niepe艂noletnie dzieci) czynno艣ci meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodzic贸w).


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w
Urz膮d Gminy 62-400 S艂upca ul. Sienkiewicza 16聽
Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych
stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych pok贸j nr 6
te. 63-274-36-76 wew. 32

Op艂aty
Czynno艣ci zg艂oszenia zameldowania nie podlegaj膮 op艂acie skarbowej.
Op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17 z艂 podlega z艂o偶enie pe艂nomocnictwa w tej sprawie. Op艂acie skarbowej nie podlegaj膮 pe艂nomocnictwa udzielone: ma艂偶onkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodze艅stwu. Sk艂adaj膮cy pe艂nomocnictwo jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty skarbowej -


Termin i spos贸b za艂atwienia
Zameldowania dokonuje si臋 niezw艂ocznie po z艂o偶eniu formularza meldunkowego.
Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci osoba zg艂aszaj膮ca zameldowanie na pobyt sta艂y z urz臋du otrzymuje za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta艂y.
Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci "organ dokonuj膮cy zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b 聽 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op艂acie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie za艣wiadczenia na wniosek podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17,-z艂


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2016r., poz. 722 z p贸偶n.zm)

Tryb odwo艂awczy
BRAK

Inne informacje
Cudzoziemiec b臋d膮cy obywatelem pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, pa艅stwa EFTA lub Szwajcarii oraz cz艂onek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowi膮zany zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego najp贸藕niej w 30 dniu licz膮c od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec b臋d膮cy obywatelem innego pa艅stwa jest zobowi膮zany zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego najp贸藕niej w 4 dniu licz膮c od dnia przybycia do tego miejsca - zwalnia si臋 z obowi膮zku zameldowania cudzoziemca, kt贸rego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.


DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/AKTUALIZACJI
2016-06-22

Autor : Gra偶yna Smolarek
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-07-03 12:25:51
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 10:18
Liczba wy艣wietle艅 : 195

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  23.05.2016 13:33poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  03.07.2015 12:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901028