Karty us艂ug publicznych » Udost臋pnianie informacji publicznej
Udost臋pnianie informacji publicznej
OiSS.16 Udost臋pnianie informacji publicznej


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej (druk do pobrania i wype艂nienia)
- Wniosek powinien zawiera膰: oznaczenie podmiotu, ubiegaj膮cego si臋 o udost臋pnienie informacji publicznej, wskazanie jego miejsca zamieszkania lub adresu siedziby, zakres 偶膮danych informacji, spos贸b oraz form臋 udost臋pnienia i przekazania informacji, podpis wnioskodawcy
- Informacja publiczna, kt贸ra mo偶e by膰 niezw艂ocznie聽 udost臋pniona jest udost臋pniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


MIEJSCE ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Poczt膮: Urz膮d Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca
Osobi艣cie: Pok贸j nr 2 - Biuro Obs艂ugi Klienta Urz臋du Gminy w S艂upcy (Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych) od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.30 -15.30/ tel. 63 274-36-76 wew.: 21/
Faxem: 63 274-36-76 w.44
Drog膮 elektroniczn膮: e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie聽 ePUAP,


TERMIN ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Udost臋pnienie informacji publicznej nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku.
Je偶eli informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w terminie 14 dni, podmiot obowi膮zany do jej udost臋pnienia powiadamia w tym terminie o powodach op贸藕nienia oraz o terminie, w jakim udost臋pni informacj臋 nie d艂u偶szym jednak ni偶 2 miesi膮ce od dnia z艂o偶enia wniosku.


SPOS脫B ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Post臋powanie w sprawie petycji ko艅czy si臋 zawiadomieniem podmiotu wnosz膮cego petycj臋 o sposobie jej za艂atwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej. Spos贸b za艂atwienia petycji nie mo偶e by膰 przedmiotem skargi.


OP艁ATY
Dost臋p do informacji publicznej jest bezp艂atny z tym, 偶e w przypadkach gdy w wyniku udost臋pniania informacji podmiot obowi膮zany do udost臋pnienia informacji ma ponie艣膰 dodatkowe koszty zwi膮zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji w form臋 wskazan膮 we wniosku, podmiot ten mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom.


TRYB ODWO艁AWCZY
Odmowa udost臋pnienia informacji publicznej oraz umorzenie post臋powania o udost臋pnieniu informacji przez organ w艂adzy publicznej nast臋puj膮cej w drodze decyzji.聽 聽
Do decyzji, o kt贸rych mowa powy偶ej stosuje si臋 przepisy ustawy - Kodeks Po stepowania Administracyjnego z tym, 偶e:
- odwo艂anie od decyzji rozpoznaje si臋 w terminie 14 dni
- uzasadnienie decyzji o odmowie udost臋pnienia informacji zawiera tak偶e imiona, nazwiska i funkcje os贸b, kt贸re zaj臋艂y stanowisko w toku post臋powania o udost臋pnienie聽 informacji oraz oznaczenie podmiot贸w, ze wzgl臋du na kt贸rych dobra wydano decyzje o odmowie udost臋pnienia informacji publicznej.
Od decyzji s艂u偶y stronie odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koninie za po艣rednictwem W贸jta Gminy S艂upca w terminie 14 dni od dnia jej dor臋czenia.

Podmiotowi, kt贸remu odm贸wiono prawa dost臋pu do informacji publicznej ze wzgl臋du na wy艂膮czenie jej jawno艣ci z powo艂aniem si臋 na ochron臋 danych osobowych, prawo do prywatno艣ci oraz tajemnic臋 inna ni偶 pa艅stwowa, s艂u偶bowa, skarbowa, statystyczna, przys艂uguje prawo wniesienia pow贸dztwa do s膮du powszechnego o udost臋pnienie takiej informacji. S膮dem w艂a艣ciwym do orzekania w tych sprawach jest s膮d rejonowy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib膮 podmiotu, kt贸ry odm贸wi艂 udost臋pnienia informacji publicznej.


PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz.2058 z p贸藕n. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 z p贸偶n. zm)
- Ustawa z dnia 8聽 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 446)
- Statut gminy 聽


DODATKOWE INFORMACJE
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczeg贸lnie istotne dla interesu publicznego
-wgl膮du do dokument贸w urz臋dowych
- dost臋pu do posiedze艅 kolegialnych organ贸w w艂adzy publicznej pochodz膮cych z powszechnych wybor贸w (Sesje Rady Gminy, posiedzenia sta艂ych komisji)

Udost臋pnieniu podlega ka偶da informacja o sprawach publicznych, w szczeg贸lno艣ci o:
- projektach akt贸w normatywnych
- podmiotach pe艂ni膮cych funkcje publiczne, maj膮cych zwi膮zek z pe艂nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji
Informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udost臋pniana na wniosek.
Informacja, kt贸ra mo偶e by膰 niezw艂ocznie udost臋pniona jest udost臋pniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Je偶eli w wyniku udost臋pniania informacji publicznej podmiot zobowi膮zany do jej udost臋pnienia ma ponie艣膰 koszty dodatkowe zwi膮zane ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji w form臋 wskazan膮 we wniosku, podmiot ten mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom.
Podmiot zobowi膮zany do udost臋pnienia informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku powiadomi wnioskodawc臋 o wysoko艣ci op艂aty.


DATA AKTUALIZACJI
27- 06-2016r.Autor : Karolina Walczak
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2016-06-27 11:09:06
Data ostatniej modyfikacji : 18.07.2016 09:02
Liczba wy艣wietle艅 : 242

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  27.06.2016 11:09poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1902326