Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 430024P Kamie艅-Cienin Kolonia-Wilczna.OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, woj. wielkopolskie,

tel. 063 2743676, fax 063 2743676.

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Przebudowa drogi gminnej nr 430024P Kamie艅-Cienin Kolonia-Wilczna.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi gminnej Cienin Kolonia-Wilczna o d艂ugo艣ci 2,134 km. Zam贸wienie obejmuje nast臋puj膮ce roboty:

- prace pomiarowe,

- wycinka drzew,

- roboty ziemne - koryto i przew贸z gruntu,

- wykonanie podbudowy z t艂ucznia kamiennego,

- wykonanie warstwy 艣cieralnej z betonu asfaltowego,

- plantowanie powierzchni poboczy, skarp i dna wykop贸w (rowy),

- ustawienie barier spr臋偶ystych,

- wykonanie oznakowania pionowego.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zako艅czenia: 31.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium: Ka偶da oferta musi by膰 zabezpieczona wadium w wysoko艣ci
6 000 z艂.

Wadium musi obejmowa膰 okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni od terminu sk艂adania ofert.

Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach:

1) pieni膮dzu,

2)por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p贸藕n. zm.).

Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 na rachunek bankowy zamawiaj膮cego:

BZ WBK S.A. 1 Oddzia艂 w S艂upcy, numer konta: 97 1090 1216 0000 0000 2101 7785

z adnotacj膮: Wadium - nr sprawy: ZP 341/PN/R/4/08.

UWAGA: Kopi臋 dokonania przelewu nale偶y do艂膮czy膰 do oferty.

Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego lub por臋czenia sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por臋cze艅 udzielanych przez Polsk膮 Agencj臋 Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci nale偶y z艂o偶y膰 w formie orygina艂u w kasie Urz臋du Gminy w S艂upcy przy ul. Sienkiewicza 16, w S艂upcy.

Wadium musi by膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 06.06.2008 r. do godz. 10:00.

Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym terminie znajdzie si臋 na rachunku bankowym zamawiaj膮cego.

UWAGA: Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kopi臋 dokumentu wadialnego potwierdzon膮 za zgodno艣膰 z orygina艂em.

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w:

W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy:

1) spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

2) wyka偶膮 si臋 dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje

i do艣wiadczenie), tj.:

- kierownika rob贸t: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego

w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania rob贸t drogowych. Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z budow膮 dr贸g,

3) wyka偶膮 si臋 odpowiednim do艣wiadczeniem, tj.: w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

a) warto艣ci co najmniej 500 000 PLN,

b) zawieraj膮ce wykonanie budowy dr贸g,

4) wyka偶膮 si臋 dysponowaniem co najmniej nast臋puj膮cym sprz臋tem:

- koparka g膮sienicowa o poj. 艂y偶ki min. 0,6 m3, spycharka g膮sienicowa o mocy min. 100 KM, r贸wniarka samojezdna o mocy min. 100 KM, walec statyczny samojezdny o masie min. 6 Mg, walec statyczny ogumiony o masie min. 10 Mg, walec wibracyjny samojezdny o masie min. 5 Mg, ci膮gnik ko艂owy o mocy min. 20KM, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 5-10 Mg, samoch贸d wywrotka o 艂adowno艣ci 10-15 Mg, roz艣cielacz mas bitumicznych o szer. min. 4 m, przewo藕na skrapiarka do bitumu z pomp膮,

5) wyka偶膮 si臋 prowadzeniem w艂asnej wytw贸rni mieszanki mineralno-asfaltowej lub na podstawie odpowiedniej umowy lub porozumienia, sta艂ym i nieograniczony dost臋p do mieszanki mineralno-asfaltowej,

6) s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej:

- na sum臋 nie mniejsz膮 ni偶 500 000 PLN.

Ocena spe艂niania ww. warunk贸w okre艣lonych dla wykonawc贸w b臋dzie dokonywana zgodnie z formu艂膮 spe艂nia / nie spe艂nia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o艣wiadczeniach wyszczeg贸lnionych w pkt IX niniejszej SIWZ.

Z tre艣ci za艂膮czonych dokument贸w musi wynika膰 jednoznacznie, i偶 ww. warunki wykonawca spe艂ni艂. Nie spe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem z post臋powania.

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawi膰 w formie orygina艂贸w albo kserokopii po艣wiadczonych (przez siebie) za zgodno艣膰 z orygina艂em.

Za艂膮czane do oferty kopie dokument贸w nale偶y potwierdza膰 za zgodno艣膰

z orygina艂em, potwierdzaj膮c ka偶d膮 zapisan膮 stron臋 przedk艂adanego dokumentu.

Wraz z ofert膮 musz膮 by膰 z艂o偶one ni偶ej wymienione o艣wiadczenia i dokumenty:

Stan prawny - wymagane dokumenty:

1) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Za艂膮czniki nr 2 i 3,

2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

3) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert

oraz

4) wype艂niony formularz Oferta - Za艂膮cznik nr 1,

5) kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t),

6) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy),

7) zaparafowany wz贸r umowy - Za艂膮cznik nr 7,

8) dow贸d wniesienia wadium,

9) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych

z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy.

UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty:

10) wykaz os贸b lub podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci - Za艂膮cznik nr 4,

11) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Wykonawca musi obowi膮zkowo za艂膮czy膰 do oferty uprawnienia proponowanego przez wykonawc臋 kierownictwa rob贸t budowlanych oraz aktualne za艣wiadczenia

o przynale偶no艣ci do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego,

12) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅 (maksymalnie 5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 5, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje),

13) potencja艂 techniczny, tj. wykaz niezb臋dnych narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje i kt贸re zamierza wykorzysta膰 wykonawca do realizacji zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 6.

Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:

14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 500 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.gmina.slupca.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:

Urz膮d Gminy S艂upca

ul. Sienkiewicza 16

62-400 S艂upca.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 06.06.2008 godzina 10:00, miejsce:

Urz膮d Gminy S艂upca

ul. Sienkiewicza 16

62-400 S艂upca.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP3312.2 KB POBIERZSIWZ14.05.2008 15:1357
.PDF129.4 KB POBIERZWyja艣nienia02.06.2008 09:1787
.PDF121.9 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.10.06.2008 08:2875
.PDF68.9 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia20.06.2008 08:2480

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2008-05-14 15:10:47
Data ostatniej modyfikacji : 14.05.2008 15:11
Liczba wy艣wietle艅 : 698

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  14.05.2008 15:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1904241