Karty us┼éug publicznych » Podatki/ op┼éaty lokalne
Wymiar podatk├│wFK.19.Wymiar podatków
WYMAGANE DOKUMENTY
- Druk "Informacja o nieruchomo┼Ťciach i obiektach budowlanych", "Informacja o gruntach", "Informacja na podatek le┼Ťny" - prosz─Ö klikn─ů─ç, aby pobra─ç)
- Druk "Deklaracja na podatek rolny, le┼Ťny od nieruchomo┼Ťci" - wype┼énia osoba prawna (deklaracja na podatek rolny, deklaracja na podatek le┼Ťny, deklaracja od nieruchomo┼Ťci - prosz─Ö klikn─ů─ç, aby wy┼Ťwietli─ç)

Uchwa┼éa Nr XV/83/15 Rady Gminy S┼éupca z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wzoru formularzy dla celów podatkowych obowi─ůzuj─ůcych na terenie Gminy S┼éupca - prosz─Ö klikn─ů─ç, aby wy┼Ťwietli─ç


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urz─ůd Gminy S┼éupca, Referat Finansowo-Ksi─Ögowy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S┼éupca, pok. nr 10, tel. 63 274-36-76 w. 27, e-mail: wymiarpodatkow@gmina.slupca.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Do 30 dni
- O ka┼╝dym nie za┼éatwieniu sprawy we w┼éa┼Ťciwym terminie organ podatkowy obowi─ůzany jest zawiadomi─ç stron─Ö, podaj─ůc przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuj─ůc nowy termin za┼éatwienia sprawy


SPOSÓB ZA┼üATWIENIA SPRAWY
Decyzja w przypadku podatników b─Öd─ůcych  osobami fizycznymi.


OPŁATY
Brak opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji s┼éu┼╝y stronie odwo┼éanie do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Koninie za po┼Ťrednictwem organu, który wyda┼é decyzj─Ö w terminie 14 dni od daty dor─Öczenia decyzji.


PODSTAWA PRAWNA
- Art. 6a ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 617 z pó┼║n. zm.) oraz art. 21 § 1 pkt 1, 2; art. 47 § 1, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z pó┼║n. zm.),
- Uchwała nr XXVII/184/16 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słupca na 2017 rok (uchwała do pobrania TUTAJ)
- Uchwa┼éa nr XXVII/185/16 z dnia 27 pa┼║dziernika 2016 roku w sprawie wysoko┼Ťci stawek podatku od nieruchomo┼Ťci (uchwa┼éa do pobrania TUTAJ)


DODATKOWE INFORMACJE
1. W wyniku zg┼éoszenia organ podatkowy wydaje decyzj─Ö okre┼Ťlaj─ůc─ů wymiar podatku rolnego za dany rok podatkowy.
2. Wydzia┼é dodatkowo mo┼╝e za┼╝─ůda─ç okazania, np.: aktu notarialnego, umowy kupna - sprzeda┼╝y, umowy dzier┼╝awy lub innego dokumentu potwierdzaj─ůcego dane z wykazem nieruchomo┼Ťci.
3. Podatnikami podatku rolnego s─ů osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó┼éki, nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej, b─Öd─ůce:
1)w┼éa┼Ťcicielami gruntów,
2)posiadaczami samoistnymi gruntów,
3)u┼╝ytkownikami wieczystymi gruntów,
4)posiadaczami gruntów, stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Skarbu Pa┼ästwa lub jednostki samorz─ůdu terytorialnego, je┼╝eli posiadanie:
a)wynika z umowy zawartej z w┼éa┼Ťcicielem, z Agencj─ů W┼éasno┼Ťci Rolnej Skarbu Pa┼ästwa lub z innego tytu┼éu prawnego albo
b) jest bez tytu┼éu prawnego, z wyj─ůtkiem gruntów wchodz─ůcych w sk┼éad Zasobu W┼éasno┼Ťci Rolnej Skarbu Pa┼ästwa lub b─Öd─ůcych w zarz─ůdzie Lasów Pa┼ästwowych; w tym przypadku podatnikami s─ů odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji W┼éasno┼Ťci Rolnej Skarbu Pa┼ästwa i Lasów Pa┼ästwowych.
4. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj─ů grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u┼╝ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u┼╝ytkach rolnych, z wyj─ůtkiem gruntów zaj─Ötych na prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej innej ni┼╝ dzia┼éalno┼Ť─ç rolnicza.
5. Podstaw─Ö opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1)dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas u┼╝ytków rolnych wynikaj─ůcych z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okr─Ögu podatkowego,
2)dla pozosta┼éych gruntów - liczba hektarów wynikaj─ůca z ewidencji gruntów i budynków.
6. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowarto┼Ť─ç pieni─Ö┼╝n─ů 2,5 q ┼╝yta,
2) od 1 ha gruntów rolnych nie stanowi─ůcych gospodarstwa rolnego - równowarto┼Ť─ç pieni─Ö┼╝n─ů 5 q ┼╝yta
-obliczone wed┼éug ┼Ťredniej ceny skupu ┼╝yta za pierwsze trzy kwarta┼éy roku poprzedzaj─ůcego rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa G┼éównego Urz─Ödu Statystycznego.
7. Je┼╝eli w trakcie roku podatkowego zaistnia┼éo zdarzenie maj─ůce wp┼éyw na wysoko┼Ť─ç opodatkowania w tym roku, a w szczególno┼Ťci zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego cz─Ö┼Ťci, podatek ulega obni┼╝eniu lub podwy┼╝szeniu, poczynaj─ůc od pierwszego dnia miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego po miesi─ůcu, w którym nast─ůpi┼éo to zdarzenie.
8. Podatnicy b─Öd─ůcy osobami fizycznymi obowi─ůzani s─ů z┼éo┼╝y─ç Wójtowi Gminy S┼éupca informacj─Ö w sprawie podatku rolnego, sporz─ůdzon─ů na formularzu wed┼éug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych powstanie albo wyga┼Ťni─Öcie obowi─ůzku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó┼éki, nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji W┼éasno┼Ťci Rolnej Skarbu Pa┼ästwa, a tak┼╝e jednostki organizacyjne Lasów Pa┼ästwowych s─ů obowi─ůzane:
1) sk┼éada─ç, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na miejsce po┼éo┼╝enia gruntów deklaracj─Ö na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporz─ůdzone na formularzu wed┼éug ustalonego wzoru, a je┼╝eli obowi─ůzek podatkowy powsta┼é po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych powstanie tego obowi─ůzku;
2) odpowiednio skorygowa─ç deklaracje, w razie zaistnienia zmian maj─ůcych wp┼éyw na wysoko┼Ť─ç zobowi─ůzania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
10. Obowi─ůzek sk┼éadania deklaracji na podatek rolny dotyczy równie┼╝ podatników korzystaj─ůcych ze zwolnie┼ä i ulg na podstawie przepisów ustawy.
11. Podatek rolny jest p┼éatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowi─ůzku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrze┼Ťnia,15 listopada roku podatkowego.
12. Je┼╝eli grunty stanowi─ů wspó┼éw┼éasno┼Ť─ç lub znajduje si─Ö w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej lub spó┼éek nieposiadaj─ůcych osobowo┼Ťci prawnej, osoby fizyczne sk┼éadaj─ů deklaracj─Ö na podatek od nieruchomo┼Ťci oraz op┼éacaj─ů podatek na zasadach obowi─ůzuj─ůcych osoby prawne.


DATA OSTATNIEGO PRZEGL─äDU/ AKTUALIZACJI
2016-12-14
Autor : Magdalena Grabowska
Zredagowa┼é(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-08-04 15:26:05
Data ostatniej modyfikacji : 14.12.2016 12:33
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 119

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  22.06.2016 09:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 13:38poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Adam Wawrzyniak  08.01.2016 13:49poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Adam Wawrzyniak  08.01.2016 12:26poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Adam Wawrzyniak  04.08.2015 15:26poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1901169