Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Wilczna - Etap IOG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Wilczna - Etap I

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

1) NAZWA I ADRES:

Gmina S艂upca,
ul. Sienkiewicza 16,
62-400 S艂upca,
woj. wielkopolskie,
tel. 063 2743676, fax 063 2743676.
e-mail:
sekretariat@gmina.slupca.pl, zamowienia@gmina.slupca.pl

Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.gmina.slupca.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

"Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Wilczna - Etap I"

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

Przedmiotem zam贸wienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (ETAP I)

w miejscowo艣ci Wilczna Gm. S艂upca. Na zam贸wienie sk艂ada si臋 wykonanie:

- kolektora sanitarnego 25m - rury PCV o 艣rednicy聽200 mm,

- ruroci膮gu t艂ocznego - 1 128 m - rury聽o 艣rednicy聽60 mm zgrzewane,

oraz roboty budowlane z zakresu:

- kanalizacji 艣ciekowej,

- przygotowania terenu pod budow臋 i roboty ziemne,

- budowy ruroci膮g贸w do odprowadzania 艣ciek贸w,

- k艂adzenia rur w kanalizacji,

- rob贸t wiertniczych i g贸rniczych.

Szczeg贸艂owy zakres rob贸t okre艣la dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacj膮 techniczn膮 wykonania rob贸t i przedmiarem rob贸t stanowi膮ca za艂膮cznik do SIWZ.

II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.42.40-8.

II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

data zako艅czenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ膭CE ZAM脫WIENIA

Informacja na temat wadium:

Ka偶da oferta musi by膰 zabezpieczona wadium w wysoko艣ci 3 000 z艂.

Wadium musi obejmowa膰 okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni od terminu sk艂adania ofert.

Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach:

1) pieni膮dzu,

2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p贸藕n. zm.).

Wadium wnoszone w pieni膮dzu nale偶y wp艂aci膰 na rachunek bankowy zamawiaj膮cego:

BZ WBK S.A. 1 Oddzia艂 w S艂upcy, numer konta: 97 1090 1216 0000 0000 2101 7785

z adnotacj膮: Wadium - nr sprawy: ZP 341/PN/R/5/08.

UWAGA: Kopi臋 dokonania przelewu nale偶y do艂膮czy膰 do oferty.

Wadium wnoszone w formie: por臋czenia bankowego lub por臋czenia sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por臋cze艅 udzielanych przez Polsk膮 Agencj臋 Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci nale偶y z艂o偶y膰 w formie orygina艂u w kasie Urz臋du Gminy w S艂upcy przy ul. Sienkiewicza 16, w S艂upcy.

Wadium musi by膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 03.07.2008 r. do godz. 10:00.

Wniesienie wadium w pieni膮dzu b臋dzie skuteczne, je偶eli w podanym terminie znajdzie si臋 na rachunku bankowym zamawiaj膮cego.

UWAGA: Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kopi臋 dokumentu wadialnego potwierdzon膮 za zgodno艣膰

z orygina艂em..

III.2) WARUNKI UDZIA艁U

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W post臋powaniu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy:

1) spe艂niaj膮 warunki wynikaj膮ce z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

b) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

c) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,

d) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia; nie podlega膰 wykluczeniu

z post臋powania o udzielenie zam贸wienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,

2) wyka偶膮 si臋 dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w o udzielenie niniejszego zam贸wienia, oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje

i do艣wiadczenie), tj.:

- kierownika rob贸t: posiadaj膮cego aktualn膮 przynale偶no艣膰 do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego oraz co najmniej 3 lata do艣wiadczenia zawodowego

w robotach podobnych do przedmiotu zam贸wienia i posiadaj膮cego uprawnienia budowlane

w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych (sanitarnych). Przez roboty podobne do przedmiotu zam贸wienia, o kt贸rych mowa

w poprzednim zdaniu, nale偶y rozumie膰 roboty zwi膮zane z budow膮 kanalizacji sanitarnej,

3) wyka偶膮 si臋 odpowiednim do艣wiadczeniem, tj.: w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej jest kr贸tszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania. Przez robot臋 budowlan膮 odpowiadaj膮c膮 swoim rodzajem i warto艣ci膮 przedmiotowi zam贸wienia nale偶y rozumie膰 zam贸wienie spe艂niaj膮ce 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

a) warto艣ci co najmniej 200 000 PLN,

b) zawieraj膮ce wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,

4) dysponuj膮 narz臋dziami i urz膮dzeniami niezb臋dnymi do realizacji przedmiotu zam贸wienia,

5) s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej z tytu艂u prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej:

- na sum臋 nie mniejsz膮 ni偶 200 000 PLN.

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawi膰 w formie orygina艂贸w albo kserokopii po艣wiadczonych (przez siebie) za zgodno艣膰 z orygina艂em.

Za艂膮czane do oferty kopie dokument贸w nale偶y potwierdza膰 za zgodno艣膰

z orygina艂em, potwierdzaj膮c ka偶d膮 zapisan膮 stron臋 przedk艂adanego dokumentu.

Wraz z ofert膮 musz膮 by膰 z艂o偶one ni偶ej wymienione o艣wiadczenia i dokumenty:

Stan prawny - wymagane dokumenty:

1) o艣wiadczenie wykonawcy o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Za艂膮czniki nr 2 i 3,

2) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

3) aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert

oraz

4) wype艂niony formularz Oferta - Za艂膮cznik nr 1,

5) kosztorys ofertowy (sporz膮dzony wg do艂膮czonego przedmiaru rob贸t),

6) pe艂nomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, je偶eli wykonawcy ubiegaj膮 si臋 wsp贸lnie o udzielenie zam贸wienia (tylko, je艣li dotyczy),

7) zaparafowany wz贸r umowy - Za艂膮cznik nr 7,

8) dow贸d wniesienia wadium,

9) upowa偶nienie do podpisywania oferty oraz innych dokument贸w zwi膮zanych

z post臋powaniem w sprawie zam贸wienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaci膮gania zobowi膮za艅 w imieniu wykonawcy.

UWAGA: Upowa偶nienie nale偶y za艂膮czy膰 tylko w贸wczas, je偶eli osoba lub osoby podpisuj膮ce ofert臋 nie figuruj膮 w odpowiednich rejestrach i nie s膮 uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Zdolno艣膰 techniczna - wymagane dokumenty:

10) wykaz os贸b lub podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nich czynno艣ci - Za艂膮cznik nr 4,

11) dokumenty stwierdzaj膮ce, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu przedmiotowego zam贸wienia posiadaj膮 uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Wykonawca musi obowi膮zkowo za艂膮czy膰 do oferty uprawnienia proponowanego przez wykonawc臋 kierownictwa rob贸t budowlanych oraz aktualne za艣wiadczenia

o przynale偶no艣ci do odpowiedniej izby samorz膮du zawodowego,

12) do艣wiadczenie zawodowe, tj. wykaz wykonanych zam贸wie艅 (maksymalnie 5), tzn. rozpocz臋tych i zako艅czonych w ci膮gu ostatnich 5 lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, o charakterze i z艂o偶ono艣ci odpowiadaj膮cej przedmiotowi zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 5, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (np. referencje),

13) potencja艂 techniczny, tj. wykaz niezb臋dnych narz臋dzi i urz膮dze艅, jakimi dysponuje i kt贸re zamierza wykorzysta膰 wykonawca do realizacji zam贸wienia - Za艂膮cznik nr 6.

Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:

14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej na sum臋 ubezpieczenia nie mniejsz膮 ni偶 200 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.gmina.slupca.pl

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:

Urz膮d Gminy w S艂upcy

ul. Sienkiewicza 16,

62-400 S艂upca

pok. 16.

IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 03.07.2008 godzina 10:00, miejsce:

Urz膮d Gminy w S艂upcy

ul. Sienkiewicza 16,

62-400 S艂upca

pok. sekretariat.

IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV. 3.6) Og艂oszenie o zam贸wieniu opublikowano w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych w dniu 11.06.2008 r., numer og艂oszenia: 125737 - 2008.

Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia: Pobierz

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF47.9 KB POBIERZWyja艣nienia26.06.2008 09:3676
.PDF98.1 KB POBIERZSprostowanie26.06.2008 10:5177
.DOC59 KB POBIERZZa艂膮cznik nr 1 - Druk Oferty26.06.2008 10:5177
.PDF94.3 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.11.07.2008 09:58185
.PDF71.9 KB POBIERZOg艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia21.07.2008 11:3476

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2008-06-11 10:13:50
Data ostatniej modyfikacji : 11.06.2008 11:06
Liczba wy艣wietle艅 : 745

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  11.06.2008 10:16poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  11.06.2008 10:15poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  11.06.2008 10:14poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  11.06.2008 10:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903942