Prawo lokalne » Uchwa艂y
2013

Uchwa艂a XXVIII/196/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci 呕elazk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/197/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/198/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/199/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVIII/200/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXVI/178/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie op艂atami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/201/13 z dnia 1 lutego 2013 roku.
w sprawie zmainy uchwaly Nr XXVI/181/12 Rady Gminy S艂upca z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie: poboru podatk贸w w drosze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/202/13 z dnia 1 lutego 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawrcia um贸w dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rozalinie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIX/203/13 z dnia 1 lutego 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/204/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
w sprawie funduszu so艂eckiego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/205/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
w sprawie Przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy S艂upca w roku 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/206/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy S艂upca na lata 2013 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/207/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/208/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXX/209/13 z dnia 20 marca 2013 roku.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/210/13 z dnia 4 kwietnia 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/211/13 z dnia 24 maja 2013 roku.
w sprawie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXII/212/13 z dnia 24 maja 2013 roku.
w sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" i zg艂oszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" 2013 - 2020" so艂ectw z terenu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXII/213/13 z dnia 24 maja 2013 roku.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczni贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXII/214/13 z dnia 24 maja 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Niezgoda.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXII/215/13 z dnia 24 maja 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIII/216/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/217/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj膮cego tereny po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Kowalewo - Opactwo i Kowalewo - So艂ectwo, w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/218/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie przyst膮pienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowej na nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 204 w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/219/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni fotowoltaicznych w obr臋bie geodezyjnym Dr膮偶na i Nowa Wie艣.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/220/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/221/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Benignowo, Niezgoda i Kochowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/222/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy S艂upca na lata 2013 - 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/223/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/224/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/225/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2012 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIV/226/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/227/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 roku.
w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z przystank贸w kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest gmina S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXV/228/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 roku.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXV/229/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 roku.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XVI/116/12 Rady Gminy S艂upca z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej w Wierzbocicach oraz nadaniu mu Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXV/230/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXXIV/220/13 z dnia 20 czerwca 2013 roku dotycz膮cej przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXV/231/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 roku.
w sprawie Statutu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXV/232/13 z dnia 25 wrze艣nia 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVI/233/13 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie udzielenia por臋czenia sp艂aty po偶yczki inwestycyjnej na realizacj臋 projektu "Uporz膮dkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni艅skiego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/234/13 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013 - 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVI/235/13 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/236/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/237/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia do opracowania i wdra偶ania planu gospodarki niskoemisyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/238/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/239/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Korwin
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/240/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2014r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/241/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVII/242/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVIII/243/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wilczna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVIII/244/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej w formie bezprzetargowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVIII/245/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVIII/246/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.
w sprawie zwolnienia Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy z obowi膮zku wp艂at nadwy偶ki 艣rodk贸w obrotowych do bud偶etu gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXVIII/247/13 z dnia 26 listopada 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/248/13 z dnia 9 grudnia 2013 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie Wierzbno,pomi臋dzy gmin膮 S艂upca, a osob膮 fizyczn膮.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/249/13 z dnia 9 grudnia 2013 roku.
w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy S艂upca na lata 2013 - 2032"
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXXIX/250/13 z dnia 9 grudnia 2013 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op艂aty na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XL/251/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie odmowy uwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji O艣wiaty, Kultury ,Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/253/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/254/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/255/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/256/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/257/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/258/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie przyj臋cia statutu Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/259/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902346