Prawo lokalne » Uchwa艂y
2015

Uchwa艂a Nr IV/15/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w spawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2015 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/16/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Niezgoda i Kochowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/18/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/19/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji O艣wiaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/20/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/21/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/22/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/23/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przys艂uguj膮 diety i zwrot koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/24/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie wynagrodzenia W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku.
w sprawie ustalenia kryteri贸w rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/26/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku.
w sprawie metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op艂aty na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/27/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/28/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2015 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/29/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/30/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie: poboru podatk贸w w drodze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/31/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie do zasobu gminnego S艂upca od osoby fizycznej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w obr臋bie Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/32/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny - Parcele
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/33/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowo planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/34/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr LI/326/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/35/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu pt." Oddzia艂y przedszkolne na sz贸stk臋 z plusem"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/36/2015 z dnia 5 marca 2015 roku.
w sprawie przyj臋cia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/37/15 z dnia 31 marca 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/38/15 22 kwietnia 2015 roku.
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/39/15 22 kwietnia 2015 roku.
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa Korwin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/40/15 22 kwietnia 2015 roku.
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/41/15 22 kwietnia 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kotunia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/42/15 22 kwietnia 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/43/15 z dnia 15 maja 2015 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/44/15 z dnia 15 maja 2015 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr LI/326/15 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/45/15 z dnia 15 maja 2015 roku.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/46/15 z dnia 15 maja 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/47/15 z dnia 15 maja 2015 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2015 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/48/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/50/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Kotuni Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/51/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/52/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/53/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na rzecz Hellermann Tyton Sp.z.o.o nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/54/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia na nabycie w drodze darowizny do zasobu nieruchomo艣ci Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Kochowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/55/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/56/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy S艂upca do Stowarzyszenia - Wielkopolski O艣rodek Kszta艂cenia i Studi贸w Samorz膮dowych w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/57/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku.
w sprawie ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych zawieraj膮cych powy偶ej 4,5% alkoholu ( z wyj膮tkiem piwa ) przeznaczonych do spo偶ycia poza miejscem sprzeda偶y oraz w miejscu sprzeda偶y oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y napoj贸w alkoholowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/58/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/59/15 z dnia 24 czercwa 2015 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/60/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia woli kontynuacji cz艂onkostwa Gminy S艂upca w Stowarzyszeniu "Unia Nadwarcia艅ska"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/61/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2014.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/62/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂 i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy S艂upca przez osoby fizyczne lub osoby prawne ,inne jednostki ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/63/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunk贸w w celu gromadzenia niekt贸rych dochod贸w gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/64/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/65/15 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych pracuj膮cych w grupach mieszanych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/66/15 z dnia 29 wrze艣nia 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Rozalin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/67/15 z dnia 29 wrze艣nia 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci J贸zefowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/68/15 z dnia 29 wrze艣nia 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/69/15 z dnia 29 wrze艣nia 2015 roku.
w sprawie wyboru 艂awnika do S膮du Rejonowego w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/70/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/71/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych 艂膮cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/72/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie op艂atami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/73/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
w sprawie okre艣lenia zasad nabycia, zbycia i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania i wynajmowania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/74/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
w sprawie zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/75/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Dr膮偶na, G贸艂kowo, J贸zefowo, K膮ty, Korwin, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia, M艂odojewo i Wierzbocice - etap I.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/76/2015 z dnia 28 pa藕dziernika 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/77/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/78/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/79/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstaw臋 do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/80/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/81/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/82/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/83/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla cel贸w podatkowych obowi膮zuj膮cych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/84/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/85/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/86/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przys艂uguj膮 diety i zwrot koszt贸w podr贸偶y s艂u偶bowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/87/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci oraz warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/88/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/89/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Cienin - Kolonia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/90/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Cienin Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/91/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/92/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/93/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa G贸艂kowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/94/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Kamie艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/95/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Kochowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/96/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Korwin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/97/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Koszuty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/98/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/99/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Kowalewo - G贸ry.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/100/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Marcewek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/101/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Marcewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/102/15 z dnia 26 listopada 2016 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/103/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa M艂odojewo - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/104/15 z dnia 26 listopada 2016 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Niezgoda.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/105/15 z dnia 26 listopada 2016 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Nowa Wie艣.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/106/15 z dnia 26 listopada 2016 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa P臋pocin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/107/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/108/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Pokoje.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/109/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Poniat贸wek.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/110/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Rozalin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/111/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Wierzbno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/112/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Wierzbocice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/113/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Wilczna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/114/15 z dnia 26 listopada 2015 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Wilczna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/115/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2016 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/117/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/118/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/119/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie uchwa艂y Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/121/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na s艂u偶ebno艣膰 przesy艂u przy艂膮cza 艣wiat艂owodowego na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 1661- obr臋b Miasto S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/122/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/123/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za wpis do rejestru 偶艂obk贸w i klub贸w dzieci臋cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/124/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie likwidacji Filii w Kotuni Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym oraz dokonania zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cienienie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/125/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ,O艣wiaty, Kultury i Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/126/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/127/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/128/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/129/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2015r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902278