Rada Gminy

Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowi膮cym i kontrolnym gminy. W jej sk艂ad wchodzi 15 radnych. Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwa艂 wszystkie sprawy nale偶膮ce do jej kompetencji, okre艣lone art. 18 ustawy o samorz膮dzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwo艂ywanych przez jej przewodnicz膮cego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej ni偶 raz na kwarta艂. Informacja o terminie, miejscu i porz膮dku obrad podawana jest do wiadomo艣ci publicznej.

Dzia艂alno艣膰 rady gminy jest jawna, obywatele maj膮 prawo wst臋pu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodnicz膮cego rady. Z przebiegu sesji sporz膮dza si臋 protok贸艂. Podj臋te przez rad臋 gminy uchwa艂y przechowuje si臋 w urz臋dzie gminy z protoko艂ami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.


Lista Radnych Rady Gminy S艂upca:

1.Banaszak Stanis艂awa
2.Batorski Robert
3.Bengier Henryka
4.Borkowicz Gra偶yna
5.Jaszczak Janusz
6.Kopczy艅ski Jerzy
7.Kukulski Bogdan
8.Kruszy艅ski Kazimierz - Wiceprzewodnicz膮cy
9.Micha艂owicz Leszek
10.Olszewki W艂odzimierz
11.Rutkowska Daniela - Przewodnicz膮cy Rady Gminy
12.Tylman Ma艂gorzata
13.Weso艂ek S艂awomir
14.Wo藕niak Leszek
15.Zysk Zdzis艂aw

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903567