Rada Gminy
Kompetencje Rady Gminy

Kompetencje Rady Gminy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym

(tekst jednolity - Dz.U.01.142.1591 z p贸藕n. zm.):

Art. 18.
1. Do w艂a艣ciwo艣ci rady gminy nale偶膮 wszystkie sprawy pozostaj膮ce w zakresie dzia艂ania gminy, o ile ustawy nie stanowi膮 inaczej.
2. Do wy艂膮cznej w艂a艣ciwo艣ci rady gminy nale偶y:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia w贸jta, stanowienie o kierunkach jego dzia艂ania oraz przyjmowanie sprawozda艅 z jego dzia艂alno艣ci,
3) powo艂ywanie i odwo艂ywanie skarbnika gminy, kt贸ry jest g艂贸wnym ksi臋gowym bud偶etu, oraz sekretarza gminy - na wniosek w贸jta,
4) uchwalanie bud偶etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud偶etu oraz podejmowanie uchwa艂y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytu艂u,
5) uchwalanie studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie program贸w gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia艂ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk艂adnik贸w mienia do korzystania oraz zasad przekazywania 艣rodk贸w bud偶etowych na realizacj臋 zada艅 przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa艂 w sprawach podatk贸w i op艂at w granicach okre艣lonych w odr臋bnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa艂 w sprawach maj膮tkowych gminy, przekraczaj膮cych zakres zwyk艂ego zarz膮du, dotycz膮cych:
a) zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczeg贸lne nie stanowi膮 inaczej; uchwa艂a rady gminy jest wymagana r贸wnie偶 w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj膮 kolejne umowy, kt贸rych przedmiotem jest ta sama nieruchomo艣膰; do czasu okre艣lenia zasad w贸jt mo偶e dokonywa膰 tych czynno艣ci wy艂膮cznie za zgod膮 rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz okre艣lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez w贸jta,
c) zaci膮gania d艂ugoterminowych po偶yczek i kredyt贸w,
d) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i kredyt贸w kr贸tkoterminowych zaci膮ganych przez w贸jta w roku bud偶etowym,
e) zobowi膮za艅 w zakresie podejmowania inwestycji i remont贸w o warto艣ci przekraczaj膮cej granic臋 ustalan膮 corocznie przez rad臋 gminy,
f) tworzenia i przyst臋powania do sp贸艂ek i sp贸艂dzielni oraz rozwi膮zywania i wyst臋powania z nich,
g) okre艣lania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia艂贸w i akcji przez w贸jta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsi臋biorstw, zak艂ad贸w i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa偶ania ich w maj膮tek,
i) ustalania maksymalnej wysoko艣ci po偶yczek i por臋cze艅 udzielanych przez w贸jta w roku bud偶etowym,
10) okre艣lanie wysoko艣ci sumy, do kt贸rej w贸jt mo偶e samodzielnie zaci膮ga膰 zobowi膮zania,
11) podejmowanie uchwa艂 w sprawie przyj臋cia zada艅, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂dzia艂ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego maj膮tku,
12a) podejmowanie uchwa艂 w sprawach wsp贸艂pracy ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi i regionalnymi innych pa艅stw oraz przyst臋powania do mi臋dzynarodowych zrzesze艅 spo艂eczno艣ci lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwa艂 w sprawach herbu gminy, nazw ulic i plac贸w b臋d膮cych drogami publicznymi lub nazw dr贸g wewn臋trznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z p贸藕n. zm.), a tak偶e wznoszenia pomnik贸w,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwa艂 w sprawie zasad udzielania stypendi贸w dla uczni贸w i student贸w,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze偶onych ustawami do kompetencji rady gminy.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902351