Prawo lokalne » Uchwa艂y
2010

Uchwa艂a Nr XXXIX/201/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 20 stycznia 2010 r.
W sprawie wprowadzenia zmian bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/202/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 20 stycznia 2010 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowi膮cym w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/203/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 20 stycznia 2010 r.
W sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty na sprzeda偶 lokali mieszkalnych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemc贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/204/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/205/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/206/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/207/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych w budynku komunlanym, stanowi膮cym w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/208/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/209/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie programu wsp贸艂pracy na rok 2010 Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/210/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/211/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie planu pracy rady Gminy S艂upca na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/212/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie planu pracy Komisji O艣wiaty kultury Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/213/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie planu pracy Komisji Bud偶etowej i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/213/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie planu pracy komisji bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/214/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 lutego 2010 r.
W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/215/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 marca 2010 roku.
W sprawie wymaga艅, jakie powinni spe艂ni膰 przedsi臋biorcy ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwole艅 na odbieranie odpad贸w od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz opr贸偶nianie zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣cci ciek艂ych na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/216/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 marca 2010 roku.
W sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzeda偶y komunalnych lokali mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/217/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 marca 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 gminy S艂upca na okres powy偶ej trzech lat.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/218/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 marca 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮zcej w艂asno艣膰 gminy S艂upca na okres powy偶ej trzech lat.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/219/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 marca 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/220/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 marca 2010 roku.
W sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy S艂upca 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/221/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
W sprawie absolutorium dla W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/222/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 26 kwietnia 2010 roku.
W sprawie zmiany uchwa艂y, dotycz膮cej zasad udzielania bonifikaty przy sprzeda偶y komunalnych lokali mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/223/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 maja 2010 roku.
W sprawie wprowadzenie zmian do bud偶etu na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/224/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 maja 2010 roku.
W sprawie zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/225/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 maja 2010 roku.
W sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/226/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 31 maja 2010 roku.
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/227/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrowicach na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/228/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie nieodp艂atnego nabycia na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/229/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowo艣ci Piotrowice przy drodze powiatowej nr 3050P S艂upca-Giewart贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/230/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za I p贸艂rocze, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsi臋wzi臋膰 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowej instytucji kultury za I p贸艂rocze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/231/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie zasad i trybu udzielania ulg w sp艂acaniu nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadaj膮cych Gminie S艂upca lub jej jednostkom organizacyjnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/232/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do prowadzenia post臋powania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjelnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/233/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/235/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 czerwca 2010 roku.
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczni贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/236/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 26 sierpnia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bie marewek, gmina S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/237/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 26 sierpnia 2010 roku.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zagrodowej i mieszkaniowej na terenach po艂o偶onych w gminie S艂upca, w miejscowo艣ciach: G贸艂kowo, Kotunia, K膮ty, Kowalewo G贸ry, Kowalewo Opactwo, Kowalewo So艂ectwo, Wierzbocice, Wierzbno, Poniat贸wek i Wola Koszucka Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/238/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/239/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/240/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/241/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/242/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/243/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci od Powiatu S艂upeckiego na rzecz Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/244/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/245/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie utworzenia wydzielonych rachunk贸w w celu gromadzenia niekt贸rych dochod贸w gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/246/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/247/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXV/129/08 rady Gminy S艂upca z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do za艂atwienia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/248/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 wrze艣nia 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/249/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinalnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/251/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXIII/110/08 z dnia 18 wrze艣nia 2008r. dotycz膮cej przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/252/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/253/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2011r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/254/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie okre艣lenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej organizacji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/255/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/256/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 12 listopada 2010 roku.
W sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2011r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/257/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 12 listopada 2010 roku.
W sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/258/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 12 listopada 2010 roku.
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2011 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/259/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 12 listopada 2010 roku.
W sprawie uchwalenia Gminnego Problemu Profilaktyki Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2011 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/260/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 12 listopada 2010 roku.
W sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/261/2010 Rady Gminy S艂upca z dnia 12 listopada 2010 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902347